جستجوی عبارت برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام اول یک عدد را بدست اورد


موعد تحویل شنبه 15 آبان 1-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و نزدیکترین عدد اول ( یا دو عددِ اول) به آنرا چاپ کند 2-برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اگر رقم های سمت چپ آنها برابرند بنویسد ok 3-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و رقم سمت چپ آنرا حذف کند و بقیه آنرا چاپ کند 4-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و رقم وسط( یا دو رقم وسط) آنرا چاپ کند 5-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و رقم وسط یا دو رقم وسط آنرا حذف کند و بقیه آنرا چاپ کند 6-برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و 10 عدد اول بعد از آنرا چاپ کند 7-برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و 10 عدد متقارن بعد از آنرا چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و 10 عدد فیبوناچی بعد از آنرا چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و 10 عدد بعد از آنرا که همة رقمهایشان زوج است را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و دو عدد اول چاپ کند که مجموع آنها برابر n است 11- برنامه ای بنویسید که اولین عدد صحیحی را که بر اعداد کمتر از 10 بخشپذیر است را بدست آورد و چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که عدد n را بخواند و تعداد مقسوم علیه های غیر اول آنرا بشمارد و چاپ کند تمرین های خاص جریمه شدگان : -------------------------------------------------------------------- 1-برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و عددی را که جمع ارقامش بیشتر است را چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و رقم های یکان آن دو را با هم عوض کند و دو عدد را چاپ کند 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و یک رقم 9 به سمت چپ آن اضافه کند مثلا 7254 را بخواند و 97254 را چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و رقم یکان (سمت راست )و رقم سمت چپ آن را با هم جابجا کند و عدد جدید را چاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و بزرگترین رقم آن بیچاره را چاپ کند 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و اگر در آن رقم 9 وجود دارد بنویسد ok 7- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و هر رقم آن را 10 بار چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و کوچکترین ین رقم آن را به سمت راست آن اضافه کند و عدد جدید را چاپ کند مثلا 4523 را بخواند و 24523 را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و اعداد متقارن بین آن دو را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و رقم سمت چپ آن را به سمت راست آن ببرد و عدد جدید را چاپ کند مثلا 1234 را بخواند و 2341 را چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد اول 5 رقمی را بدست آورد و تعداد را چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اولین عدد مربع کامل بعد از آن را چاپ کند 13- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و مجموع اعداد اول بین آن دو را بدست آورد و مجموع را چاپ کند 14- برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد اول 5 رقمی را بدست آورد و تعداد را چاپ کند 15- برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد اول سه رقمی را پیدا کرده و چاپ کند

1-برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و دورقم سمت چپ آنرا چاپ کند مثلا 456871 را بخواند و 45 را چاپ کند 2-برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و 5 عدد بعد از آنرا چاپ کند که در آنها رقم 7 وجود دارد 3- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد متقارن را در این 20 عدد بشمارد و تعداد را چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین رقم آنرا بدست آورد وچاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و به سمت چپ آن یک رقم 9 اضافه کند و آنرا چاپ کند مثلا 4512 را بخواند و 94512 را چاپ کند 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و جمع رقم سمت رقم سمت چپ و رقم سمت راست آن را بدست بیاورد 7- برنامه ای بنویسید که یک عدد (با تعداد ارقام زوج) را بخواند و از وسط آنرا به دو عدد تقسیم کند و آنها را چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و اعداد متقارن بین آنها را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که دو عد بخواند و رقم سمت چپ و راست آنرا جابجا کند و عدد جدید را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و به رقم سمت چپ آن یک واحد اضافه کند و عدد بیچاره را چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اعداد مربع کامل بین آنها را چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و 10 عدد اول بعد از آن را چاپ کند

تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته 1 - تمرین های را برای روز شنبه 3وم مهر ماه در دفتر نوشته و با جواب همراه داشته باشید 1-برنامه ای بنویسید که 5 عدد را بخواند و مجموع و معدل آنها را چاپ کند 2-برنامه ای بنویسید که اندازه ضلع یک شش ضلعی منتظم را بخواند و مساحت و محیط آن را چاپ کند 3- برنامه ای بنویسید که سه رقم بخواند و با آنها هر چه عدد سه رقمی بدون تکرار رقم می شود تولید کند و عدد ها را چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را بخواند و مساحت و محیط آن را بنویسد 5- برنامه ای بنویسید که مساحت دایره را بخواند و محیط آن را بنویسد 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی بخواند و جمع دو رقم آن را بدست آورد و جمع را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه (یعنی طول و عرض را برای دو نقطه) بخواند و فاصله آن دو نقطه را بدست آورد و چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد پنج رقمی را بخواند و مجموع پنج رقم آن را بدست آورد و چاپ کند 9-برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی را بخواند و مقلوب آن بیچاره را چاپ کند مثلا 1234 را بخواند 4321 را چاپ کند 10-برنامه ای بنویسید که یک ساعت را بر حسب ساعت و دقیقه و ثانیه بخواند و زاویه هر کدام از عقربه ها را در آن ساعت با محل عدد 12 (مبدا ساعت ) بنویسد. 11-برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی بخواند و یک 5 به سمت چپ و یک 5 به سمت راست آن اضافه کند و عدد بیچاره را چاپ کند (مثلا 234 را بخواند و 52345 را چاپ کند) 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی بخواند و از هر رقم آن یکی کم کند و عدد جدید را چاپ کند

ضرب عدد11دراعداددورقمی فرض 11 و 81 را در هم ضرب کنیم : 1- مجموع ارقام اون عدد رو بدست بیار. ( 9 = 1 + 8 ) 2- عددی که بدست آوردی رو بذار بین عددت!یعنی عدد81 .......( 891 ) در ضمن اگه حاصل جمع ارقام عددت از 10 بیشتر شد، فقط یکان حاصل جمع رو بذار وسط و به صدگان 1 واحد اضافه کن! مثلاً برای ضرب 93 در عدد 11 داریم : 12 = 3 + 9 3(12)9 ------->3 102

سری سوم تمرینها درس برنامه نویسی 1- برنامه ای بنویسید که یه عدد صحیح را دریافت کند و فقط ارقام زوج ان را در وجی چاپ کند. مثال: 123 عدد دو چاپ شود. استفاده از حلقه while 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت کرده و به جای ارقام فرد ان صفر قرار دهد و عددرا در نهایت چاپ کند. مثال:432 تبدیل شود به 403 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح رادریافت کند اگر دو رقم سمت راست ان در محدوده 10 تا 19 قرار گرفت به صورت حروف ان را چاپ کند. مثال : 112 چاپ کن twelve 4- ا استفاده از حلقه for تودرتو عبارت زیر را چاپ کنید. ***** **** *** ** * 5- برنامه ای بنویسید که تعداد ارقام یک عدد صحیح را شمارش کند. مثال : 1243 عدد چهار. 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت کرده و رقم وسط ان را پیدا کند. 7- برنامه ای بنویسید که بزرگترین رقم یک عدد صحیح را پیدا کرده و در سمت راست عدد ان را قرار داده سپس عدد را چاپ کنید.مثال : عدد تولید شده عدد اولیه 91293 1293

دانشجویان عزیز برنامه ها را کامل و دقیق در دفتر نوشته و پاسخ داده و روز شنبه 10 مهر همراه داشته باشند - 1-برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی بخواند و اگر عدد متقارن است بنویسد yes وگرنه بنویسد no ( مثلا عدد 12321 متقارن است) 2- برنامه ای بنویسید که دو عدد سه رقمی بخواند و اگر رقم مشترک دارند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی بخواند و اگر در آن رقم فرد وجود دارد بنویسد yes وگرنه بنویسد no 4-- برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی بخواند و بزرگترین رقم آن بیچاره را چاپ کند 5--برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی بخواند و از هر رقم فرد آن یکی کم کند و به هر رقم زوج آن یکی اضافه کند و عدد جدید را چاپ کند 6-برنامه ای بنویسید که شماره روز از سال جاری را بگیرد و شماره ماه جاری و تعداد روزهای آنرا را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که مختصات سه راس مثلث را بخواند و نوع مثلث را بنویسد (متساوی الاضلاع- متساوی الساقین – قائم ا اویه- غیر مشخص) 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی و یک عدد 5 رقمی را بخواند و مشخص کند که آیا عدد دو رقمی در رقم های عدد 5 رقمی به همان ترتیب وجود دارد یا خیر؟(مثلا عدد 28 در عدد 35828 وجود دارد ) 9-برنامه ای بنویسید که یک عدد 4 رقمی بخواند و بزرگترین رقم آن را حذف کند و بقیه آن را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی بخواند و با ارقام زوج آن به همان ترتیب موجود یک عدد تولید کرده و چاپ کند یا اینکه بنویسد رقم زوج ندارد مثلا عدد 45683 را بخواند و عدد 468 را چاپ کند 11-برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی بخواند و اگر هر سه رقم آن فرد هستند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 12- برنامه ای بنویسید که مختصات سه راس مثلث را بخواند و اگر مثلت متساوی الساقین است بنویسد ok

دانشجویان 12 سوال زیر را به صورت کتبی در دفتر حل کرده و تحویل نمایند . علاوه بر آن دانشجویان باید 6 سوال از سوال های زیر را به صورت برنامه عملی ارسال نمایند هر سوال با شماره آن ذخیره شده باشد - تحویل شنبه 4 دی. 1- برنامه ای بنویسید که 30 عدد صحیح را بخواند و در آرایه ای قرار دهد سپس عددn را بخواند و اعداد بزرگتر از n را بنویسد 2- برنامه ای بنویسید که 50 عدد را بخواند و در آرایه ای قرار دهد سپس عدد n را بخواند و عناصری از آرایه را چاپ کند که تعداد رقم هایشان با n برابر است 3- برنامه ای بنویسید که آرایه ای شامل 100 عدد تصادفی کمتر از 100000 تولید کند و سپس اعداد خانه هایی را چاپ کند که در آن اعداد رقم زوجی وجود ندارد 4- برنامه ای بنویسید که دو آرایه 20 عددی از ورودی بخواند و سپس اعداد مشترک در دو آرایه و شماره خانه های مشترک را چاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که آرایه ای از اعداد صحیح را شامل 20 عدد بخواند و اگر اعداد آرایه به ترتیب صعودی بودند بنویسد yes و گرنه بنویسدno 6-برنامه ای بنویسید که آرایه ای شامل 20 عدد صحیح را بخواند و سپس رقم n را از ورودی بخواند و در عناصر آرایه رقم n را از اعداد حذف کند و در انتها عناصر آرایه را چاپ کند 9- تابعی بنویسید که آرایه ای از اعداد صحیح را بگیرد اگر همه عناصر آن اول هستند 1 وگرنه 0 برگرداند 10-تابعی بنویسید که آرایه ای 20 عضوی را بگیرد و مجموع 5 عدد بزرگتر و مجموع 5 عدد کوچکتر را برگرداند 11- برنامه ای بنویسید که رشته ای را بخواند و هر حرف بزرگ آنرا دو بار تکرار کند و رشته جدید را چاپ کند مثلا bahde را بگیرد و رشته baahhdee را چاپ کند 12-برنامه ای بنویسید که رشته ای را بخواند و به جای هر حرف کوچک آن حرف معادل بزرگ آن را قرار دهد و آنرا چاپ کند

تا نسیم از سر نیزه خبرت می اورد چشم ها را به تماشای سرت می اورد قافله،کوچه و بازار،نگاه مردم سنگ هاشان چه بلایی به سرت می اورد شانه به شانه تو نیزه ی لعنت شده ای پسرت را همه جا هم سفرت می اورد بارها موقع بزم طربش می دیدم شمر،خون سرد،بد از نیزه درت می اورد سنگ ها،قاری من،صوت حجازی ات را از یکی لحن به لحن دگرت می اورد دیدن رنج اسیری من از منبر نی اشک و خون بود که از چشم ترت می اورد حسن کردی ۹۵/۸/۲

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 19 شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 19: اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کر ده از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می ده یم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کر ده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آم ده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آم ده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کر ده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه ده یم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه ده یم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه ده یم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

壘壘壘壘壘壘 ⭕️اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. ⭕️اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. ⭕️اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند ⭕️اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . ⭕️اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. ⭕️اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. ⭕️اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. ⭕️اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. منبع: http://mashhadmathematics. /

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. ا عدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند ا عدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخش پذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخش پذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخش پذ یرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخش پذیرند که اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخش پذیرند که اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

بخش پذیری بر اعداد ۲ تا ۱۹ اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم دهگان جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

قواعد بخش پذیری: *عددی بر 2 بخشپذیر است که: رقم یکان آن زوج باشد. *عددی بر 3 بخشپذیر است که: مجموع ارقام آن بر 3 بخشپذیر باشد. *عددی بر 4 بخشپذیر است که: دو رقم سمت راست آن صفر باشد یا عدد دو رقمی سمت راست آن بر 4 بخشپذیر باشد. *عددی بر 5 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر یا 5 باشد. *عددی بر 6 بخشپذیر است که: هم بر 2وهم بر3 بخشپذیر باشد. *عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 2برابر کرده و از بقیه ارقام کم کنیم، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد. *عددی بر 8 بخشپذیر است که: عدد سه رقمی سمت راست آن بر 8 بخشپذیر باشد یا سه رقم سمت راست آن صفر باشد. * عددی بر 9 بخشپذیر است که: مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد. * عددی بر 10 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر باشد. *عددی بر 11 بخشپذیر است که: اگر ارقام آن را یک در میان با هم جمع کنیم و اختلاف حاصل صفر شد آن عدد بر 11 بخشپذیر است 0=11-11 11=2+9 11=7+4 4972 *عددی بر 12 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد. *عددی بر13 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 4 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر 13 بخشپذیر باشد. 39=19+20 20=4×5 195 *عددی بر 15 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد. *عددی بر 17 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان آن را 5 برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ارقام حساب کنیم عدد حاصل بر 17 بخشپذیر باشد. 34=11-45 45=5×9 119 *عددی بر 19 بخشپذیر است که: مجموع دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 19 بخشپذیر باشد. *عددی بر 23 بخشپذیر است که: مجموع 7 برابر رقم یکان با بقیه ارقام مضربی از 23 باشد. *عددی بر 27 بخشپذیر است که: اگر آن را بر 3 تقسیم کنیم خارج قسمت بر 9 بخشپذیر باشد. *عددی بر 28 بخشپذیر است که: هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد. *عددی بر 29 بخشپذیر است که: مجموع سه برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 29 بخشپذیر باشد . 29=14+15 15=3×5 145

بله 81 برابر است با توان دوم ِ مجموع ارقامش 81=(8+1) 2 =9 2 آیا اعداد دیگری با این ویژگی وجود دارند؟ 3 17 = 3 (3+1+9+4 )= 4913 حتما ً شگفت زده شده اید ! در این قسمت می خواهیم اعدادی را معرفی کنیم که این اعداد با توانی از مجموع ِ ارقامشان برابرند. در ج زیر تعدادی از این اعداد را به نمایش در آورده ایم . ببینید و لذت ببرید : (مجموع ارقام) n = عدد (مجموع ارقام) n = عدد 9 2 = 81 ۱۸ ۶ = ۳۴۰۱۲۲۲۴ 8 3 = 512 ۴۵ ۶ = ۸۳۰۳۷۶۵۶۲۵ 17 4 = 4913 ۵۴ ۶ = ۲۴۷۹۴۹۱۱۲۹۶ ۱۸ ۳ = ۵۸۳۲ ۶۴ ۶ = ۶۸۷۱۹۴۷۶۷۳۶ ۲۶ ۳ = ۱۷۵۷۶ ۱۸ ۷ = ۶۱۲۲۲۰۰۳۲ ۲۷ ۳ = ۱۹۶۸۳ ۲۷ ۷ = ۱۰۴۶۰۳۵۳۲۰۳ ۷ ۴ = ۲۴۰۱ ۳۱ ۷ = ۲۷۵۱۲۶۱۴۱۱۱ ۲۲ ۴ = ۲۳۴۲۵۶ ۳۴ ۷ = ۵۲۵۲۳۳۵۰۱۴۴ ۲۵ ۴ = ۳۹۰۶۲۵ ۴۳ ۷ = ۲۷۱۸۱۸۶۱۱۱۰۷ ۲۸ ۴ = ۶۱۴۶۵۶ ۵۳ ۷ = ۱۱۷۴۷۱۱۱۳۹۸۳۷ ۳۶ ۴ = ۱۶۷۹۶۱۶ ۵۸ ۷ = ۲۲۰۷۹۸۴۱۶۷۵۵۲ ۲۸ ۵ = ۱۷۲۱۰۳۶۸ ۶۸ ۷ = ۶۷۲۲۹۸۸۸۱۸۴۳۲ ۳۵ ۵ = ۵۲۵۲۱۸۷۵ ۴۶ ۸ = ۲۰۰۴۷۶۱۲۲۳۱۹۳۶ ۳۶ ۵ = ۶۰۴۶۶۱۷۶ ۵۴ ۸ = ۷۲۳۰۱۹۶۱۳۳۹۱۳۶ ۴۶ ۵ = ۲۰۵۹۶۲۹۷۶ ۶۳ ۸ = ۲۴۸۱۵۵۷۸۰۲۶۷۵۲۱

۱ - ضرب اعداد بین ۱۰ تا ۲۰ در هم : فرض ۱۹ و ۱۷ ۱ - عدد بزرگتر رو با یکان عدد کوچکتر جمع کن! ( ۲۶ = ۷ + ۱۹ ( ۲ - یه صفر سمت راست عددی که به دست آوردی اضافه کن ( ضربدر ۱۰ کن ) ( ۲۶۰ ( ۳ - عدد حاصل رو با حاصل ضرب یکان های ۲ عدد جمع کن. ( ۳۲۳ = ( ۷ * ۹ ) + ۲۶۰ ) =============================== ۲ - ضرب عدد ۱۱ در اعداد ۲ رقمی : فرض ۱۱ و ۸۱ را در هم ضرب کنیم : ۱ - مجموع ارقام اون عدد رو بدست بیار. ( ۹ = ۱ + ۸ ( ۲ - عددی که بدست آوردی رو بذار بین عددت! ( ۸۹۱ ( ۳ - این روش کوچکترین فرقی با روش عادی نداره ولی سریعتره در ضمن اگه حاصل جمع ارقام عددت از ۱۰ بیشتر شد، فقط یکان حاصل جمع رو بذار وسط و به صدگان ۱ واحد اضافه کن! مثلاً برای ضرب ۹۳ در عدد ۱۱ داریم : 1 - ۱۲ = ۳ + ۹ 2 - 9(12)3 ——-> 1023 =============================== 3 - توان دوم اعداد ۲ رقمی منتهی به ۵ : فرض عدد ۸۵ را به توان ۲ می رسانیم : ۱ - دهگان عددتو با یکی بیشتر از خودش ضرب کن ( ۷۲ = ۹ * ۸ ) ۲ - یه ۲۵ بذار جلوش! ( ۷۲۲۵ )

نام شکل محیط مساحت تعداد خط تقارن تعداد قطر مربع اندازه یک ضلع × 4 اندازه یک ضلع × خودش 4 2 مستطیل (طول + عرض) × 2 طول × عرض 2 2 متوازی الاضلاع (مجموع 2 ضلع متوالی) × 2 قاعده × ارتفاع ندارد 2 ذوزنقه متساوی الساقین مجموع 4 ضلع(اضلاع) مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2 1 2 ذوزنقه قائم ا اویه مجموع 4 ضلع(اضلاع) مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2 ندارد 2 لوزی اندازه یک ضلع × 4 حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2 2 2 مثلث قائم ا اویه مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 ندارد ندارد مثلث متساوی الساقین مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 1 ندارد مثلث متساوی الاضلاع مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 3 ندارد مثلث مختلف الاضلاع مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 ندارد ندارد دایره قطر ×14/3 شعاع × شعاع × 14/3 بی شمار بی شمار فرمول حساب تعداد قطرهای چند ضلعی : (3 ـ n(n = اقطار چند ضلعی فرمول بدست آوردن تعداد خط های یک خط : (1 ـ n ( n = خط های یک خط بخش پذیری 2 اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند . 3 اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. 4 اعدادی بر4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند 5 اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . 6 اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. 9 اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. 10 اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) 12 اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. 14 اعدادی بر 14 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند. 15 اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.

برنامه ای برای مسائل زیر بنویسید: 1.یک عدد را از ورودی خوانده و مجموع ارقام آن را نمایش دهد: مثلا از ورودی اگر عدد 237 را بخواند وجی برنامه باید( 2+3+7 =) 12 باشد 2. فرض کنید یک اسکناس بعنوان وروی به برنامه داده شود آن را به سکه های 200 و 100 و 50 تومانی خورد کنید به گونه ای که تا جای ممکن از سکه های پرارزش تر، استفاده شود: مثال: اسکناس ورودی 1250 تومانی اگر باشد وجی برنامه : 5 اسکناس 200 تومانی 2 اسکناس 100 تومانی یک اسکناس 50 تومانی موعد تحویل تمرین بصورت کتبی در جلسه روز یکشنبه میباشد.

هر عددی دوست دارید در نظر بگیرید ( مثلا عدد 674328 )تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( در این مثال 6 می شود ) سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 4 است پس داریم 64 ) حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 642 ) هم اکنون عدد 642 را داریم با این عدد نیز مراحل با لا را تکرار کرده تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( 3 می شود ) سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 3 است پس داریم 33 ) حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 0 است پس داریم 330 ) حالا برای عدد 330 این کار را انجام می دهیم تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( 3 می شود ) سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 1 است پس داریم 31) حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 312 ) در این مثال مشاهده نمودیم که آ به 312 رسیدیم ما ادعا می کنیم که هر عدد طبیعی با این روال به 312 ختم می شود باور ندارید امتحان کنید

برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شا برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شا . با اجرای این برنامه در سی شا ، عدد از کاربر گرفته شده و برنامه نشان می دهد که چه تعداد عدد زوج و چه تعداد عدد فرد در عدد دریافت شده وجود دارد. مثلاً با وارد عدد 124، تعداد رقم های زوج 2 و تعداد رقم های فرد، 1 نشان داده می شود...

برنامه ای بنویسید که تعداد ارقام یک عدد صحیح را گزارش کند.
با استفاده از تقسیم اعداد صحیح تعداد ارقام عدد را رقم به رقم محاسبه می کنیم.
#include#includelong int n,i;int main(){cout n;cout

دم همشون گرم دم کیمیا گرم که اولین مدال هرچند میتونس طلاباشه رو برای بانوان بدست اورد ( و نمیدونم چرا بعضیا خوششون نیومد !!!) و برنزی که بازهم بارزش بودکه رحیمی بدست اورد و طلای ناب یزدانی که خوشحالمون همشون خسته نباشن خدا قوت

ریاضی پایه پنجم (فصل اول) نام و نام خانوادگی: ردیف شرح سؤال 1 فرزندم. - با رقم های 7 ، 4 ، 1 ، 9 چند عدد چهار رقمی می توان نوشت ؟ ( بدون تکرار ارقام) 2 - مجموع دو عدد 120 و اختلاف آن ها 20 می باشد . دو عدد را مشخص کنید . 3 - بزرگ ترین عدد نه رقمی را با تقریب هزار بنویسید . 4 - عدد مقابل را با حروف بنویسید . 80036170540

ریاضی پایه پنجم (فصل اول) نام و نام خانوادگی: ردیف شرح سؤال 1 فرزندم. - با رقم های 7 ، 4 ، 1 ، 9 چند عدد چهار رقمی می توان نوشت ؟ ( بدون تکرار ارقام) 2 - مجموع دو عدد 120 و اختلاف آن ها 20 می باشد . دو عدد را مشخص کنید . 3 - بزرگ ترین عدد نه رقمی را با تقریب هزار بنویسید . 4 - عدد مقابل را با حروف بنویسید . 80036170540

جلسه اول جلسه دوم الگوریتم و فلوچارت الگوریتم و فلوچارت (تاریخ کلاس 26-8-95) آشنایی با متلب و دستورات مقدماتی جلسه 18-8-95 و 24 -8-95 ********برنامه های matlab*********** pdf برنامه انتگرال یک تابع مشخص برنامه سری تیلور سینوس معادله درجه 2 دو معادله- دو مجهول اعداد زوج -فرد تک رفمی تعداد ارقام برنامه پسورد چاپ صعوذی ارقام یک عدد

الگوریتم تشخیص کد ملی تقلبی کد ملی شماره ای است 10 رقمی که از سمت چپ سه رقم کد شهرستان محل صدور شناسنامه ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده شناسنامه در شهرستان محل صدرو و رقم آ آن هم یک رقم کنترل است که از روی 9 رقم سمت چپ بدست می آید. برای بررسی کنترل کد کافی است مجدد از روی 9 رقم سمت چپ رقم کنترل را محاسبه کنیم از آنجایی که درسیستم کد ملی معمولا قبل از کد تعدادی صفر وجود دارد.(رقم اول و رقم دوم از سمت چپ کد ملی ممکن است صفر باشد) و در بسیاری از موارد ممکن است کاربر این صفرها را وارد نکرده باشد و یا نرم افزار این صفرها را ذخیره نکرده باشد بهتر است قبل از هر کاری در صورتی که طول کد بزرگتر مساوی 8 و کمتر از 10 باشد به تعداد لازم (یک تا دو تا صفر) به سمت چپ عدد اضافه کنید. ساختار کد ملی در زیر نشان داده شده است. ساختار کد ملی ارقام کد رقم کنترل 9 رقم سمت چپ کد ملی موقعیت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1- برای محاسبه رقم کنترل از روی سایر ارقام ، هر رقم را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم. 2- مجموع بدست آمده از مرحله یک را بر 11 تقسیم می کنیم 3- اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد ، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد مثال : آیا کد 7731689951 یک کد ملی معتبر است؟ برای این منظور کد ساختار کد ملی ساختار کد رقم کنترل 9 رقم سمت چپ کد ملی ارقام کد 1 5 9 9 8 6 1 3 7 7 موقعیت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 محاسبه حاصل ضرب 10 27 36 40 36 7 24 63 70 حاصل جمع ضرب ارقام 2 الی 10 را در موقعیت آنها محاسبه می کنیم 7*10+7*9+3*8+1*7+6*6+8*5+9*4+9*3+5*2=313 313÷11=28 و r=5 چون باقیمانده برابر 5 و بزرگتر مساوی 2 است پس باید رقم کنترل این کد برابر 6 ( یازده منهای 5 برابر 6 )باشد. با دقت در کد متوجه می شویم که رقم کنترل ورودی برابر 1 است پس کد مورد نظر به عنوان یک کد معتبر قابل قبول نیست. منبع این مطلب

روزگاری خواهد رسید درآغوش دیگری یادمن کنی    دلت هوایم را میکند...... ب یادخواهی اورد باهم بودن هایمان را...... ب یادخواهی اورد  خنده هایم را....... ب یادخواهی اورد گریه هایم را..... ب یادخواهی اورد اغوشم را.... مطمئنم درآن لحظه دردلت میگویی: من آغوشت را میخواهم...

