دور دانهُ مامان سودی. سوفیا جان

 دور دانهُ مامان سودی. سوفیا جان  اولین قدمت را به این دنیاى زیبا تبریک میگم با آمدن فرشته هاى کوچکى چون تو دنیا زیبا تر مى شود پس همیشه زنده باشی تا دنیای ما هم زیبا بماند.  نفس مامان سودی و بابا ایرج 

اطلاعات

آخرین جستجو ها