جستجوی عبارت دانش آموزان علوم درسی وضعیت دانش آموزان درسی علوم آشنایی علوم تجربی اولیاء دانش


صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت تدریس 8- ثبت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه 9- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس 10- دیدار با اولیاء دانش آموزان هفتم جهت بررسی وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان

جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور کلیه دبیران علوم تجربی در تاریخ 95/2/26 روز یکشنبه برگزار گردید ومباحث زیر مطرح گردید . 1- طرح سوالات ترم دوم به طور هماهنگ 2- تایپ سوالات و تحویل به موقع آن به مسول آموزشگاه 3- دوره کتاب و رفع اشکال آن وبرطرف مشکلات مربوط به دانش اموزان 4- استفاده از ازمونهای مختلف واستفاده از سایت های مختلف برای دوره کتاب نهم 5- برگزاری آزمونهای مستمر در کلاس وپرسشهای شفاهی 6- بالابردن اعتماد به نفس دانش اموزان هنگام پاسخگویی ازمونهای نهایی 7- اعلام نمرات عملی دانش آموزان

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی جلسه گروه درسی ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس

۱۰ نکته برای تدریس علوم در مقطع ابت سوال ، تفکر نقادانه، تحقیق، مصاحبه، فرضیه سازی، تکنولوژی و بسیاری عوامل دیگر برای کمک به یادگیری و درک علوم ضروری هستند. تدریس علوم در دوره ابت برای ایجاد پایه هایی برای موفقیت آتی در علم، امری ضروری است. نیاز است برای واقعیت های اساسی و پایه، امر حفظ مطالب صورت گیرد، هر چند حفظ مطلق حتی برای درس علوم، کنجکاوی درونی که دانش آموزان درباره جهان اطراف دارند را از بین می برد. تدریس علوم باید سرشار از تفریح و سرگرمی و برای دانش آموزان جذاب باشد. وقتی دانش آموزان به طور فعال درگیر یادگیری درس علوم شوند، چیزی بیشتر از یک حفظ از روی عادت را درباره حقائق بدست می آورند. به جای استفاده از چرک نویس و کامل آزمایشات سربسته علوم، علوم را به یک رقابت در کلاس درس تبدیل کنید.

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی فروردین 95) جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور کلیه دبیران علوم تجربی در تاریخ 25/1/95 روز چهارشنبه در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- تبریک سال نو 1395 به تمامی همکاران و دانش آموزان 2- طرح سوالات میان ترم وبرگزاری امتحانات میان ترم 3- تصحیح اوراق امتحانی میان ترم و تحویل به موقع نمرات به مسول آموزشگاه 4- برگزاری امتحانات مستمر در برگه آزمونهای آموزشگاه 5- انجام آزمایشهای مربوط به درس و ثبت فعالیت ها در دفتر آزمایشگاه 6- استفاده از اتاق سایت و نمایش cd های مربوط به درس

