جستجوی عبارت دلتنگے هاے من


نمیدانستم دلتنگے،، دل نازڪم میڪند... انقدر ڪہ بہ هر بهانہ ڪوچڪے چانہ ام بلرزد و چشم هایم خیس اشڪ شود..!! نمیدانستم دلتنگے،، ضعیفم میڪند... آنقدر ڪہ ڪوہ استوار غرورم زیر بار ندیدنت ڪمر خم ڪند..!! نمیدانستم دلتنگے،، ڪودڪم میڪند... انقدر ڪہ در نبودنت ساعتها گوشہ اے بنشینم و با همہ دنیا قهر ڪنم..!

ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ﺩلتنگے ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮے ﺍﺯ ڪلمات… ﺍﻣﺎ… ﺑﺎﺯ ڪسے ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ… ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ… ﺑﺎ ﭼﻪ منطقے ﮔﻔﺘﻨﺪ “ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ”؟… ﮔﺎهے نمیشود ڪـہ نمیشود… ﮔﺎهے ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ، ﺗﻤﺎﻣﺖ میڪند… ﺯمین و ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭ میڪند… ﮔﺎهے ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ… ﺁﺭے … ﮔﺎهے ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﺍﻍ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ ڪـہ ﺑﺮ ﺩل ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ… همیشـہ دوستت دارم و خواهم داشت ...

چقدر خوبه که توی پاییز ی بیاد :)

تمام چیزے ڪـہ ؋ـهمیدم این است ڪـہ زندگے طولانیـہ و طولانے تَر میشـہ وقتے براے یڪ نـ؋ـر دلتنگے .... آدم ها از یڪ جایے بـہ بعد بـہ بودن با هم ،بـہ عاشقانـہ هاے پیش پا اـ؋ـتادہ و تڪـــراریشان ، مشتاق ڪــــہ نــــہ ! محتاجـــند ...

یه روزایے هست که آدمـ خـُـل میشه ، بهـانه گیر میشه ، اینجـور وقتا فقط یه نفـر و میخـواد ! که باشه ، که بهـانه آشـُ بفهمـــه ، که حــالشو خـــــــــــوب کنه ..

صفر عاشقی چیست؟ این بهانہ اۍ است از دلتنگے ادامه دارد درد....  تو ڪہ نیستے... بیقرارم وچرخش عقربہ هاۍ ساعت  ڪہ ڪوڪ شده برروۍ دردهایم  هرشب ساعت 00:00

اهای مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن... با تمام ِ وجود مے گویم: این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ بوے عَطرتـــــــ انگار زندگے بودن را کــم می آورد و بهانه گــیر نبودن استــ تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند ...

اهای مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن... با تمام ِ وجود مے گویم: این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ بوے عَطرتـــــــ انگار زندگے بودن را کــم می آورد و بهانه گــیر نبودن استــ تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند ...

بعد مدتها برگشتم با اتفاقاے جدید آدمهاے جدید حساے جدید خاطرات جدید زندگے جدید حال و روز جدید قصه ے جدید سرنوشت جدید شادے هاے جدید تلخے های جدید دلتنگے هاے جدید صبر و تحمل جدید و ... خعلے حرفاے مگو و نگو حرفاے گفته و نگفته.. منتظر باشید

مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن... با تمام ِ وجود مے گویم: این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ بوے عَطرتــــــــ تو که نیستے... انگار زندگے بودن را کــم می آورد و بهانه گــیر نبودن استــ تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند...

مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن... با تمام ِ وجود مے گویم: این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ بوے عَطرتــــــــ تو که نیستے... انگار زندگے بودن را کــم می آورد و بهانه گــیر نبودن استــ تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند...

