آغاز شیره گیری ما در بشاگرد

چابک یکی از نحل داران بشاگردی گفت :دوشاب همان شیره ای است که از ماهای درجه دو و سه با کیفیت نسبی پایین با عملیاتی همراه با آب وحرارات بالا به دست می آید که برای این منظور ما را در ظرف بزرگی ریخته و آن را به خوبی شست وشو می دهند و بعد از آبکش آن را در دیگ بزرگ و جاداری ریخته و حدود دو تا سه ساعت بسته به نوع ما می جوشانند.وی اضافه کرد:بعد از حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه جوشیدن ما، به آن آب اضافه کرده وچنگ می زنند و زمانی که به طور کامل ماها با آب حل شد آن را در کیسه ریخته و آب آن را از تفاله جدا کرده، سپس آب جدا شده را دوباره روی آتش گذاشته گذاشته تا غلیظ شود اما نه به اندازه ای که تلخ شود.چابک افزود:به طور معمول برای تهیه شیره ما از ارقام رطب ضافتی، کریته و مرداسنگ استفاده می شود و در شهرستان بشاگرد نخل داران همه ساله درفصل تابستان وموقع برداشت ما به روش سنتی به تولید این محصول می پردازند .وی در پایان گفت :بعد از به دست امدن دوشاب یاهمان شیره ما طبق یک سنت قدیمی بین همسایه توزیع میشود

اطلاعات

آخرین جستجو ها