شعر طنز درست

تی داریم با افکار سرتا پا درست سردرست وپا درست وجمله ی اعضا درست بس که ما درکار خود هستیم ومدیر مملکت با دست ما چرخیده تا حالا درست هر پیش از این د آن قوم لعین شد به توفیق از خدا اینک به دست ما درست شکرکن هستند مسئولین این کشور همه از همین پایین درست وتا همان بالا درست خشت اول را اگر کج می گذاری باک نیست خود بخود خواهد شد این دیوار کج فردا درست :صادرات انقلاب از نفت سود آورتر است " این سخن را گفته است آن عالم دانا درست من یقین دارم که ما یک حکومت می کند در قلب امریکا درست گفت ملا : علت دعوا لحاف شخص ماست گفتم ایول هست این یک گفته ی ملا درست القرض با یک دوسه تا جنگ ناب زرگری می شود در مملکت با دست ما دعوا درست بس که هرکاری دراین کشور ردیف است ودرست یک ردیف تازه ای آورده ام من – با درست گفت " عباسی " : کجی بگذار وبا ما راست باش هر ی با ما کج افتد می کنیم اورا درست علی اکبر عباسی فهندری مرداد 95

اطلاعات

آخرین جستجو ها