بعضـــــے حرفارو نمیشه گفتــــ باید خـــــورد!! ولے بعضے حرفارو نه میشه گفتــــ نه میشه خـــــورد!! میمونه سر دلتــــ و میشه دلتنگے... میشه بغضـــــ! میشه سکوتــــ! میشه همـــــون وقتـــــے که خودتـــــم نمیدونے چه مرگتـــــه

نبــار بــاران نبــار اینجا ے هواے دلتنگے ام را نـدارد میترســم بمــیرد دل تنگـم و دیگر به بوے نم خاکـت هم زنـده نـشود نبــار بــارن نبــار این هوایـت هوایـش را بـه سـرم مـیزند دیوانه میکنـد مرا خاطراتش و مـن گوشه اے کز میکنم و میـمرد دلـم نبــار بــاران نبــار ایـن هوا او را میخواهد نوشته شده توسط:خودم

تو را من چشمـ در راهمـ همه هنگامـ نه چون نیما به وقت خواب ، شبا هنگامـ تو را من چشمـ در راهمـ به هر کوی و به هر برزن نه همچون مادری تنها ، به پشت یک در چوبے تو را من چشمـ در راهمـ همه حال و همه احوال نه چون وقت دلگیری ، نه چون وقت دلتنگے تو را من چشمـ در راهمـ ، نه تنها یک شب که هر آن و هر ساعت تو را من چشمـ در راهمـ

دلتنگے میکنــــــــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم... به یادتـــــ مے افـــــتم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ بریـــــزم... تو را میخـــــواهـــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم سراغـــــت را بگـــــیرم... خـــــواب تورا میبینـــــم... ولـــــے حـــــق ندارم تعبـــــیر آمدنـــــت را کـــــنم... بـــــے قرار میشـــــوم... ولـــــے حـــــق گلایہ نـــــدارم... دلــــــــــم مے گـــــیرد... ولــــــے حتـــــے حــــــــــق صدا ـــــت را نـــــدارم... قوڸ داده ام... قوڸ داده ام دیگـــــر هیچــــــــــے نگویــــم.......

اِمشَب خیلییے خیلییے دلَم برا مامان بابام و داداشَم تنگ شُدہ.. دلَم میخواد بزنَم زیر گریہ از شدَت دلتنگے.. ولے دارَم خودمو سََرگرم میکُنم...ـآھنگ گوشْ میکُنم تا فک نکُنم.. دوھفتہ دیگہ ھَم اینجا ھستَمو نمیتونَم ببینمشون.. :( ـامشَب باھاشون حرفْ نزدم.. دلَم میخواد الآن زنگ بزنَم ولے میدونَم کہ خوابن.. ھے دُنیا... این امتحان ـآناتومے کوفتے ھَم حالَمو بدتر میکُنہ.. لَعنت بہ ھرچے درسُ دانشگاھہ..لَعنت!! 1:01

نوشتم درد دلہایم ،همہ گفتند عالے بود ندانستند ڪہ درمانے ،براے زخم ڪارے بود نوشتم درد دلہایم، شبیہ شعر بر دفتر ندانستند ڪہ هر شعرم، برایم یادگارے بود نوشتم درد دلہایم، همہ خواندند اما حیف ندانستند ڪہ سوز من، همہ ازغمگسارے بود نوشتم درد دلہایم ،همہ گفتند شاعر شد ندانستند ڪہ دلتنگے، دلیل بیقرارے بود نوشتم درد دلہایم ،گهے شاد و گهے غمگین ندانستند ڪہ این خنده، فقط چہره نگارے بود نوشتم درد دلہایم ،زدست روزگار بد ندانستند ڪہ اشڪ چشم ،برایم برد بارے بود نوشتم درد دلہایم ،بہ شبہا ڪنج یڪ خلوت لقب سنگ صبورم داد،عجب شب زنده دارے بود...

نوشتم درد دلہایم ،همہ گفتند عالے بود ندانستند ڪہ درمانے ،براے زخم ڪارے بود نوشتم درد دلہایم، شبیہ شعر بر دفتر ندانستند ڪہ هر شعرم، برایم یادگارے بود نوشتم درد دلہایم، همہ خواندند اما حیف ندانستند ڪہ سوز من، همہ ازغمگسارے بود نوشتم درد دلہایم ،همہ گفتند شاعر شد ندانستند ڪہ دلتنگے، دلیل بیقرارے بود نوشتم درد دلہایم ،گهے شاد و گهے غمگین ندانستند ڪہ این خنده، فقط چہره نگارے بود نوشتم درد دلہایم ،زدست روزگار بد ندانستند ڪہ اشڪ چشم ،برایم برد بارے بود نوشتم درد دلہایم ،بہ شبہا ڪنج یڪ خلوت لقب سنگ صبورم داد،عجب شب زنده دارے بود...

جــواب دوسـتت دارم،مـرسے نیست جـــواب دلـم برات تـنگ شده سکــوت نیست جـــواب شــب بخــیر،باے نیست جـــواب دلــم گرفتہ،بیخــیال نیست جــواب مواظــب خـودت باش، باشـہ نیست جـــواب نگــرانتم،بے تفـاوتے نیست جـــــواب خـــوبے،بـــدے نیست جـــواب محــبت،بے محـبتے نیست جــــواب اشـک از سـر دلتنگے،تحـقیر نیست جـــواب دل ســاده،حـقہ بازے نیست جــــواب بیقرارےِ دلِ تنــگ،سکـوت نیست جـــواب معــرفت،بے معــرفتے نیست جــواب با تــو بودن،فــراموشے نیست... اے کـــــاش هــمہ اینا رو رعــایت مـــی ،تا هـیچ دلے ساده نشـکنہ

دلتنگے میکنــــــــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم... به یادتـــــ مے افـــــتم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ بریـــــزم... تو را ...میخـــــواهـــــم ولـــــے حـــــق نـــــدارم سراغـــــت را بگـــــیرم... خـــــواب تورا میبینـــــم... ولـــــے حـــــق ندارم تعبـــــیر آمدنـــــت را کـــــنم... بـــــے قرار میشـــــوم... ولـــــے حـــــق گلایہ نـــــدارم... دلــــــــــم مے گـــــیرد... ولــــــے حتـــــے حــــــــــق صدا ـــــت را نـــــدارم... قوڸ داده ام... قوڸ داده ام دیگـــــر هیچــــــــــے نگویـــــم... بزرگـــــ شـــــوم...صـــــبورے کنــــــــــم... باخـــــاطراتتــــــــــ شــــــــــاد باشـــــم... وهیچـــــوقتــــــــــ سراغــــــــــت را نگـــــیرم... مڹ چشمانــــــــــم رابه روے زندگے بســــــــــته ام...

مھــر،پاییــز،تنھـایے،دلتنگے،درس،دانشگاہ،خوابگاہ،خاطراتــ... حِس عجیبے دارَم.. آبان ماہِ پارسال بود کہ واسہ اولینْ بار صداشو شنیدَم... خوشحـالَم کہ خونہ نیستَم وگرنہ خاطرات دیوونَم می ..روزایے کہ مامانَم نبودُ مَن ھمَش باھاشْ حرف میزَدم... صُبایے کہ زنگ میزدمو اونْ خواب بود..عاشِق صداے خوابالوشْ بودَم..یھو دلَم ھواشو کرد.. یہ روزایے ھس کہ تا نگذرہ و نَشہ خاطرہ،ھیچوَقت قدرشو نمدونے... َب ھمش خوابِ دانشگاہ میدیدَم..:)) َب مریَم زنگ زد کُلے خوشحال شُد کہ دارَم میام پیشِش...خودَمم خیلے خوشحالَم کہ دیگہ تنھا نیستَم... خیلے وَقتا ما صَلاحمونو نمدونیم ھے اَلکے غُر میزَنیم..درحالے کہ خُدا مَصلحت مارو در نظر دارہ و خودشْ بھتَر از ھر ے میدونہ چے بہ ضَرر یا بہ نَفع ماست... خُدایا واسہ ھمہ چے شُکرت..【

گفتم میام و اومدم این روزا غرق خودمم چق د زود و راحت از تنهایی ام گذشتم همش بخاطر ے که قدر بودنمو نمیدونه اوایل خوب بود اما کم کم زندگی روی واقعی خودشو نشونم داد و اینکه مردم شهرم ازون حدی که ازشون بیزار بودم بدترن دنبال ی بودم که عاشقم باشه و عشقش حقیقت داشته باشه اما باید باور کنم جز تنهایے هیچ برام نمونده چق د سخته در عین داشتن یه نفر تنها باشی و نتونی حرفاتو بهش بگی چون سرکوفتش میکنه و بعد چن وقت تحویلت میده این طرفم منطقی نیس حرفامو نمیفهمه در ک نمیکنه گاهی خوبه اونقدر خوب که بهتر از اون ی نیس همش میترسم از خودش از خونوادش از اینکه تنهاتر از قبلم بشم ازین که خوشبخت نشم چق د گذشت تا شرایط جوری شد بنویسم دلم گرفته بود ازینهمه دلتنگے تنهایی زیاده از قبل تنهاترم تنها ترم نکن خدآ من که سر این زندگے با تو شرط بستم به تو توکل به تو و رضا سپردم خودمو من که همه خوبی و بدیارو به چشمم تو این دنیا دیدم

دلتنگے میکنــــــــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم... به یادتـــــ مے افـــــتم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ بریـــــزم... تو را میخـــــواهـــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم سراغـــــت را بگـــــیرم... خـــــواب تورا میبینـــــم... ولـــــے حـــــق ندارم تعبـــــیر آمدنـــــت را کـــــنم... بـــــے قرار میشـــــوم... ولـــــے حـــــق گلایہ نـــــدارم... دلــــــــــم مے گـــــیرد... ولــــــے حتـــــے حــــــــــق صدا ـــــت را نـــــدارم... قوڸ داده ام... قوڸ داده ام دیگـــــر هیچــــــــــے نگویـــــم... بزرگـــــ شـــــوم...صـــــبورے کنــــــــــم... باخـــــاطراتتــــــــــ شــــــــــاد باشـــــم... وهیچـــــوقتــــــــــ سراغــــــــــت را نگـــــیرم... مڹ چشمانــــــــــم رابه روے زندگے بســــــــــته ام... نمیدونم چرا شبا وقتی چشامو میبینم یهو خودمو وسط خیابون تو راه خانه سازی اونم با پای پیاده میبینم...سجاد شبا چه حالی داری ک دلم طاقت نمیاره و پر میکشه سمتت؟ سجاد عجیب قلبم درد میکنه. با ابنکه امروز خودمو خیلی مشغول که پروفایلتو چک نکنم. ولی سجاد دلم برات تنگ شده سجاد گفته بودم شکایتتو به خدا . دروغ گفتم بخدا من دلم نمیاد نفرینت کنم. سجاد میدونم نمیشه برگردی. نمیگم برگرد . ولی اگه میشه یواشکی یواشکی دوسم داشته باش . طوری که فقط خودم بفهمم و خدامون . سجاد بغلتو میخام و یه دنیا آرامشی که تو سینته شبت بخیر زندگیم

پسر : ضعیفـﮧ دلموטּ برات تنگ شده بود " اومدیم زیارتت ڪنیم! دختر:تو باز گفتے ضعیفـﮧ ؟ پسر:خب منزل بگم چطوره ؟ دختر:وااااے از دست تو !! پسر:باشـﮧ باشـﮧ ویڪتوریا خوبـﮧ ؟ دختر:اه اصلا باهات قهرم!! پسر:باشـﮧ بابا " تو عزیز منے خوب شد؟ آشتے؟ دختر:آشتے " راستے گفتے دلت چے شده؟؟ پسر:دلم!؟ آها از ب تا حالا یڪم پیچ میده!! دختر:واقعا ڪـﮧ! پسر:خب چیـﮧ ؟ نمیگم مریضم اصلا " خوبـﮧ ؟ دختر:لوووووس!! پسر:اے بابا ضعیفـﮧ اگـﮧ اینبار قهر ڪنے نازڪش ندارے ها!! دختر:بازم گفت ایـטּ ڪلمه رو. . .!! پسر:خب تقصیر خودتـﮧ میدونے اونایے رو ڪـﮧ دوست دارم اذیت میڪنم " هے نقطه ضعف میدے دستم. دختر:مـטּ از دست تو چیڪار کنم؟؟ پسر:شڪر خدا . . .! دلم پیچ میخورد چوטּ تو تب و تاب ملاقات تو بودم " لیلے قرטּ 21 مـטּ دختر:چـﮧ دل قشنگے دارے تو چقد بـﮧ سادگے دلت حسودیم میشـﮧ پسر:صفاے وجودت خانومم. دختر:میدونے دلم تنگـﮧ براے اوטּ همـﮧ پیاده روے هاموטּ براے سرڪ ڪشیدטּ تو مغازه ڪتاب فروشے و ورق زدטּ ڪتابها " براے بوے ڪاغذ براے شونـﮧ بـﮧ شونـﮧ باهات راه رفتنو دیدטּ نگاه حسرت بار بقیـﮧ " آخـﮧ هیچ زنے مردے مثل مـטּ نداره. پسر:میدونم میدونم منم دلم تنگـﮧ " براے دیدטּ آسموטּ تـــو چشماے تـُـ ، براے بستنیهاے شاتوتے ڪـﮧ با هم میخوردیم براے خونـﮧ اے ڪـﮧ توے خیال ساختـﮧ بودیم و مـטּ مردش بودم دختر: یادتـﮧ همیشـﮧ بـﮧ مـטּ میگفتے خاتوטּ ؟ پسر:آره یادمـﮧ آخـﮧ تو منو یاد دخترهاے ابرو ڪموטּ قجرے مینداختے !! دختر : ولے مـטּ ڪـﮧ بور بودم پسر : باشـﮧ فرقے نمیڪنـﮧ . دختر : آخ چـﮧ روزهایے بود دلم براے دستاے مردونت ڪـﮧ تو دستام گره میخورد تنگ شده مجنون مـטּ. پسر:. . . دختر:چت شد؟ چرا چیزے نمیگے ؟ پسر:. . . دختر:نگاه ڪـטּ ببینم. . .!منو نگاه ڪـטּ . پسر : . . . دختر : الهے بمیرم چشات چرا نمناڪ شده ؟ الهے فدات بشم . پسر : خدا نڪنـﮧ ( هق هق گریـﮧ ) دختر:چرا گریه میکنے؟! پسر:چرا نڪنم؟ هــــآ ؟ دختر: مـטּ دوست ندارم مرد مـטּ گریـﮧ ڪنـﮧ .. جلوے ایـטּ همـﮧ" آدم بخند دیگـﮧ بخند زود باش پسر:وقتے دستاتو ڪم دارم چطور بخندم ؟ ڪے اشڪامو ڪنار بزنـﮧ ڪـﮧ گریـﮧ نڪنم؟ دختر: اگـﮧ گریـﮧ ڪنے منم گریـﮧ میڪنما پسر : باشـﮧ ... باشـﮧ .. تسلیم .. ولے نمیتونم بخندم . دختر : آفریـטּ حالا بگو ببینم ڪادو ولنتایـטּ چے برام یدے؟! پسر : تو ڪـﮧ میدونے مـטּ از ایـטּ لوس بازیا خوشم نمیاد ولے امسال برات ڪادوے خوبے آوردم. دختر : چے ؟ زود باش آب از لب و لوچه ام آویزوטּ شد پسر : .... دختر : بآز دوباره ساڪت شدے؟! پسر : برات ڪادو ( هق هق گریـﮧ ) یڪ دستـﮧ گل گلایر ! یڪ شیشـﮧ گلاب یڪ بغض طولانے آوردم تڪ عروس گورستاטּ 5 شنبه ها دیگـﮧ خیابونا بدوטּ تو صفایے نداره . اینجا ڪنار خونـﮧ ے ابدیت میشینم و فاتحـﮧ میخونم نـﮧ " اشڪ و فاتحـﮧ نـﮧ " اشڪ ودلتنگے و فاتحـﮧ نـﮧ " اشڪ و دلتنگے و فاتحـﮧ و خاطرات نـﮧ چنداטּ دور اما نـﮧه ... خاتوטּ مـטּ و تو خیلے وقتـﮧ ڪـﮧ ... آرام بخواب بانوے ڪوچ ڪرده ے مـטּ ... دیگـﮧ نگراטּ قرص هاے نخوردم " لباس هاے اُتو نڪشیدم " صورت پف ڪرده ام از بیخو م نباش نگراטּ خیره شدטּ مردم بـﮧ اشڪهاے مـטּ نباش بعد از تو دیگه مرد نیستم اگـﮧ بخندم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها