هستی ناارام علی

سلامم را تو پاسخ گو اخوان سلام را تو از شه ی سبزت مجو و سلامم را تو در کویر خستگی هایت راه نده نمیدانم اینبار چه می خواد دل تنگ شده ای که در کویر خستگی های همیشه مانده و همیشه بوده سخت دلتنگ است الهی صدایم درهوایت ارام است ازمن و این صدا بگذر تا خیال خام شده ی کودک نهفته در پیشنانی این مرز بی اختیار هم اغوش گرگ ها نگردد بگذر مهربانم بگذر

اطلاعات

آخرین جستجو ها