حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد...

تفال که میزنم یعنی حال غریب است درست مثل این باران درست مثل این هوای گرفته درست مثل این درست مثل همین یک بیت شعر که تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم...انگار حافظ هم حال آدم را میفهمد...او هم برایت می آورد: ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی...

اطلاعات

آخرین جستجو ها