تصاویر ره و در چند کیلومتری مرز

تصاویر ره و در چند کیلومتری مرز در لبنان مراسم سالگرد ارتحال ره در افغانستان حرف حق به گوش هر انسانی که هنوز انسانیت در او زنده است برسد او را متحول خواهد کرد

اطلاعات