داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی است

داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی استوقتی که به فداکاری های افراد توجه نشود و خوب و بد در یک کفه قرار گیردبه ضرب المثل بالا تمثیل می کنند و یا به عبارت دیگر می گویند : دوغ و دوشاب پیشش یکی استدوغ که متفرع از ماست است و پس از گرفتن کره از ماست باقی می مانددر محیط گله داری بیشتر به مصرف تغذی? سگان گله می رسیددوشاب همان شیره است که با پختن آب انگور به دست می آیداما وجه تناسب دوغ و دوشاب و توجه به اهمیت یکی بر دیگری را در سرزمین لرستان باید جستجو کردزیرا به قرار تحقیق لرهای گله دار برای دوغ که کره آن گرفته شده ارزش و اهمیتی قابل نبوده اند و غالباً آن را به دور می ریختنددوشاب که به اصطلاح دیگر آن را شیره می گویند چون مواد اولیه و وسایل تهیه و تدارک آن برای گله دارها فراهم نبودبدون تردید عزت و اهمیت بیشتر داشت و هرگز دوغ بی خاصیت در نزد لرها نمی توانست جای دوشاب را بگیرد ادامه مطلب...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها