درست ساعت صفر

درست ساعت صفر میبوسمت ❤ در تمام بی زمانی ها درست وقتی که قلبم به انتظار ستاره ای دوردست دراز کرد درست روی آ ین عقربه روی شقیقه ام که دور تو می چرخید و پر شده بود از مردی که روزی در من جا مانده بود تا بنویسم آن مرد دارد می آید آن مرد دارد می آید تا ته همه فنجان هایم حرفی از تو باشد .... من فال ماه توام درست یا غلط... آمنه شکوهی 5 فروروین 95

اطلاعات

آخرین جستجو ها