سجاده فرش تشریفاتی

فرش سجاده ای محر و سجاده فرش تشریفاتی دو طرح بافت شده فرش مسجدی هستند که معرفی این دو می پردازیم.فرش خانه و مساجد باید به نحوی باشد که باعث یکپارچه تر شدن محیط و منظم تر شدن صفوف گزاران شود. فرش سجاده ای تحت تاثیر معماری و طرح های صفوی در ساخت مساجد قرار گرفتند. طرح های محر از آن زمان به بعد شکل گرفتند و در تولید سجاده فرش های امروزی نیز به چشم می خورند. فرش سجاده ای محر شکل محراب و قوس و کمان در آن مشخص است که در برخی سجاده فرش مسجدی این محراب به همراه دو ستون می باشد. فرش سجاده ای محراب دار در مصلی ها و مساجد مورد استفاده واقع می شود و به راحتی تیم نصب می تواند در محل مورد نظر، سجاده فرش ها را دوخت یکپارچه کند. سجاده فرش محر با توجه به وجود محراب، امکان ایستادن تعداد نفرات کمتری را در صفوف می دهد و همین نکته باعث می شود در اماکن بزرگ تر نظم و انسجام بهتری به محیط بدهد.سجاده فرش تشریفاتی مانند فرش محر دارای کمان و ستون و شکل محراب نیست. فرش رولی که دارای یک خط حاشیه ای در یک سوی عرض فرش سجاده ای می باشد. برا خلاف سجاده فرش محر سجاده فرش تشریفاتی تعداد گزاران بیشتری را در صفوف قرار می دهد از همین رو برای خانه های مدارس و ادارات و یا مساجد کوچک تر مناسب ترین فرش سجاده ای می باشد. انواع فرش سجاده ای از لحاظ بافت فرشفرش سجاده ای 440 شانه پلی استرفرش سجاده ای 500 شانه پلی استرفرش سجاده ای 500 شانه اکریلیکفرش سجاده ای 700 شانه پلی استرفرش سجاده ای 700 شانه اکریلیک ابعاد فرش سجاده ای و قیمتسجاده فرش تشریفاتی و محر قیمت متفاوتی ندارند آن چه در قیمت فرش سجاده ای موثر است یکی نوع بافت و دیگری میزان تر ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه سجاده فرش تشریفاتی
  • کلمات کلیدی سجاده ,محرابي ,شانه ,تشريفاتي ,مساجد ,محراب ,استرفرش سجاده

آخرین جستجو ها