روابط اب خاک گیاه

روابط اب خاک گیاه لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 10 روابط اب خاک گیاهیک گیاه علفى سریع الرشد عمدتا اب تشکیل شده است. محتوى اب گیاه بین ۷۰ ۹۰% مى باشد بسته سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر محیط، متفاوت است. اب براى بسیارى فعالیت هاى گیاهى لازم است:۱. حلال بوده محیطى مناسب براى واکنش هاى شیمیایى فراهم مى نماید.۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد الى معدنى مى باشد.۳. موجب تورم سلول هاى گیاهى مى شود. اماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه شکل گیرى مى گردد.۴. باعث ابگیرى (hydration)، خنثى سازى (neutralization)، بار الکتریکى روى مولکول هاى کلوییدى مى شود. انزیم ها، ابگیرى موجب حفظ ساختمان انزیم تسهیل فعالیت هاى کاتالیزورى مى گردد.۵. ماده خام فتوسنتزى فرایندهاى هیدرولتیکى سایر واکنش هاى گیاهى تشکیل دهد.۶. تبخیر اب تعرق موجب خنک شدن گیاه مى گردد.در شرایط مزرعه، ریشه ها خاک نسبتا مرطوب نفوذ مى کنند، درحالى که ساقه برگ ها محیط نسبتا خشک رشد مى نمایند. امر موجب جریان مستمر اب طریق خاک داخل گیاه اتمسفر مى گردد جهت کاهش انرژى پتانسیل صورت مى گیرد. مقدار ابى روزانه طریق جریان مى یابد حدود ۱ ۱۰ برابر مقدارى بافت گیاهى خود نگه داشته ۱۰ ۱۰۰ برابر مقدار ابى براى توسعهٔ سلول هاى جدید مصرف مى شود ۱۰۰ ۱۰۰۰ برابر مقدار ابى فتوسنتز مصرف مى رسد. بنابراین اولین مرحله، اب طریق خاک برگ حرکت مى کند مقدار ابى طریق تعرق دست رفته جبران نماید.به خاطر تقاضاى شدید همچنین به علت اهمیت اب، گیاه یک منبع اب مستمر براى رشد نمو خود نیاز دارد، هر وقت اب محدود مى گردد رشد کاهش مى یابد معمولا عم ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه روابط اب خاک گیاه
  • کلمات کلیدی پتانسیل ,گیاه ,داراى ,قابل ,استفاده ,مى شود ,قابل استفاده ,انرژی پتانسیل ,ظرفیت مزرعه ,داراى بافت ,داراى اهمیت ,درصد پژمردگى دایمى ,داراى اهمیت ?

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها