سلام به شهیدان و نام آوران شهر تاریخی نراق

سلامم به شهر شهیر نراق به نام آوران دلیر نراق نراقی که باشد نگین اراک همین بس ،که نامش بود سر فراز سلامم به شهر مشاهیر علم چو احمد و مهدی وهم محتشم سلامم به رزمندگان نراق به جانباز و آزادگان نراق ، ی و یا ی به فجر آفرینان شهر نراق نراق است شهر شهیدان پاک فدا گشتند اندر ره آب و خاک نگشتند مغلوب دشمن ،ولی وفادار ماندند به سید علی که او نایب بر حق احمد (ص )است سکاندار محبوب این نهضت است (ره )بفرموده در وصف او: که شایسته ی ی باشد او خدایا به خون شهیدان قسم تو او را نما حفظ از هر گزند سلامم به شهزادگان نراق به شهر زادگان نراق سلیمان و یحیی،زبیده خاتون زیارتگه خاص و عام نراق سلامم بر کوه و دشت نراق بر آن کوه زیبا و "تخت"نراق در آن غار نخجیر گشته نهان بگشته گردشگه ی خاص و عام بود دومین غار اندر جهان به پیشینه هفتاد با میلیون سلامم به محمودی پهلوان بر آن ی پهلوان زمان بودنام مولاش علی"ع"بر زبان زما هم بر او باد درود و سلام سلامم به کوه آل سرفراز که باشد نماد سترگ نراق بر آن قامت قد بر افراشته ز خود جلوه ی ویژه ای ساخته سلامم به بازار شهر نراق به کاروانسراها قشنگ نراق به مسجد،آب انبار و بادگیر شهر به جاذبه های قشنگ نراق عجب خانه نخجیر دارد نراق چه جا با صفایی دارد نراق نشانی است از سنت مردمش عجب مردمانی دارد نراق نراقی به این با صفایی کجاست؟ هم با صفا، هم مسرت فزاست سلامم به "میل" ودره بالیجان به آبشار گیسو و آب روان به سالوال و آبشتا و کندقه دره ی خلیل ،لاسون و طالبه کله قند ،کدورا و مزرعه زعین گلیجه،بیدشک بالا، پایین به پا سنگ ملا، در چاله سرخ به مزرع شازده،مور گل سرخ روکیه ،پودنا و مزرع آقا ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها