دوا برای زخم های بال و پر

غم فراق آمد و غم جگر درست شد همیشه کار من به لطف چشم تر درست شد ش ته بال پر زدم تمام روز تا خدا به آسمان رسیدنم دم سحر درست شد غبار آشیانه ی کبوتر تو آمد و دوا برای زخم های بال و پر درست شد هر آنکه پشتِ در نشست عاقبت گرفت و رفت همیشه کار سائلان به پشت در درست شد هزار مدّعی برای دیدن تو آمدند ولی در این میانه، کار یک نفر درست شد میانه ی را گناه زد بهم ولی همیشه با بزرگیِ، تو بود اگر درست شد به جای یارتان شدن همیشه بارتان شدم فقط برای تو، همیشه دردسر درست شد به داد من نمی رسند توبه های ناقصم هــــزار بار توبه کرده ام مگر درست شد اگر به شهر ما بلا نمی رسد به لطف توست که از دعای تو برای ما سپر درست شد عجیب گوشه چشم تو رئوف و کیمیاگر است هزار عبد رو سیَه به یک نظر درست شد به هر دری زدم که کربلا روم نشد نشد به دست تو فقط برات این سفر درست شد

اطلاعات

آخرین جستجو ها