ماس زندگی برای زندگی

ای عشق پناهم بده گنه کارم یک لحظه امانم بده من تورا چشم در راهم همیشه تا تو نباشی زندگی،زندگی نمیشه خانم تو رو جان عزیزت جوابم بده من رسیدم روبه آ تو طلوع من باش. اگر هنوز دلت با من تو رو خدا جان عزیزترینت جوابم بده. اگر جو نیاد دیگه هیچ وقت این وبلاگ بروز نمیشه چون دیگه مخاطب نداره یعنی تو دیگه نمی خوای بهم سر بزنی این آ یش اگه خبری نرسه. همون همیشگی ،همیشگیِ من اگه دلت با من جواب بده ترو خدا

اطلاعات