تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران دیدن با باران شدید خاک، تگرگ و برف - بارش باران همراه رعد, برق, صاعقه, آتش, سیل و طوفان - بارش باران صاف و روشن و تیره در فصل تابستان تا خیس شدن زیر باران و وضو گرفتن با آب باران و ... از خواب های متداول ما در رابطه با خواب باران می تواند باشد. در ادامه بارونک ، ما کامل ترین تعبیر خواب بارش باران را آماده کرده ایم که مشاهده می کنند. تعبیر خواب باران با منوجهر مطیعی تهرانی : همان طور که میدانید بارش باران در بیداری نشانه خیر و برکت و نعمت های الهی است و در خواب به جز چند مورد خاص به همین معنی است. باران ملایم و دلپذیر در خواب مخصوصا اگر در فصلی باشد که در انتظارش هستیم بسیار خوب می باشد و نشانه نعمت و سلامتی است مخصوصا اگر زیر باران ایستاده باشیم. و مشاهده با باران در خواب بسیار نیکو است به این شرط که باران بر همه جا فرو بریزد. اگر شخصی در خواب ببیند که مثلا پشت پنجره ایستاده و بارش باران را مشاهده می کند و باران در همه جا ی ان ببارد تعبیر خوابش بسیار خوب است. حضرت دانیال معتقد است : دیدن خواب با باران در خواب همچون بیداری نشانه رحمت و برکت است. اگر شخصی خواب ببیند که باران به وقت خویش می بارد نیکوتر است از وقتی که مردمان باران می خواهند. اچ میلر می گوید : دیدن باران در خواب نشانه این است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد و اگر خواب ببینید که به هنگام بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد به معنی این است که سرانجام گرفتاری و ناراحتی به پایان خواهد رسید. لوک اویتنهاو می گوید : دیدن باران در خواب نشانه سود می باشد. دیدن باران و آفتاب باهم نشانه این است که یک تغییر خوشایند ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تعبیر خواب باران
  • کلمات کلیدی خواب ,باران ,ببیند ,بارد ,تعبیر ,شخصی ,خواب ببیند ,تعبیر خواب ,شخصی خواب ,خواب باران ,منوچهر مطیعی ,باران منوچهر مطیعی ,اتفاق خواهد افتاد

آخرین جستجو ها