عید دیدنی

درست است که هی تند تند برایت شیرینی و اجیل و میوه می اورند درست است که هنوز ننشسته باید بلند شوی و خداحافظی کنی . درست است که خیلی حالیت نمی شود از حال و احوالاتشان درست است که به صرف شام و ناهار دعوت نمی شوی درست است که از بس اجیل و میوه می خوری دیگر تعارف کننده و میزبان را که هی به تو اصرار می کند که تناول بفرمایید از اقلام موجود می خواهی به دیوار بکوبی همه ی این ها درست اما ح خوب می شود وقتی می بینی این همه ادم هستند که تو می توانی دوستشان داشته باشی ...ح خوب می شود!

اطلاعات

آخرین جستجو ها