یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر ارزشش رو داشته باشه:

اگر: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z برابر باشد با: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 باشد آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟ hard work=تلاش سخت h+a+r+d+w+o+r+k=8+1+ 4+23+15+ 11= 98% آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟ knowledge=دانش k+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96% عشق چطور؟؟؟ love=عشق l+o+v+e=12+15+22+5= 54% خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛ اما نه...!!! پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟ پول money=پول m+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72% اینها کافی نیستند؛ پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟ نگرش...!!! attitude=نگرش a+t+t+i+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100% آری... اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندگی 100% عوض خواهد شد.حالا هی بگید ریاضی به چه دردی میخوره اگه حال کردی فروارد کن بقیم ببینن لایک فراموش نشه❤

اطلاعات

آخرین جستجو ها