چکیده هدف تحقیق بررسی را ارهای افزایش جذ ت یادگیری درس علوم تجربی در بین دانش­آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شاهدحضرت رقیه (س) دوره اول ناحیه2آموزش وپرورش شهرقم وروش تحقیق توصیفی ازنوع اقدام پژوهی(عملی درآموزش و پرورش ) است. جامعه آماری علاوه برمدیر، معلمان ووالدین دانش آموزان، 26نفر دانش آموز سوم، دبیرستان شاهد بودند که درسال تحصیلی 93-92مشغول به تحصیل بودندکه کل آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند، برای ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعه اسنادی منابع مختلف ازمشاهده، مصاحبه، پرسش نامه برای اخذ دیدگاههای همکاران و مدیر، دانش­آموزان و والدین آن­ها استفاده شد وبا مطالعه کتاب­ها، مجلات، اینترنت، اطلاعات حاصل از پرسش نامه­ها، مشاهده­ها، مصاحبه­ها، مطالعه چکیده تحقیقات قبلی، ارزی نتایج آزمون­های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آن­ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه­حل­های پیشنهادی پرداخت. سپس به انتخاب چندین را ار عملی از میان راه حل­های پیشنهادی مبادرت ورزید. و پس از اعتبار بخشی، به اجرای راه­حل­های انتخ اقدام نمود که عبارت بودند از: تشویق دانش آموزان، تلفیق فن آوری با آموزش علوم تجربی ( تهیه پاوپوینت آموزشی، برگزاری آزمون ، استفاده از سایت رسانه آموزشی، استفاده از میکروسکوپ دیجیتالی، پخش و کلیپ های آموزشی)، مشارکت فعال دانش آموزان درفرآیند ارزشی ، مشارکت دانش آموزان در انجام آزمایش ها، استفاده از آزمایشگاه و دادن مسئولیت به دانش آموزان، تهّیه تابلو علوم تجربی و تزئین در و دیوار آزمایشگاه، استفاده از همیار، برگزاری مسابقه، است اج مطالب علمی( آیات و روایات و احادیث و. . . مربوط به درس)توسط دانش آموزان، استفاده از مدل یا نمونه واقعی و استفاده از موجودات زنده، کاربرد درس علوم تجربی در امور آشپزی و گروه بندی دانش­آموزان. یافته ها نشان داد: که فراوانی دانش­آموزانی که یادگیری درس علوم تجربی برای آنها جذاب بود از 12 نفر(15/46 %) در اوایل سال به 24 نفر(3/92 %) در اوا سال رسید و همچنین فراوانی دانش­آموزانی که مایلند اطلاعات بیشتری در مورد بخش های مختلف علوم تجربی ب کنند از 5 نفر(23/19%) به 20 نفر(92/76%) ، فراوانی دانش­آموزانی که از نظر آنان فعالیت های علوم تجربی جذاب بود از 11 نفر (3/42 %) به 22 نفر (61/84 %) وفراوانی دانش­آموزانی که کتاب علوم تجربی از نظر آنها جذ ت دارد از 8 نفر (76/30 %) به 16 نفر (53/61 %)، فراوانی دانش­آموزانی که مطالب علوم در زندگی روزمره آنها کاربرد داشت از 10 نفر (46/38 %) به 26 نفر (100 %)، فراوانی دانش­آموزانی که انجام آزمایش ها ی علوم تجربی برای آنان جذاب بوداز 13 نفر (50 %) به22 نفر (61/84 %) و فراوانی دانش­آموزانی که علوم تجربی درآنها ایجاد روحیه شاد می کرداز 12نفر (15/46 %) به 17نفر (38/65 %) و فراوانی دانش­آموزانی که دوست دارند محیط آموزشی درس علوم جذاب باشد از 20 نفر (92/76 %)به 26نفر (100 %)رسیده بود علاوه بر افزایش جذ ت یادگیری، میانگین نمرات وسطح یادگیری و عمق یادگیری در درس علوم تجربی افزایش یافته بود و دانش آموزان برای جمع آوری آیات قرآنی، های آموزشی علوم تجربی و ساخت پاو وینت و. . . ازخود ابتکار وخلاقیت زیادی نشان می دادند. واژه های کلیدی : یادگیری، دانش آموزان سوم، علوم تجربی، جذ ت، را ارها، پژوهشگر منصوره ملکی توانا

تدریس خصوصی علوم تجربی تدریس علوم تجربی پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم

تدریس خصوصی علوم تجربی تدریس علوم تجربی پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم

خبر: آزمون درس علوم مستمر مهرماه پایه پنجم در تاریخ95/8/2 برگزار خواهد شد.موضوع امتحان درس یک و دو (منابع؛ امتحان کتاب درسی دفتر علوم کتاب کار خیلی سبز) آزمون درس علوم پایه ششم در تاریخ 95/8/3 موضوع درس یک و دو (منابع؛ کتاب درسی، دفتر علوم و کتاب کار مبتکران)

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95) جلسه گروه درسی عربی در مورخ 30/1/95 با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- پیگیری وضعیت درسی دانش آموزان فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیشرفت دانش اموزان 2- ارائه سوالات میان ترم و ثبت نمرات و ارائه به دفتر آموزشگاه 3- تشویق دانش آموزان به مشارکت در کلاس 4- تحویل و ثبت نام کارهای عملی دانش آموزان در دفتر کلاسی 5- تلاش در جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 6- استفاده از کتابهای کمک آموزشی جهت آشنا دانش اموزان با نمونه سوالات ترم امید است که با تلاش و کوشش بتوانیم زمینه های موفقیت دانش آموزان را فراهم آوریم .

