گلوگیر

اگر خیال میکنی حرفهایی که به من نمیزنی را نمیشنوم سخت در اشتباهی ! من همه ی حرفهایت را از میان آن آوا ی آشنا میفهمـــم ! آن حرفی که بی آنکه خودت بدای به گوشم میرسد را می شنوم ... ! مجدد # یادآوری شاید دوستی، هنر تشخیص زمان درست باشد تشخیص زمان درست برای حرف زدن تشخیص زمان درست برای سکوت تشخیص زمان درست برای ماندن تشخیص زمان درست برای رفتن تشخیص زمان درست برای بودن کنار دوست تشخیص زمان درست برای فاصله گرفتن و ایستادن در فاصله های دورتر تشخیص زمان درست برای ماندن، وقتی بسیاری از نشانه ها خوب نیست و تشخیص زمان درست برای رفتن، حتی وقتی بسیاری از نشانه ها، ظاهراٌ خوب است ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه گلوگیر
  • کلمات کلیدی درست ,زمان ,تشخیص ,تشخیص زمان ,زمان درست ,درست برای ,وقتی بسیاری

آخرین جستجو ها