صبووووور باشم

انتقام میگیرم و همشونو میسورونم انقدر قدرتمند میشم که زیر پاهام لهشون کنم در همه ح باید به چیزی که میخوام برسم از جمله سوزوندن تک تکشون تو آتیش دلم میخوام قیر داغشون کنم و بعدش بدناشونو تو پر بغلتونم فقط باید صبور باشم و ادامه بدم صبوووووور باشم

اطلاعات

آخرین جستجو ها