ارک جمشیدیه

ارک جمشیدیه مرتفع­ ترین پارک تهران با فضای کوهستانی و مسیرهای سنگ فرش شده و مجسمه­ های سنگی زیباست کهسپری­ اوقات هتل اورین تهران فراغت در آن خستگی یک هفته­ ی پر مشغله کاری را از تن به در می­ کند. این بوستان در میان دیواره های سنگی هتل اورین کوه کلک چال ، باغ و، خیابان جمشیدیه و جاده کلک چال قراردارد. پارک در ابتدا، باغ جمشید و قاجار بود. ابتدا قرار بود که باغ سرای سالمندان شود، اما با تغییر تصمیم در سال 1356، به پارک تبدیل شد. مساحت پارک حدود 69000 متر مربع و تا به حال دو بار، بازسازی شده است . آ ین بازسازی درسال 1374، صورت گرفت و طی آن پارک فردوسی با مساحت 16 تار از سوی رئیس جمهور وقت به آن اضافه شد

اطلاعات

آخرین جستجو ها