تحقیق موضوع علت انبساط غیر عادی اب درست

تحقیق 15 موضوع علت انبساط غیر عادی اب درست لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 10 علت انبساط غیر عادی ابعلت انبساط غیر عادی اب مربوط وضع مولکولهای اب ح جامد مایع توضیح پدیده لازم که ساختمان مولکولی اب اتمهای سازنده بررسی شود.هر مولکول اب یک اتم ا یژن دو اتم هیدروژن ( h2o) ترکیب شده هر اتم ا یژن دارای8 الکترون است. تعداد 2 الکترون سطح انرژی k=1 و6 الکترون برسطح انرژی l=2 ارایش زیر قرار دارند:1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1هر اتم هیدروژن دارای یک الکترون ) 1s1) زمانی که یک اتم ا یژن دو اتم هیدروژن پیوند یابد مولکول قطبی اب را ایجاد کنند که وصع اتمها صورت است:o ----h105hزاویه پیوند مولکول حدود 105 ( 41 ، 104( فاصله دو مرکز اتمهای ا یژن هیدروژن 99/0 انگستروم است. مولکولهای اب علاوه انکه هیدروژن ا یژن نیرو وارد کنند نیروهای الکتروستاتیکی اثر وجود هیدروژن موجود که سبب شود هر ملکول اب چهار ملکول مجاور خود پیوند یابد( پیوند هیدروژنی ) یک شبکه بلوری ترتیب دهد. یخ ملکولهای اب کاملا یکدیگر پیوند یافته حلقه شش ضلعی وجود اورند. شش ضلعیها همه متصلند ساختمان قفس مانند گسترده حجم یخ سازن. فاصله بین دو ا یژن مجاور 22 / 76 a است. وقتی یخ حرارت دهیم دمای ذوب، یخ شبکه کوچکتری ش ته شود اگر بتوان لحظه کوتاهی تبدیل ع برداری کرد ، ع نظر رسد که یخی ش ته شود هر قسمت تواند قسمت دیگر بلغزد. وقتی دما تدریج افزایش دهیم ، گرمایی که گیرد ، سبب ش ته شدن پیوند بلوری افزایش حرارتی گردد. حرارتی بیشتر ، سبب افزایش حجم ماده شود ، صورتی که مولکولهایی که شبکه بلوری فاصله مشخصی قرار داشتند ، ح مایع نزدیکترند حجم کمتری کنند.بای ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها