اینم روز ای

1: طبق برنامه روزانه امروز روز نظافت و مرتبی خانه بود. آشپزخونه رو شستم ؛ گازو برق انداختم ؛ بالکن و مرتب و شستم ؛ سالن رو جارو و تی کشیدم ؛ اتاق ها و دستشویی رو هم تمیز . والان کل خونه برق میزنه. وسطای کار به ده فرمایشات ریحانه کوچولو هم رسیدگی . به مامان و داداشا هم زنگ زدم . لباس ها رو شستم. و الان دلم میهمون میخواد ؛ از اون میهمونای سرزده.

اطلاعات

آخرین جستجو ها