ویژگی افرادی که کتاب نمیخوانند

1. خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و propaganda قرار می گیرند.2. حرف های تکراری می زنند.3. دایره واژگان آنها بسیار محدود است.4. خود را نمی شناسند.5. با هیجان و احساس زندگی می کنند.6. بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است.7. استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها