18مهر

دوشنبه پیگیر تختخابم شدم ،قولشوبرای امروز داده.مامان دیروز سرظهری زنگید که شناسنامه و کارت ملیتو بده شوهرم اشنا داره تو یه بانکی میگه میتونه وام جورکنه. ازمن دارن باز مایه میذارن ولی منم نه نگفتم مدارکمو دادم. میگه پریشب تو خونه یه گوشی پیدا و دوباره داد و هوار که این از کجا اومده .گفتم دعواهاتو ن تمومی نداره. باخودم گفتم بهترن کارو که مستقل شدم .بیست و چندساله دارن بهم میپرن هنوزم همون اش و همون کاسه اس. ب اولین رعدو برق پاییز گرفت. چقدر ترسیدم .امسال همه چی داره رنگ و بوی اولین تجربه رو میگره تو خونه جدیدم...الهی بامید خودت...

اطلاعات

  • مطالب مشابه 18مهر
  • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها