۱۵۳۶- خواب

خواب دیدم..پشت سرهم..خواب..خواب...خوابهای اشفته..خوابهای خوب....همون حسرت این روزها...کل زندگی من و خوشبختی من جمع شده در دو کلمه که فعلا ندارم...خدایا حواست هست...از دست میرما....

اطلاعات

آخرین جستجو ها