دانشجویان عزیز : تمرین های زیر را به صورت کتبی نوشته و در روز شنبه 24 مهر ارائه نمایند یا اینکه 6 تای آنها را به دلخواه نوشته (هر برنامه در یک پوشه) سپس کل سوال ها را به صورت یک فایل زیپ شده به ایمیل tamrin2020@gmail.com ارسال نمایید 1-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اگر اول بود آنرا 20 بار چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اعداد اول بین آن عدد و مریع آن عدد را چاپ کند 3- برنامه ای بنویسید که اعداد دو رقمی را به این صورت که هر عدد اول را یک بار و هر عدد غیر اول را دو بار چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد مریع کامل 4 رقمی را بشمارد و تعداد را چاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و مجموع مقسوم علیه ها و تعداد مقسوم علیه های آن را بنویسد 6- برنامه ای بنویسید که 20 عدد بخواند و جمع و معدل آن بیچاره ها را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را شمرده و چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که عددهای چهار رقمی ای را که در آنها 5 یا 7 وجود دارد جمع کند و حاصل جمع را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که یک عدد 4 رقمی بخواند آنرا به تکه برابر قسمت کند (مثلا 4567 را به 45 و 67 تبدیل کند ) اگر هر دو قسمت عدد اول بودند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 10- برنامه ای بنویسید که 30 عدد صحیح را بخواند و تعداد آنهایی را که رقم یکان آنها فرد است را بشمارد و تعداد را چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که 20 نمره بخواند و معدل نمرات کمتر از 10 را جداگانه و معدل نمرات بیشتر از 10 را هم جداگانه محاسبه کند و چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند اگر هر دو اول بودند بنویسد 2 و اگر یکی اول بود بنویسد 1 وگرنه بنویسد 0

اگر می خواهید در حوزه برنامه نویسی فعالیت نمایید و دوست دارید تا هر چه سریع تر به مهارت های لازم در این زمینه دست ی د می بایست به دنبال یافتن منابع مهم اموزشی باشید. یکی از این منابع را می توان از طریق آموزش برنامه نویسی بدست اورد. شما به جای صرف وقت و هزینه های زیادبرای رفتن به کلاس های مختلف اگر بتوانید منبع آموزشی خوبی را بی د می توانید خیلی زود به انجه که در نظر دارید دست ی د. در مجموعه مو به مو سع یکرده ایم تا بهترین نابع را جهت آموزش برنامه نویسی برایتان در سایت قرار دهیم . عناوین مهم و قابل توجهی از شرکت معروف لیندا که دارای اعتباری جهانی است.شما علاقه مندان به زبان برنامه نویسی می توانید با در اختیار داشتن منابع فوق و با کمی تلاش خیلی زود در این حوزه به موفقیت های چشمگیری دست ی د. شاید بتوان با یک جستجوی ساده منابع مختلفی را برای آموزش برنامه نویسی بدست اورد اما دقت کنید وقت و انرژی خود را برای هر منبع اموزشی تلف نکنید و تنها برای منابعی معتبر و قابل اطمینان این کار را انجام دهید. مجموعه کارهای شرکت لیندا که در حوزه برنامه نویسی منتشر شده دارای شهرتی جهانی است و براحتی می تواند از بیس کار و از ابتدا شما را با تمامی مفاهیم لازم برنامه نویسی آشنا نماید. ما در سایت مو به مو بستری را فراهم کرده ایم که می توانید با کمترین دردسر و به راحتی به آموزش برنامه نویسی مورد نظر  بپردزاید و خیلی زود در کمتر از چند دقیقه منبعی ارطزشمند از یک آموزش را در اختیار داشته باشید. آموزش برنامه نویسی

زبان ++c یکی از قدرتمندترین زبانهای برنامه نویسی است که مبنای بسیاری از برنامه های کاربردی راتشکیل می دهد. در این سلسله مقالات برنامه های ساده ای به زبان c معرفی و شرح داده می شود.
مثال 1. برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر گرفته و مقلوب آن را محاسبه و چاپ کند.منظور از مقلوب یک عدد، وارونه ترتیب ارقام آن است. برنامه زیر این عمل را بسادگی انجام می دهد:
#include #includelong int n,i,j=0,k=0;int main(){cout n;cout

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها