برنامه های آموزشی دبیرستان های سوئیس

برنامه های آموزشی دبیرستان های سوئیس در کشور سوئیس دوره های آموزشی با یک دوره یک الی دو ساله برای آمادگی آغاز می شود. تحصیل در سوئیس اجباری می باشد و از سنین شش الی هشت سالگی آغاز شده و طول دوره ی تحصیلی هشت الی نه سال به طول می انجامد. تحصیل در دبیرستان های سوئیس برنامه های آماده کننده برای تحصیل در و برنامه های حرفه ای در دبیرستان های مختلف سوئیس با یکدیگر متفاوت است. در کل دانش آموزان در برنامه های آماده کننده برای ، برنامه های حرفه ای و سراسری در مدارس سوئیس شرکت می کنند و بایستی در درس های ریاضیات، انگلیسی و مواد درسی دیگر نمره حد نصاب قبولی را ب کنند. برنامه های آموزشی دبیرستان های سوئیس - برای برنامه های حرفه ای بایستی در پنج ماده درسی نمره قبولی را ب نمایید و در کل باید در هشت ماده درسی نمره قبولی را ب کنید. - و برای برنامه های آماده کننده باید در نه ماده درسی دیگر نمره قبولی را ب کنید و در کل در دوازده ماده درسی نمره قبولی را ب نمایید. - در برنامه های علوم اجتماعی و اقتصاد و همین طور برنامه علوم انسانی باید از چهار ماده درسی از نه ماده درسی حد نصاب نمره قبولی ب شود و سایر ماده های درسی شامل تعلیمات دینی، جغرافیا، تاریخ و تعلیمات اجتماعی می باشد. - برای برنامه های هنر و زیبایی تعداد نه ماده ی درسی انتخ می باشند. در واقع می توان گفت که در مقطع دبیرستان کشور سوئیس، آموزش به صورت دوره های آموزشی می باشد و در مواد درسی مختلفی دانش آموزان در یک یا چند دوره آموزشی شرکت می کنند. و اکثر دوره های آموزشی که برگزار می شوند دارای صد واحد آموزشی می باشند که معادل چهار هفته تحصیل به صورت ت ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها