وزارت ارتباطات ید کدام پیام رسان را تکذیب کرد؟

در برهه انتخابات، و یا اختلال اندازی عمدی بر پیام رسان های تلگرام و مشابه های آن، دعوتی تی برای کوچ اجباری به پیام رسان مورد حمایت خودش است.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها