ریسمان الهی

از برای دوری از آلودگی چنگ زن بر حبل حق در زندگی حبل حق در فکر و در اعمال ماست نیست جز تقوا و زهد و بندگی

اطلاعات

آخرین جستجو ها