فلسفه ملال

ملال چیست؟ چه زمانی ایجاد می شود؟ چرا اینچنین است؟ چرا بدان گرفتار می شویم؟ چگونه بر ما مستولی می شود؟ چرا نمی توان با نیروی اراده بر آن غالب شد؟ تفاوت ملال و افسردگی چیست؟ تفاوت ملال و بی علاقگی چیست؟ ملال پدیده ای متعلق به دوران مدرنیته است، ملال امتیاز انسان مدرن است، وقتی ساختارهای سنتی معنا را درهم ش تیم ملال را ساختیم. بعید نیست بی اینکه بدانیم گرفتار ملال باشیم و گاهی بی اینکه دلیلش را بدانیم این حال بر ما چیره شود. ملال «فرسایش ناب» است که تاثیری نامحسوس دارد و به تدریج فرد را به ویرانه ای تبدیل می کند که دیگران نمی فهمند و در واقع خود آن فرد هم نمی فهمد. ملال غیرانسانی نیز هست؛ چون معنا را از زندگی انسان می رباید، یا اینکه جلوه ای از این واقعیت است که چنین معنایی حضور ندارد. ملال را با مصرف موادمخدر، الکل، سیگار، اختلالات تغذیه، بی بندوباری ، ویرانگری، افسردگی، ستیزه جویی، خشونت، دشمنی، خودکشی، رفتارهای پرخطر و مواردی اینچنینی مرتبط می دانند و آمارها نیز موید این ارتباط است. ملال با فقدان معنا همراه است و فقدان معنا برای ی که به آن دچار شده مشکلی جدی است. ملال از غم در چهره گرفته تا از دست رفتن معنای زندگی را شامل می شود. اغلب از ی که از ملال می نالد می خواهیم خود را جمع و جور کند، قدر زندگی اش را بداند، ضعیف نباشد، انسان های بیچاره تر از خود را ببیند و شکرگزار باشد، نیمه پر لیوان را ببیند، غر نزند ولی گفتن چنین جملاتی به انسانی ملول همان قدر درست است که به کوتوله ای دستور بدهیم قدش را بیشتر کند. ملال همواره عنصری انتقادی است چون این ایده را بیان می کند که یک موقعیت م ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه فلسفه ملال
  • کلمات کلیدی ملال ,معنا ,می کند ,گرفتار ,چیست؟ ,دیگر چندان ,فقدان معنا ,تفاوت ملال

آخرین جستجو ها