رقابت امریکا انگلیس ایران نهضت ملی شدن صنعت نفت انقلاب صنعتی

رقابت امریکا انگلیس ایران نهضت ملی شدن صنعت نفت انقلاب صنعتی لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 31 انقلاب صنعتىاز مهم ترین پدیده هاى تحقق یافته اوا قرن هجدهم میلادی، روند تکامل نظام سرمایه دارى کشورهاى اروپایی، باید اختراع ماشین ورود روند تولید کالا موسسات شکل گیرى ”انباشت سرمای نام برد.ترقى علمى فنى نفوذ ماشینیزم امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى جان (بازوى مکانیکى ماشینی) منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) ارمغان اورد.در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش بیست برابر بافنده دستى یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى د. ۱۷۵۰ ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى انگلستان میزان بهره ورى ۳۰۰ برابر افزایش داد. ) ستارى فر،فصل نامهٔ تامین ا جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، موسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، ۳۳ ۳۴(انقلاب صنعتى غرب میزان ثروت ملى قدرت ید مردم افزایش داد. انقلاب، ضمن تامین اشتغال بخش وسیعى جمعیت ارتقاء سطح درامد سرانه، گسترش تولید انبوه باعث ابتدا انگلستان سپس المان، بلژیک، فرانسه جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند به تدریج مجموع اروپاى غربى منطقه اى صنعتى تبدیل گردید. ) ستارى فر، فصل نامهٔ تامین ا جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، موسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، ۳۳ ۳۴(انقلاب صنعتى کشورهاى اروپایى پى امدها دربر داشت:- گسترش مراکز صنعتی.- گسترش ا.- تولید انبوه.- تنوع کالایی.- ارتقاء بهره ورى نیروى کار.- گسترش بازار پیدایش طبقه کارگر.با گسترش نفوذ ماشین فعالیت هاى اقتصاد ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها