کاخ گلستان تهران

کاخ گلستان مسکن پادشاهانی چون آغا محمد خان قاجار، فتحعلیشاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار بوده و دیگر پادشاهان قاجار وهتل ونوس تهران پهلوی بیشتر اوقات در سایر کاخ های واقع در تهران اقامت داشته اند. عمارت حوضخانه در طبقه همکف تالار عاج قرار دارد و از بناهای دوره ناصرالدینهتل ثامن تهران شاه قاجار محسوب می شود و به اتاق تابستانی شهرت داشته که هتل ثامن تهران آب قنات شاهی پس از ورود به داخل آبنمای آن به حوض های حیاط کاخ گلستان می رسیده است. تالار عاج آ ین بار در زمان ناصرالدین شاه شاهد تغییرات ظاهری شد و به محل نگهداری هدایای پادشاهان خارجی اختصاص پیدا کرد و بعدها در دوازدهمین سال سلطنت رضاشاه پهلوی محل ضیافت مهمانان خارجی شد

اطلاعات

آخرین جستجو ها