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولیاء دانش آموزان ضعیف و پیگیری موارد درسی و انضباطی 8- تشویق و استفاده دانش آموزان از کارهای عملی و دست سازه ها 9- همکاری در طرح همگام با قرآن و اجرای آن در کلاس

کتابفروشی کتاب کودک و نوجوان واقع در پاساژ معینی شروع سال تحصیلی 96-95را به دانش آموران و والدین عزیز شاهین شهر تبریک می گوید و تلاش دارد که کتاب های کمک آموزشی گوناگون از ناشران معتبر در اختیار مدارس و والدین قرار دهد تا کمک حال معلمان و اولیاء گرامی قرار گیرد برترین تست ها تیز هوشان ویژه دانش آموزان ممتاز اول دبستان قیمت20000تومان فارسی اول دبستان مجموعه کتاب یار تخته سیاه علوم اول تخته سیاه ریاضی اول خیلی سبز علوم تجربی اول دبستان نشر کاگو کار علوم اول نشر کاگو هر آدینه اول ابت کلاغ سپید علوم اول دبستان کلاغ سپید فارسی اول ابت کلاغ سپید ریاضی اول ابت گاج فارسی اول ابت گاج ریاضی اول ابت بسوی مدرسه پیش دبستانی مبتکران زنگ دانایی علوم تجربی پایه دوم ابت

کانال تلگرام ندای علوم تجربی راه اندازی شد این کانال حاوی ها و تصاویر علمی علوم تجربی هفتم وعلوم تجربی هشتم و علوم تجربی نهم می باشد امیدوارم مورد استفاده همکاران عزیزم و دانش آموزان گرامی ام قرار بگیرد برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید https://telegram.me/nedayeoloom

دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل دوم علوم نهم اینجا کلیک کنید توصیه می کنیم دانش آموزان عزیز نهم حتما این جزوه را مطالعه کنند. دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل اول علوم نهم اینجا کلیک کنید دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل سوم اینجا کلیک کنید

شروع بهار دانش وبازگشایی مدارس را به تمام دانش آموزان ایران مخصوصا " دانش آموزان بخش رودبار الموت غربی تبریک گفته و امیدوارم که تمام دانش آموزان در راه علم ودانش موفق باشند. از تمام عزیزان خواستاریم تا دانش آموزان بی بذاعت را به این وبلاگ معرفی کنند تا حدالامکان مورد حمایت و تقدیر قرار گیرند.

شوک دانش آموزان از امتحانات و ات سریالی پس از گذشت یک هفته همچنان اعتراض دانش آموزان به سخت بودن امتحانات نهایی و آنها در مقابل ادارات آموزش و پرورش مناطق ادامه دارد؛ این در حالی است که مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بارها سخت بودن امتحانات را رد کرد و دانش آموزان را ایده آل طلب و کمال گرا خطاب کرد. چند سالی می شود؛ امتحانات نهایی دانش آموزان به جهت تاثیر در کنکور حائز اهمیت است. هر ساله روال بر این بود که با برگزاری امتحانات نهایی، دانش آموزان به یک یا دو درس معترض می شدند و این اعتراض در همان روز خاموش می شد، اما امتحانات نهایی برای دانش آموزان امسال با سال های پیش متفاوت بود. یکی از جهات این تفاوت، این بود که امسال به دلیل ماه مبارک رمضان، امتحانات نسبت به سال های گذشته زودتر از سال های گذشته و از ۲۵ اردیبهشت آغاز شد، در حالی که در سال های پیشین از اواسط داد شروع می شد. از سوی دیگر پس از برگزاری اولین امتحان یعنی عربی ۳ در رشته های فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی اعتراضات دانش آموزان آغاز شد. دانش آموزان: امتحانات نهایی سخت بود/آغاز ات اعتراضی از تهران اعتراض دانش آموزان به سخت بودن امتحانات، مفهومی بودن و سوالاتی چند جو و خارج از کتاب بود؛ به طوری که گفته می شد؛ حتی از پاورقی ها سوال داده شده است. از همان ابتدا در یکی از شبکه های اجتماعی چندین گروه با عنوان "اعتراض به امتحانات نهایی" با حجم ۲۰ هزار نفری ایجاد شد و هر روز خبری از دانش آموزان در استان ها به گوش می رسید. این ات مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان ها از حدود یک هفته پیش آغاز شده و براساس گزارش ها تا روز گذشته نیز ادامه داشته است. ها از استان تهران آغاز شد و در استان های اصفهان، مشهد، ایلام، گرگان، فارس و چند استان دیگر ادامه یافت.

صورتجلسه گروههای درسی کاروفناوری جلسه با نام ویاد خدا وذکر صلوات برمحمد (ص) و آل پاک وطاهرش آغاز شد . اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد . 1- تاکید بر گروه بندی دانش آموزان به منظور هم شی در انجام فعالیتهای عملی 2- تهیه و تنظیم دفاتر کلاسی 3- تاکید بر استفاده از سیستم های هوشمند به منظور انجام فعالیتهای عملی توام با یادگیری دانش آموزان 4- سعی در بر قراری ارتباط بیشتر با اولیاء دانش آموزان به منظور همکاری در تهیه وسایل کار عملی برای دانش آموزان 5- سعی شود با توجه به امکانات بومی و منطقه ای فعالیتهای جایگزین انتخاب و از صرف هزینه های مضاعف توسط دانش آموزان جلو گیری شود . در پایان جلسه با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت .

برگزاری جشن مهر و مهربانی در آستانه س حصیلی جدید با حضور دانش آموزان هموفیلی ، معاونت محترم درمان علوم پزشکی ، قائم مقام ریاست علوم پزشکی در امور مشارکتهای اجتماعی ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان و همچنین گروههای هنری و موسیقی امروز در محل سالن همایش پردیس فرهنگیان م آباد برگزار گردید .

برای روز شنبه تعدادی از بچه ها دعوت نامه دارند والدین آن ها باید تشریف بیاورند برای بررسی وضعیت درسی 2- دانش آموزان باید درس ضرب ری کلاس پنجم را مرور نمایند و بر روی صفحه ی ضرب ری ششم هم تفکر نمایند علی الخصوص نحوه ی ساخت مسئله برای ضرب ر 3-از فرصت استفاده نموده و مروری بر درس های دیگر داشته باشند مخصوصا علوم و فارسی 4-امتحان علوم نشان داد که بیشتر بچه ها سوالات را دقیق نمی خوانند - کتاب کار را نخوانده اند

نقش مطالعه غیر درسی بریادگیری بهتر و بیشتر دانش آموزان شناخت ویژگی ها ، توانایی ها، نیازها و علاقه های ک ن و نوجوانان این وظیفه را متوجه مربیان ، والدین، هنرمندان و کتابداران می کند تا بکوشند آنچه در توان دارند در خدمت فراهم شرایط مساعدی باشند که فرایند رشد ذهنی و پرورش و شکوفایی استعدادهای ک ن و نوجوانان را تسهیل کند . شکی نیست که یکی از مهمترین این شرایط ایجاد عادت هایی است که آنان را به سمت شناخت و آگاهی هدایت می کند. ایجاد عادت به مطالعه یکی از عادت های پسندیده است. آنان نیازمند این هستند که خود را بهتر بشناسند و به قابلیت های خود پی ببرند، دایره شناخت خود را از محیط بالا ببرند و با روابط انسانی بهتر آشنا شوند پس تلاش برای ایجاد عادت به مطالعه باید از اولویت های کارگزاران فرهنگی باشد بیان مساله . هنوز یک ماه از سال تحصیلی نگذشته بود که بیشتر همکاران از وضعیت درسی و ضعف بنیه ی علمی دانش آموزان نگران بودند. به عنوان مثال دبیر علوم اجتماعی اظهار داشتند که دانش آموزان هیچی درس را نمی خوانند. دبیر دینی و عربی و علوم هم همینطور، هر کدام از همکاران به گونه ای و به شوخی می گفتند که همه اش تقصیر دبیر ادبیات هاست. به نظر من شاید این یک شوخی دوستان باشد اما واقعیت امر هم همینطور بود. درست است اگر دانش آموزان بتوانند خوب بخوانند و بنویسند، قدرت درک مطلب و تفهیم مطالب بیشتری خواهند داشت. نتیجه گیری 1- تحلیل محتوا، روش و وسایل آموزشی بایستی متناسب با هدفهای آموزشی انتخاب و تنظیم شود. 2- فعالیتهای آموزشی هرگز نباید منحصر به محتوای کتاب درسی شود. 3- فعالیتهای یادگیری باید متنوع و حتی در صورت وم فراتر از مطالب مطرح شده در کتاب درسی باشد که می تواند شامل مطالعه ی آزاد، مطالعه ی کتب غیر درسی مرتبط با موضوع درس و تهیه گزارش و خلاصه ی مطالب آموزشی و نتایج تحقیقات و سفرهای علمی و ... کاملا ابتکاری و نو باشند. 4- با توجه به شناخت توانایی ها و علایق دانش آموزان برای پرورش و شکوفایی استعداد ها و توانایی های وی کتاب غیر درسی در نظر گرفته شود که مطالعه غیر درسی منجر به بیزاری و انزجار دانش آموزان نشود بلکه علائق آنان به مطالعه را بیفزاید. 5- اصول مطالعه را طوری به دانش آموزان القاء کنیم که دانش آموزان با آن لذت خواندن و هیجان ناشی از کشف دانش و آثار تخیلی را تجربه کنند.

چرا دانش آموزان در درس ریاضی ضعف دارند؟ به محض اینکه دانش آموز به مدرسه پا می گذارد با درسی به نام ریاضی آشنا می شود و معلم می گوید: «درس ریاضی را جدی بگیرید و برای فهمیدن آن احتیاج به تمرین بیشتری دارید». همین کلمه ی جدی بگیرید برای دانش آموز مشکل آفرین است، زیرا... ادامه مطلب

هدف از المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بالا بردن سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان ،ایجاد انگیزه و افزایش گرایش دانش آموزان به مدرسه ، شاد و نشاط در بین دانش آموزان با رویکرد روان شناختی و تربیتی ،افزایش مشارکت پذیری ، تقویت هویت ملی و ی دانش آموزان ، توسعه ورزش همگانی و مشارکت پذیری تمامی دانش آموزان ، معلمان و اولیا دراین طرح است.

http://confoloum.isfedu.ir اه همایش -توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش -تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی -اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی محورهای همایش: -رویکردها و اه برنامه درسی در آموزش علوم تجربی -تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی -رویکردهای آموزش پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی -روش های ارزشی پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی -پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشی مدرسه ای -پژوهش محوری و صلاحیت های حرفه ای معلمان علوم تجربی -فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی -تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری و آموزش پژوهش محور در علوم تجربی -تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی -آموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه درسی علوم تجربی آ ین مهلت ارسال مقاله نیمه آبان ماه 95 زمان تقریبی برگزاری همایش نیمه دوم آذرماه

خوشبختانه امسال نیز قصد آن داریم تا از تجربیات دانش آموزان برتر علمی شهرمان که در کنکور سراسری نتایج درخشانی گرفته اند استفاده کنیم .و دانش آموزان با تشکیل جلسات پرسش و پاسخ شیوه های برنامه ریزی درسی را برای موفقیت در کنکور از آنان فرا گیرند . در این راستا هفته گذشته آقای احمد رضا رضایی دانش آموز موفق دبیرستان سعادت که در کنکور 95 رشته تجربی موفق به ب رتبه 370 شده است را دعوت نمودیم و ایشان با رغبت زیاد در جمع دانش آموزان حاضر گردید و تجربیات ارزشمند خود را در اختیار انان قرار داد . ناگفته نماند کهدر اردیبهشت ماه گذشته نیز آقایان حجتی پور سروش رضایی ماهان پروین و محمد جواد عباسی با حضور در جمع دانش آموزان به ارائه تجربیات خویش پرداختند. ضمنا دبیرستان این آمادگی را دارد تا در روزهای آینده در صورت تمایل دانش آموزان باز هم اینگونه جلسات را با حضور دیگر دانش آموزان موفق شهرستان برگزار نماید.

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 ) جلسه گروه درسی با حضور کلیه دبیران ریاضی در تاریخ 25/2/95 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- طرح سوالات ترم دوم وتایپ سوالات به همراه کلید وتحویل به موقع به مسئول آموزشگاه 2- ارائه نمونه سوالات نهایی و تمرین وحل نمونه سوالات نهایی نهم درکلاس 3- برگزاری آزمونهای مختلف و آشنایی دانش آموزان با سوالات ترم 4- برطرف اشکالات دانش آموزان براساس پرسش و آزمونهای مکرر 5- استفاده از کتابهای کمک آموزشی و سایت های مختلف جهت آشنایی با نمونه سوالات مناطق مختلف 6- دوره کتاب و آشنایی با نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 7- دیدار با اولیا ء دانش آموزان وآماده آنها جهت برگزاری امتحانات ترم دوم 8- آرزوی موفقیت در تمامی دروس برای دانش آموزان

درود بر شما 1.کلاس خلاقیت ریاضی برای دانش آموزان دوره ی دوم ابت و متوسطه اول 2.کلاس کامپیوتر با موضوعات مهارتهای هفتگانه و تولید محتوای الکترونیکی 3.کلاسهای تقویتی در علوم پایه 4.آزمایشهای جذاب فیزیک برای دانش آموزان ابت ی 5.کلاسهای کنکور ثبت نام: همه روزه از ساعت 14 تا 18 مکان پژوهشگاه صادق علیه السلام بلداجی تا 25 داد95

صبح روز چهارشنبه ۰۱/۰۲/۹۵ مراسم بزرگ داشت هفته مشاغل وانتخاب رشته مقطع اول متوسطه درتالار اجتماعات عباسی برگزارشد.در این مراسم آقایان عبدالله عالیان معاونت آموزش وپرورش ، علی درخشنده ریاست شورا(در مورد رشته علوم تجربی وداروسازی )، محمد رضا چنگال خوش در مورد رشته ی وفنی وخانم بهبودمشاور دبیرستان گله داری در مورد هدایت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان سخنرانی د. همچنین در دونوبت جوایز ولوح تقدیر به دانش آموزان اهداء گردید.مسابقه لب خوانی به سبک برنامه خندوانه نیز با حضور دانش آموزان اجرا شد.

همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسی (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسی (پرورشی) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربی این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باشند. (دو درس نمی تواند از یک گروه باشد). ب)) دانش آموزان سال دوم انسانی و ریاضی باید یک درس پرورشی گذرانده باشند. (این درس نباید با درس پرورشی سال اول آن ها یکی باشد. ج) دانش آموزان سال سوم تجربی که امسال مشغول به تحصیل هستند باید یک درس پرورشی برای آن ها انتخاب واحد شود. باز هم دقت نمایید که درس تکراری نباشد. نکته مهم: = دانش آموزانی که انتقالی از مدرسه دیگر هستند قبل از انتخاب واحد باید کارنامه قبلی آن ها بررسی شده تا دروس پرورشی و انتخ آن ها مشخص شده تا از تکرار کد پرهیز شود. = دانش آموزانی که از انسانی یا ریاضی به تجربی تغییر رشته داده اند نیازمند گذراندن این درس نمی باشند. دروس پرورشی شامل کدهای 5601 تا 5611 می باشد دروس انتخ شامل کدهای 5647 تا 5656 و 5666 می باشد.

همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسی (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسی (انتخ ) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربی این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باشند. (دو درس نمی تواند از یک گروه باشد). ب)) دانش آموزان سال دوم انسانی و ریاضی باید یک درس انتخ گذرانده باشند. (این درس نباید با درس انتخ سال اول آن ها یکی باشد. ج) دانش آموزان سال سوم تجربی که امسال مشغول به تحصیل هستند باید یک درس انتخ برای آن ها انتخاب واحد شود. باز هم دقت نمایید که درس تکراری نباشد. نکته مهم: = دانش آموزانی که انتقالی از مدرسه دیگر هستند قبل از انتخاب واحد باید کارنامه قبلی آن ها بررسی شده تا دروس پرورشی و انتخ آن ها مشخص شده تا از تکرار کد پرهیز شود. = دانش آموزانی که از انسانی یا ریاضی به تجربی تغییر رشته داده اند نیازمند گذراندن این درس نمی باشند. دروس پرورشی شامل کدهای 5601 تا 5611 می باشد دروس انتخ شامل کدهای 5647 تا 5656 و 5666 می باشد.

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، ویادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام ورزند ،و ازطریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به دانستن و توانایی تبدیل کنند . تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید باهدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها