تقدیم به مرگ -۷

جای دوری نرفته اند مُرده ها مانده اند همین جا و در سکوت تماشا می کنند ما را سوفیا دِ ملّو آندرسون / محسن آزرم

اطلاعات

آخرین جستجو ها