تحقیق زیست شناسی موضوع بافت اسکلرانشیم دارای

تحقیق زیست شناسی موضوع بافت اسکلرانشیم دارای 5 لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 6 بافت اسکلرانشیماسکلرانشیم بافتی یاخته جدار ثانوی ضخیم نشده چوبی غیر چوبی عمل مهم نگهداری استحکام گیاه باشد. یاخته اسکلرانشیم بیشتر کیفیت الاستیکی (کشندگی ارتجاع) دارند کیفیت پلاستیکی (شکل پذیری) یاخته اسکلرانشیمی شکل ساختمان منشا متفاوتند معمولا یاخته اسکلرانشیمی ضخیم شدن تدریجی غشای اسکلتی تبدیل مداد چربی (lignin) وجود اید عمل چربی شدن غشا لیگنی فیکاسیون( ligni fication) نامند یاخته اسکلرانشیمی اغاز زنده تدریج اسکلرید فیبری شوند هسته خود دست دهند فضایی درون یاخته نام لومن انشعابات کانالی ایجاد شود صورت پروتوپلاسم یاخته غیر زنده بافت اسکلرانشیم نظر شکل ساختار دو نوع تقسیم شود : 1- فیبرها(fibres) 2- اسکلرید (sclereids)فیبرها معمولا یاخته طویل اسکلرید معمولا یاخته کوتاهی کم بیش دو یامتریک هستند اسکلریدها معمولا سطوح جانبی دارای منفذهای گردی هستند منتهی کانال درون یاخته منشعب هستند شوند ساختمان نتیجه ضخیم شدن دیواره ثانوی یاخته وجود اید.از نظر منشا:یاخته اسکلریدی معمولا منشا پارانشیمی دارند جدار انها تدریج ضخیم شود ولی یاخته فیبری تکامل یاخته مریستمی (مریستم بنیادی) نتیجه شوند. شکل طول یاخته فیبری یاخته هستند باریک کشیده (طویل) دو طرف نوک تیز شده مواقعی منشعب یک انتها دو انتها دیده شود طول یاخته فیبری گیاه شاهدانه (gannabis) بین 5/0 5/5 سانتی متر کتان(linum usifafissimum) بین 9/6 - 8/0 سانتی متر درگیاهی نام تجاری رامی(ramie) نام علمی(boehmerianivea) خانواده گزنه 55 سانیت متر رسد اندازه یاخته ف ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها