تئاتر رادیویی گیلکی رامسری(و سی))

اولی: امسال سال سختی یَه! اولی: امسال سالی سخت و پر از درد ورنج است. دومی: سیل از یِه رَه " وَ سی " از یِه رَه از همه طرف کشاورز فشار بی یَردِن. دومی: سیل از یک طرف برف و یخبندان از یک طرف از همه طرف به کشاورز فشار آوردند. اولی: رحمت الهی از همه طرف هَمَدَره اَمه خوشته کاسه گ دُمبرو دَریم. اولی: رحمت الهی از همه طرف در حال با است ما هستیم که کاسه گ خود را وارونه نگهداشته ایم. دومی: تابستان خشکی دِریم، زمستان هم وَ اَمه پرتخال شان تَلا کانه! نه شرکت بیمه درست کار کانه نَه ی به فکر مایَه! دِ وَنِه بَنیم، بیشیم. دومی: تابستان خش الی داریم و در زمستان هم برف پرتقال های ما را تلخ می کند.نه شرکت بیمه به تعهدات خود عمل می کند نه ی به فکر ما کشاورزها می باشد.دیگر باید گذاشت و رفت. اولی: خدا بزرگه زیاد نگران نباش بالا ه دار ریشه هَلِه گل دَرِه اِن شاء الله جبران بونِه! اولی: خدا بزرگ است زیاد نگران نباش بالا ه ریشه درخت هنوز داخل خاک است ان شاءالله جبران می شود!. دومی: تی وَ دوشاب بُخوار. دُم دونیا درازِه. دومی: برف همراه دوشاب(شیره مالوجنگلی) را بخور. دنیا هنوز ادامه دارد. اولی: می دل پَرتخال خونی مُثان خونه. هر چی بُخوارِم مِرِه وَنَکَنِه. تو مِرِه چی گونه بِرارِه. اولی: دل من مثل پرتقال خونی(توسرخ) مثل خون است. هر چه بخورم به من سازگار نیست. تو به من چی می گویی برادر. دومی: چه غصه بُخواری چه نُخواری دونیا گذرنِه. دومی: چه غصه بخوری یا نخوری، دنیا می گذرد. نتیجه اخلاقی: دنیا محل گذر است. غم دنیا خوردن فایده ای ندارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها