در جستجوی زمان از دست رفته

وقتی دوست رندی (در معنای حافظی کلمه) داشته باشی که مهریه اش یک جلد کلام الناس مارسل پروست باشد کنجکاو می شوی که حتما «در جستجوی زمان از دست رفته» را بخوانی. ولی در مواجه با حجم چهارهزار صفحه ای ترجمه فارسی این کتاب هفت جلدی به ناچار باید سراغ گزیده ای رفت که نادره مترجمی مثل مهدی سح ازین مجموعه انتخاب کرده. برای تنبل هایی که تاب خواندن متن کامل کتاب را ندارند انتخاب گزیده هایی از عین جملات کتاب را ار عمل گرایانه ایست. مهدی سح در مقدمه این گزیده نوشته: «می گویند کتاب خوان ها دو دسته اند، آنهایی که جستجو را خوانده اند و آنهایی که نه». سح تاریخ نوشتن مقدمه را بیست و هفت داد ماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار ذکر کرده یعنی دقیقا روزی که دور اول انتخابات ریاست جمهوری نهم برگزار شد، گویی سح می دانست از این روز به بعد از دست رفتن زمان ها در این ملک شتاب بیشتری خواهد گرفت. خواندن همین گزیده هم باعث ایجاد ولع برای خواندن متن کامل «در جستجوی زمان از دست رفته» می شود ولی قدرت تنبلی همچنان غالب بر ولع خواندن است، در نهایت با فرافکنی این ولع به کت از آلن دوباتن با نام «پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند» شاید بشود این میل را تسکین داد. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها