جستجوی عبارت چه اعدادی بر٣بخش پذیرند


پیدا تعدادشمارنده های یک عدد:عدد۱۸رادرنظربگیریدشمارنده های ۱۸عبارتنداز:{۱٫۲٫۳٫۶٫۹٫۱۸}یعنی عدد۱۸به تعداد۶شمارنده داردازروش های دیگری هم میتوان آن رامحاسبه کرد ۲به توان یک×۳به توان دو= ۱۸ پس تعدادشمارنده های آن برابراست با: ۶=( ۲+۱ ) × ( ۱+۱ ) عددی بر۳بخش پذیراست که مجموع ارقام آن بر۳بخش پذیرباشد.عددی بر۴بخش پذیراست که دورقم آ آن بر۴بخش پذیرباشدیاصفرباشد۵۲۴.عددی بر۵بخش پذیراست که یکان آن صفریاپنج باشد۱۲۰یا۸۲۵.عددی بر۶بخش پذیراست که هم بر۲وهم بر۳بخش پذیرباشد.عددی بر۷بخش پذیراست که اگردوبرابریکان آن راازبقیه ی عددکم کنیم عددحاصل بر۷بخش پذیرباشد.عددبگی بر۸بخش پذیراست که سه رقم آ آن بر۸بخش پذثرباشدیاصفرباشد.عددی بر۹بخش پذیراست که مجموع ارقام آن بر۹بخش پذیرباشد.عددی بر۱۰بخش پذیراست که یکانش صفرباشد.

1- چه اعدادی بر 2 - چه اعدادی بر3 - چه اعدادی بر5 - چه اعدادی بر9 بخش پذیرند؟ 2- چه اعدادی بر 4 -چه اعدادی بر 6 -چه اعدادی بر 7 -چه اعدادی بر 8 بخش پذیرند؟ با تشکر از انی که پاسخ صحیح دادند پاسخ را می توانید در ادامه مطلب ببینید به خانم ملیسا حسین لقب امتیاز تعلق گرفت

1-همه اعداد بر 1 بخش پذیرند. 2-اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها زوج باشد. 3-اعدادی بر 3 بخش پذیرند که جمه ارقام آنها بر 3 بخش پذیر باشد. 4-اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آنها بر 4 بخش پذیر باشد. 5-اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آنها 0یا 5 باشد. 6-اعدادی بر 6 بخش پذیرند که بر 2 و هم بر 3 یخش پذیرباشند. 7-اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر یکان انها را 2 برابر کرده منهای بقیه ارقام کرده، آن عدد بر 7 بخش پذیر باشد.اگرمعلوم نبود آن عدد بر 7 بخش پذیر است، باید کار را همین طور تا آ ادامه دهید. 8-اعدادی بر 8 بخش پذیرند که رقم یکان به اضافه 2 برابر رقم دهگان به اضافه 4 برابر رقم صدگان آن عدد بر 8 بخش پذیر باشد. 9-اعدادی بر 9 بخش پذیرند که جمع ارقام آنها بر 9 بخش پذیرباشد. 10-اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشند.

چند قاعده در باره ی بخش پذیری اعداد 1- بخش پذیری بر 2 اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها 8 – 6 – 4 – 2 – 0 ( زوج ) باشند مثال : 96 - 3354 2- بخش پذیری بر 3 اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشد . مثال : 75411 که مجموع ارقام آن 18 میباشد و 18 بر 3 بخش پذیر است . 3-بخش پذیری بر 4 اعدادی بر 4 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر یا بر 4 بخش پذیر باشد مثال : 19876 - 3500 4-بخش پذیری بر 5 اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر یا 5 باشد . مثال : 120 - 495 5-بخش پذیری بر 6 اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند . مثال : 7542 - 6-بخش پذیری بر 7 اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را دو برابر کنیم سپس اختلاف آن را با بقیه ی عدد به دست آوریم ، حاصل بر 7 بخش پذیر باشد . مثال : 7 = 2 – 9 2 = 1 × 2 92 7-بخش پذیری بر 8 اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها صفر یا عددی باشد که بر 8 بخش پذیر باشد . مثال : 7248 که چون 248 بر 8 بخش پذیر است ، پس عدد 7248 بر 8 بخش پذیر است 8-بخش پذیری بر 9 اعدادی بر 9 بخش پذیرند که مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد . مثال : 78453 - 3 = 9 ÷ 27 9-بخش پذیری بر 10 اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشند یا به عبارت دیگر رقم یکان آن ها صفر باشد . مثال : 1750 500 10-بخش پذیری بر 12 اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر باشند . مثال : 53172 11-بخش پذیری بر 15 اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند . مثال : 14970 12-بخش پذیری بر 18 اعدادی بر 18 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 9 بخش پذیر باشند . مثال : 25488

壘壘壘壘壘壘 ⭕️اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. ⭕️اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. ⭕️اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند ⭕️اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . ⭕️اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. ⭕️اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. ⭕️اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. ⭕️اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. منبع: http://mashhadmathematics. /

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. ا عدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند ا عدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخش پذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخش پذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخش پذ یرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخش پذیرند که اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخش پذیرند که اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 19 شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 19: اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کر ده از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می ده یم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کر ده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آم ده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آم ده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کر ده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه ده یم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه ده یم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه ده یم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را 2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

بخش پذیری بر اعداد ۲ تا ۱۹ اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند . اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد. اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم دهگان جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد. اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست. اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است. اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

شناخت قواعد بخش پذیری اعداد در مبحث فصل شمارنده ها و اعداد اول کتاب ریاضی بسیار مفید است. اعدادی بر 2 بخش پذیرند که: رقم یکان آنها زوج (0، 2، 4، 6 و 8) باشد. اعدادی بر 3 بخش پذیرند که: مجموع رقم های آنها بر 3 بخش پذیر باشد. اعدادی بر 5 بخش پذیرند که: رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد. اعدادی بر 6 بخش پذیرند که: هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند. اعدادی بر 7 بخش پذیرند که: اگر رقم یکان آنها را حذف کرده، آن را دو برابر کنیم و از عدد قبلی کم کنیم حاصل بر 7 بخش پذیر باشد. اگر تشخیص بخش پذیری هنوز هم مشکل بود این عمل را ادامه می دهیم. به این مثال توجه کنید: 7455 --> 745 - (5 x 2) = 735 --> 73 - (5 x 2) = 63 در مثال بالا، به عدد 63 رسیدیم و چون 63 بر 7 بخش پذیر است پس عدد 7455 نیز بر 7 بخش پذیر خواهد بود. اعدادی بر 9 بخش پذیرند که: که مجموع رقم های آنها بر 9 بخش پذیر باشد. اعدادی بر 11 بخش پذیرند که: مجموع رقم های مرتبه زوج آنها با مجموع رقم های مرتبه فرد آنها برابر باشد یا تفاضل (اختلاف) آنها بر 11 بخش پذیر باشد. به این مثال ها توجه کنید: 7513 --> (7 + 1 = 8) = (5 + 3 = 8) 9592 --> (9 + 9 = 18) - (5 + 2 = 7) = 11 در مثال اول، مجموع رقم های 7 و 1 با 5 و 3 برابر است پس عدد 7513 بر 11 بخش پذیر است. در مثال دوم، چون اختلاف مجموع رقم های 9 و 9 با 5 و 2 بر 11 بخش پذیر است، پس عدد 9592 نیز بر 11 بخش پذیر است. اعدادی بر 15 بخش پذیرند که: که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند.

نام شکل محیط مساحت تعداد خط تقارن تعداد قطر مربع اندازه یک ضلع × 4 اندازه یک ضلع × خودش 4 2 مستطیل (طول + عرض) × 2 طول × عرض 2 2 متوازی الاضلاع (مجموع 2 ضلع متوالی) × 2 قاعده × ارتفاع ندارد 2 ذوزنقه متساوی الساقین مجموع 4 ضلع(اضلاع) مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2 1 2 ذوزنقه قائم ا اویه مجموع 4 ضلع(اضلاع) مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2 ندارد 2 لوزی اندازه یک ضلع × 4 حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2 2 2 مثلث قائم ا اویه مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 ندارد ندارد مثلث متساوی الساقین مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 1 ندارد مثلث متساوی الاضلاع مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 3 ندارد مثلث مختلف الاضلاع مجموع سه ضلع قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2 ندارد ندارد دایره قطر ×14/3 شعاع × شعاع × 14/3 بی شمار بی شمار فرمول حساب تعداد قطرهای چند ضلعی : (3 ـ n(n = اقطار چند ضلعی فرمول بدست آوردن تعداد خط های یک خط : (1 ـ n ( n = خط های یک خط بخش پذیری 2 اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند . 3 اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. 4 اعدادی بر4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند 5 اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند . 6 اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند. 9 اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. 10 اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد ) 12 اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند. 14 اعدادی بر 14 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند. 15 اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.

* اعدادی بر 13 بخش پذیرند که مجموع 4 برابر یکان آنها و بقیه عدد، بر 13 بخش پذیر باشد. مثال: 52 بر 13 بخش پذیر است 13= 4× 2 + 5 52 169 بر 13 بخش پذیر است 52 = 4× 9 + 16 169 * اعدادی بر 17 بخش پذیرند که تفاضل 5 برابر یکان آن ها و بقیه عدد، بر 17 بخش پذیر باشد. مثال: 119 بر 17 بخش پذیر است 34= 11 -5× 9 119 374 بر 17 بخش پذیر است 17= 5× 4 - 37 374 * اعدادی بر 19 بخش پذیرند که مجموع 2 برابر یکان آن ها و بقیه عدد، بر 19 بخش پذیر باشد. مثال: 95 بر 19 بخش پذیر است 19= 2× 5 + 9 95 209 بر 19 بخش پذیر است 38= 2× 9 + 20 209

معرفی اعدد زوج و فرد اعدادی زوج هستند که بتوان آنها را دو تا دوتا جفت کرد و با اگر بر 2 تقسیم شوند .باقیمانده صفر میشود. مثل 0و2و 4و .... اعداد فرد اعدادی هستند که اگر بر 2 تقسیم شوند 1 باقیمانده داشته باشد. اگر دو عدد زوج باهم جمع شوند جواب زوج خواهد بود. اگر دو عدد فرد هم باهم جمع شوند جوابزوج است. ولی اگر یک عدد زوج با یک عدد فرد جمع شود جواب فرد میباشد. زوج = زوج + زوج زوج= فرد+ فرد فرد= فرد+ زوج ضرب اعداد زوج و فرد ضرب اعداد زوج در زوج عددی زوج و ضرب زوج در فرد باز عددی زوج ولی اگر دو عدد فرد در هم ضرب شوند جواب فرد خواهد بود. مضرب اعداد اعدادطبیعی عبارتند از . . . .و1،2،3،4،5،6 مضرب یعنی ضرب یک عدد در اعداد طبیعی. به طور مثال : مضرب اعداد2 عبارتند از : . . . و2،4،6،8،10 یعنی اعدادی که بر 2 بخش پذیرند. مضرب عدد3 یعنی اعدادی که بر 3 بخش پذیرند : . . . و3،6،9،12،15 هر عددی که زوج نباشد فرد است. رقم دهگان و صدگان و مرتبه های بعدی در زوج و فرد بود ن اعداد نقشی ندارند. راههای مختلفی برای اثبات زوج و فرد بودن اعداد وجود دارد 1-هر عدد که مصرب 2 باشد زوج است 2-هر عدد که رقم یکان آن 0و 2 و 4 و 6 و 8 باشد زوج است 3-هرگاه عددی را بر 2 تقسیم کنیم باقیمانده صفر شود زوج و 1 باشد فرد است .

بخش پذیری اعداد اعدادی بر 2 بخش پذیر اند که زوج باشند . 54862150 - 2000 -10 -25845690 – 111111110 مثل: اعدادی بر 3 بخش پذیر اند که مجموع ارقام آن عدد برابر با مضارب ( ضرب 3 در اعداد 1 ،2 ، 3 ، ... ) سه باشند . 9 – 25641 – 81 -120 – 6985423002 مثل: اعدادی بر 4 بخش پذیر اند که دو رقم آ آنها بر 4 تقسیم شده و باقیمانده شان صفر شود . 251441548 -48 – 960 – 5032 -21144 مثل: اعدادی بر 5 بخش پذیر اند که آ ین رقم آن ها صفر یا پنج باشند . 5564421 -600 -25479785 -15 - 10 مثل: اعدادی بر 6 بخش پذیر اند که هم بر 2 و هم بر3 بخش پذیر باشند . 12 -24 -156 - 66540 - 66450 مثل:

بخش پذیری بر اعداد تعریف 2 اعدادی بر 2 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 6 ؛ 8 ( زوج ) باشد . 3 اعدادی بر 3 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 3 بخشپذیر باشد . 4 اعدادی بر 4 بخشپذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 4 بخشپذیر باشد . 5 اعدادی بر 5 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد . 6 اعدادی بر 6 بخشپذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشند . 7 1- اعدادی بر 7 بخشپذیرند که از سمت راست ، سه رقم دوم را از سه رقم اول کم کنیم و حاصل را با بقیه ی اعداد جمع کنیم . اگر باقی مانده صفر شد ، بخشپذیر است و در غیر این صورت بخشپذیر نیست . 2- هر عددی که اختلاف دو برابر یکان آن با بقیه ی رقم ها بر 7 بخشپذیر باشد ، آن عدد بر 7 بخشپذیر است. 8 اعدادی بر 8 بخشپذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر 8 بخشپذیر باشد . 9 اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 9 بخشپذیر باشد . 10 عددی بر 10 بخشپذیر است که رقم یکان آن بر 0 ( صفر ) بخشپذیر باشد . 11 رقم های عددی را یک در میان با هم جمع کرده و سپس این دو حاصل جمع را از هم کم می کنیم اگر اختلاف این دو عدد بر 11بخشپذیر باشد آن عدد بر 11 بخشپذیر است . 15 اعدادی بر 15 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشند . 21 اعدادی بر 21 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 7 بخشپذیر باشند . 24 1- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر8 بخشپذیر باشند

قاعده­ی بخش­پذیری بر 1 : تمامی اعداد بر 1 بخش­پذیرند. قاعده­ی بخش­پذیری بر 2 : تمامی اعداد زوج بر 2 بخش­پذیرند. اعداد فرد بر 2 بخش­پذیر نیستند و باقی­مانده­ی تقسیم آن­ها بر 2 حتماً 1 خواهد بود. قاعده­ی بخش­پذیری بر 3 : عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده­ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی­مانده­ی تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۳ است . مثال- مجموع رقم­های عدد 3726 برابر 18 است و 18 بر ۳ بخش پذیر می­باشد، بنابراین عدد3726 بر ۳ بخش­پذیر است . مثال- مجموع رقم­های عدد 2408 برابر 14 است و 14 بر ۳ بخش پذیر نمی­باشد و 2 تا باقی­مانده می­آورد؛ بنابراین عدد2408 بر ۳ بخش­پذیر نیست و تقسیم 2408 بر 3 دو تا باقی­مانده دارد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 4 : هیچ عدد فردی بر 4 بخش­پذیر نیست. در بین اعداد زوج: الف) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 4 بخش­پذیر باشند. مثل: 3516 ب) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که اگر دو رقم سمت راست آن­ها را بر 2 تقسیم کنیم؛ خارج­قسمت زوج باشد. مثال: 19857846 23 = 2 ÷ 46 چون 23 فرد است پس 19857846 بر 4 بخش­پذیر نیست. مثال: 19857848 24 = 2 ÷ 48 چون 24 زوج است پس 19857848 بر 4 بخش­پذیر است. ج) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که حاصل جمع رقم یکان و دو برابر رقم دهگانِ آن بر 4 بخش­پذیر باشد. مثال: در عدد 23845256 16 = 5 × 2 + 6 چون 16 بر 4 بخش­پذیر است؛ پس 23845256 بر 4 قابل­قسمت است. مثال: در عدد 23845258 18 = 5 × 2 + 8 چون 18 بر 4 بخش­پذیرنیست؛ پس 23845258 بر 4 قابل­قسمت نیست. د) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که اگر رقم یکان آن­ها 0، 4 یا 8 بود؛ دهگان آن زوج و اگر رقم یکان آن 2 یا 6 بود؛ رقم دهگان آن فرد باشد. مثل 2340 ، 4324 ، 1128568 ، 3356452 ، 99254836 برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 4 به دو رقم سمت راستِ آن توجّه می­شود. مثال: در عدد 235678 ، عدد 78 بر 4 ، 2 تا باقی­مانده دارد؛ چون رقم دهگان آن فرد است و رقم 8 ، 2 تا از 6 بیش­تر است. قاعده­ی بخش­پذیری بر 5 : اعدادی بر 5 بخش­پذیرند که رقم یکان آن­ها صفر یا 5 باشد. مثل: 370 ، 28965 برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 5 به رقم سمت راستِ آن توجّه می­شود. مثال: در عدد 23783 چون 3 بر 5 ، 3 تا باقی­مانده می­آورد ؛ پس 23783 بر 5 نیز 3 تا باقی­مانده دارد. در عدد 23789 چون 9 بر 5 ، 4 تا باقی­مانده می­آورد ؛ پس 23789 بر 5 نیز 4 تا باقی­مانده دارد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 6 : اعدای بر 6 بخش­پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش­پذیر باشند. پس هیچ عدد فردی بر 6 بخش­پذیر نیست. برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر6 رقم یکان را با 4 برابر تک­تک ارقام دیگر جمع می­کنیم. برای راحتی کار، اگر 4 برابر رقمی بر 6 بخش­پذیر بود؛ از مجموعه حذف می­شود. مثال: در عدد 2316908 ، چهار برابر هر یک از ارقام 0، 9، 6 و 3 بر6 بخش­پذیرند پس: ( 20= 8 + 1 × 4 + 2 × 4) چون 20 بر 6 دو تا باقی­مانده دارد؛ 2316908 بر 6 نیز 2 تا باقی­مانده دارد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 7 : عددی بر۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.(در صورت وم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال 7 ÷ 1659 0 = 7×2 - 14 147 = 9×2 - 165 چون صفر بر 7 چیزی باقی­مانده ندارد؛ پس 1659 بر 7 قابل­قسمت است. مثال 7 ÷ 265 16 = 5 × 2 – 26 چون 16 بر 7 دو تا باقی­مانده دارد؛ پس 265 بر 7 دو تا باقی­مانده می­آورد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 8 : الف) اعدادی بر 8 بخش­پذیرند که عدد حاصل از سه رقم سمت راست آن­ها بر 8 بخش­پذیر باشند. مثال: 23000 ، 45008 ، 93016 ، 57448 ، 32240 ، 57800 ب) اعدادی بر 8 بخش­پذیرند که حاصل جمع رقم یکان و 2 برابر رقم دهگان و 4 برابر رقم صدگان آن­ها بر 8 بخش­پذیر باشد. مثال: 8 ÷ 32568921296 ( 32 = 6 + 9 × 2 + 2 × 4) چون 32 مضرب 8 می­باشد؛ پس 32568921296 بر 8 بخش­پذیر است. نکته : چون 4 برابر 2 بر 8 بخش­پذیر است؛ 2 از مجموعه حذف می­شود. ( 24 = 6 + 9 × 2) مثال: 8 ÷ 23214586035 ( 11 = 5 + 3 × 2) 11 بر 8 سه تا باقی­مانده دارد؛ پس این تقسیم نیز 3 تا باقی­مانده دارد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 9 : عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 9 بخش پذیر باشد. باقی مانده­ی تقسیم عدد بر 9 همان باقی­مانده­ی تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 9 است . مثال- مجموع رقم­های عدد 4581 برابر 18 است و 18 بر 9 بخش پذیر می­باشد، بنابراین عدد4581 بر 9 بخش­پذیر است . مثال- مجموع رقم­های عدد 2408 برابر 14 است و 14 بر 9 بخش پذیر نمی­باشد و 5 تا باقی­مانده می­آورد؛ بنابراین عدد2408 بر 9 بخش­پذیر نیست و تقسیم 2408 بر 9 پنج تا باقی­مانده دارد. نکته: در اعدادی مثل 123456789987654321 ارقام 9 و هر دو تا رقمی که حاصل جمع آن­ها 9 می­شود از مجموعه حذف می­شوند. عدد 123456789987654321 بر 9 قابل­قسمت است. چون رقم­های 9 و هر دو تا رقمی که حاصل جمع­شان 9 است حذف شوند؛ چیزی باقی نمی­ماند.( 000 9 = 8 + 1 9 = 7 +2 9 = 6 + 3 ) قاعده­ی بخش­پذیری بر 10 : الف)عددی بر 10 بخش­پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد. مثال: 33780 ب) عددی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش­پذیر باشد، بر 10 نیز بخش­پذیر است. مثال: 120 رقم یکان هر عدد باقی­مانده­ی آن عدد بر 10 خواهد بود. مثال : یکان 325، پنج می­باشد؛ پس باقیمانده­ی تقسیم 10 ÷ 325 هم 5 می­باشد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 11 : برای این­که بدانیم عددی بر 11 بخش­پذیر هست یا نه، ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم . اگر باقی­مانده صفر یا مضربی از 11 بود؛ آن عدد بر 11 بخش­پذیر است. مثال: 19084758 22 = 10 – 32 10 = 1 + 0 + 4 + 5 32 = 8 + 7 + 8 + 9 چون 22 بر 11 بخش­پذیر است؛ پس 19084758 نیز بر 11 قابل­قسمت است. برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم بر 11 دو وضعیت پیش می­آید. وقتی ارقام آن عدد را به دو دسته تقسیم می­کنیم تا با هم جمع کنیم؛ رقم یکان در یک دسته قرار می­گیرد و رقم دهگان در دسته­ی دیگر. الف) اگر رقم یکان در دسته­ای قرار گرفت که حاصل جمع آن بیش­تر است؛ باقی­مانده­ی تفریق همان باقی­مانده­ی تقسیم است.(البتّه در صورت وم باید بزرگ­ترین مضرب 11 ممکن را از آن کم کرد.) مثال: 382907 حاصل جمع دسته­ای که یکان در آن قرار دارد 24 = 7 + 9 + 8 حاصل جمع دسته­ای که دهگان در آن قرار دارد 5 = 0 + 2 + 3 باقی­مانده­ی تقسیم 8 = 11 – 19 19 = 5 – 24 پس باقی­مانده­­ی تقسیم 11 ÷ 382907 عدد 8 خواهد بود. ب) اگر رقم دهگان در دسته­ای قرار گرفت که حاصل جمع آن بیش­تر است؛ باید عدد آ را از 11 کم کرد. مثال: 629471 حاصل جمع دسته­ای که یکان در آن قرار دارد 7= 1+ 4 + 2 حاصل جمع دسته­ای که دهگان در آن قرار دارد 22 = 7+9+6 اختلاف حاصل جمع دو دسته 15=7 – 22 فاصله­­ی629471 تا بخش­پذیری بر 11 4 = 11-15 باقی­مانده­ی تقسیم11 ÷ 629471 7=4-11 نکته: برای اعداد دو و سه رقمی ، ره ساده­تری نیز وجود دارد. هر عدد دو رقمی که رقم­هایش مثل هم باشد؛ بر 11 بخش­پذیر است. مثل 55 ، 99، 66 هر عدد سه رقمی که مجموع رقم­های یکان و صدگانش برابر رقم دهگان آن باشد؛ ویا اختلاف « مجموع رقم­های یکان و صدگان» با « رقم دهگان» برابر 11 باشد؛ بر 11 بخش­پذیر است. مثال برای قسمت اوّل: 781 583 253 495 121 مثال برای قسمت دوم: 704 506 715 968 979 قاعده­ی بخش­پذیری بر 12 : می­دانیم که: 12= 4 × 3 12 = 6 × 2 3 و 4 که مقسوم­علیه­های 12 هستند و حاصل ضرب آن­ها 12 می­شود؛ نسبت به هم اوّلند؛ ولی 6 بر 2 قابل­قسمت است. پس باید گفت که: اعدادی که هم بر 4 و هم بر 3 بخش­پذیر باشند؛ بر 12 نیز بخش­پذیرند. مثال: 3456 که هم بر 4 و هم بر 3 بخش­پذیر است؛ پس بر 12 نیز قابل­قسمت است. قاعده­ی بخش­پذیری بر 13 : عددی بر13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر13 بخش پذیر باشد.(در صورت وم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 13÷689 104 = 36 + 68 = 9 × 4 + 68 چون26 بر 13 قابل قسمت است پس 689 بر 13 قابل قسمت است. 26 = 4 × 4 + 10 *نکته: اگر یک عدد 3 رقمی را دو بار کنار هم بنویسیم تا یک عدد 6 رقمی به­دست آید؛ این عدد 6 رقمی حتماً بر اعداد 7 و 11 و 13 بخش­پذیر خواهد بود. مثال: 256 عدد256256 هم بر 7 و هم بر 11 و هم بر 13 قابل قسمت است. 125 = 13 ÷ 11 ÷ 7 ÷ 125125 125125 = 13× 11× 7× 125 قاعده­ی بخش­پذیری بر 14 : 14 = 7 × 2 اعدادی که هم بر 2 و هم بر 7 بخش­پذیر باشند؛ بر 14 نیز بخش­پذیرند. یا اعداد زوجی که بر 7 بخش­پذیر باشند. مثال: 140 ، 28 ، 560 ، 714210280003500490 قاعده­ی بخش­پذیری بر 15 : 15 = 5 × 3 اعدادی که هم بر 3 و هم بر 5 بخش­پذیر باشند؛ بر 15 نیز بخش­پذیرند. مثال: 45 ، 270 ، 555 ، 97215 قاعده­ی بخش­پذیری بر 16 : عددی بر 16 بخش­پذیر است که چهار رقم سمت راست آن صفر یا بر 16 بخش­پذیر باشد. مثال: 10000 ، 50000 ، 3750016 ، 96870032، 235641632 قاعده­ی بخش­پذیری بر 17 : عددی بر17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.(در صورت وم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 17 × 153 0 = 3 × 5 – 15 قاعده­ی بخش­پذیری بر 18 : اعدادی که هم بر 2 و هم بر 9 بخش­پذیر باشند؛ بر 18 نیز بخش­پذیرند.یا اعداد زوجی که بر 9 قابل­قسمتند. مثال: 36 ، 2574 ، 720000 ، 1234567890 قاعده­ی بخش­پذیری بر 19 : عددی بر19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر19 بخش پذیر باشد.(در صورت وم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 19÷285 38 = 28 + 5 × 2 قاعده­ی بخش­پذیری بر 20 : اعدادی که هم بر 4 و هم بر 5 بخش­پذیر باشند؛ بر 20 نیز بخش­پذیرند. اعدادی بر 20 قابل­قسمتند که یکان آن­ها صفر و رقم دهگان ­آن­ها زوج باشد. مثال: 40 ، 7380 ، 35700 قاعده­ی بخش­پذیری بر 21 : اعدادی که هم بر 3 و هم بر 7 بخش­پذیر باشند؛ بر 21 نیز بخش­پذیرند. مثال: 42 ، 84 ، 105، 214200 قاعده­ی بخش­پذیری بر 22 : اعدادی که هم بر 2 و هم بر 11 بخش­پذیر باشند؛ بر 22 نیز بخش­پذیرند.یا اعداد زوجی که بر 11 قابل­قسمتند. مثال:44 ، 66 ، 88 ، 286 ، 594 ، 110 ، 374374 قاعده­ی بخش­پذیری بر 23 : عددی بر23 بخش پذیر است که اگر 7 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر23 بخش پذیر باشد.(در صورت وم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 23 ÷ 138 69 = 8 × 7 + 13 قاعده­ی بخش­پذیری بر 24 : اعدادی که هم بر 3 و هم بر 8 بخش­پذیر باشند؛ بر 24 نیز بخش­پذیرند. مثال: 48 ، 72 ، 888000 ، 3000 قاعده­ی بخش­پذیری بر 25 : اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 25 بخش­پذیر باشد. اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها 00 ، 25 ، 50 و یا 75 باشد. مثال : 300 ، 13425 ، 9852150 ، 321475 برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 25 بزرگ­ترین مضرب ممکن 25 را از دو رقم سمت راست عدد کم می­کنیم. مثال : 25 ÷ 473283 چون 8 = 75 – 83 پس تقسیم مربوطه 8 تا باقی­مانده دارد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 50 : اعدادی بر 50 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 50 بخش­پذیر باشد. اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها 00 و یا 50 باشد. مثال : 300 ، 123450 ، 7900000 اگر دو رقم سمت راست عددی کم­تر از 50 بود آن دو رقم همان باقی­مانده­ی تقسیم می­باشد. اگر دو رقم سمت راست عددی بزرگ­تر از 50 بود؛ 50 را از آن کم می کنیم. مثال: در تقسیم 50 ÷ 12342 باقیمانده 42 می­باشد. در تقسیم 584290 باقی­مانده­ی تقسیم 50-90 یعنی 40 می­باشد. قاعده­ی بخش­پذیری بر 75 : اعدادی که هم بر 3 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 75 نیز بخش­پذیرند. مثال: 150 ، 225 ، 75000 قاعده­ی بخش­پذیری بر 99 : اعدادی که هم بر 9 و هم بر 11 بخش­پذیر باشند؛ بر 99 نیز بخش­پذیرند. مثال : 495 ، 3960 ، 369369 قاعده­ی بخش­پذیری بر 100 : اعدادی که هم بر 4 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 100 نیز بخش­پذیرند. یا اعدادی که دو رقم سمت راست آن­ها صفر باشد. مثال: 700 ، 12340000 دو رقم سمت راست هر عدد باقی­مانده­ی آن عدد بر 100 خواهد بود. مثال: باقی­مانده­ی 100÷ 234578 عدد 78 می­باشد. نکته: با استفاده از قاعده­ی بخش­پذیری بر 10 و 100 می­توان به قاعده­ی بخش­پذیری بر 1000 ، 100000 ، دست یافت. نکته : اگر در تقسیمی مقسوم بر مقسوم­علیه بخش­پذیر باشد؛ مقسوم بر تمامی مقسوم­علیه­های این مقسوم علیه نیز بخش­پذیر است. مثلاً 100 بر 50 ، 25 ، 20 ، 10 ، 5 ، 4 و 2 قابل­قسمت است و چون 200 بر 100 بخش­پذیر است؛ پس 200 بر50 ، 25 ، 20 ، 10 ، 5 ، 4 و 2 نیز قابل­قسمت است

دفترچه تلفن من پر از اسم های جور واجوره! اما وقتی دنبال ی می گردم که باهاش چند کلمه بتونم حرف بزنم، می بینم که به صورت مفتضحانه ای هیچ رو ندارم و اون اعدادی که جلوی اسم ها نوشته شده مثل اعدادی که روی یه چک بی محل نوشته شده، بی ارزش و مس ه هستن!

بخش پذیری اعداد حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است. حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است. اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد. اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد. اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آ آنها بر 4 قابل تقسیم باشد. هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.) اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد. اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند. عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آ آن بر 8 قابل تقسیم باشد. اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد. عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آ آن صفر باشد. عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد. اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند. اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند. اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند. هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است : مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده. باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم

تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد . قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از ۱ تا ۱۵ در زیر آورده شده است . قاعده تقسیم بر ۱ : همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند . قاعده تقسیم بر ۲ : عددی بر ۲بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر ۲ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۲ است. مثال- همه ی اعداد زوج بر ۲ بخش پذیر هستند. قاعده تقسیم بر ۳ : عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر ۳ همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۳ است. مثال- مجموع رقم های عدد ۷۵۱۲ برابر ۱۵ است و ۱۵بر ۳بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد۷۵۱۲ بر ۳ بخش پذیر است. قاعده تقسیم بر۴ : الف ) عددی بر ۴ قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر۴ قابل قسمت باشد. باقی مانده تقسیم هر عدد بر ۴ مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر۴ . مثال- عدد ۵۲۴۸ بر ۴ بخش پذیر است. زیرا۴۸ بر۴بخش پذیر است. ب ) عددی بر۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد. مثال- عدد ۱۵۶۸ بر۴ بخش پذیر است. زیرا۲۰ =۸ + ۶* ۲ و۲۰ بر ۴ بخش پذیر می باشد. قاعده تقسیم بر۵ : عددی بر۵بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر۵ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۵ است. مثال- اعداد ۶۵، ۲۴۰ و ۸۰۰ بر۵ بخش پذیر هستند. قاعده تقسیم بر۶ : عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد. ( ۳ * ۲ = ۶ ) مثال- عدد ۱۳۲ هم بر ۲ و هم بر۳بخش پذیراست. پس بر۶ نیز بخش پذیر است. بقیه در ادامه مطلب

نکته های بخش پذیری : 1_ اعدادی بر دو بخش پذیر هستند که یکان آن ها 02468 باشد. 2_ اعدادی بر پنج بخش پذیر هستند که یکان آندها 0 و 5 باشد . 3_ اعدادی بر ده بخش پذیر هستند که یکان آن ها 0 باشد . 4_ اعدادی بر سه بخش پذیر هستند که جمع رقم های آن ها بر سه بخش پذیر باشد. 5 _ اعدادی بر نه بخش پذیر هستند که که جمع رقم های آن ها بر نه بخش پذیر باشد.

دفترچه تلفن من پر از اسم های جور واجوره! اما وقتی دنبال ی می گردم که باهاش چند کلمه بتونم حرف بزنم، می بینم که به صورت مفتضحانه ای هیچ رو ندارم و اون اعدادی که جلوی اسم ها نوشته شده مثل اعدادی که روی یه چک بی محل نوشته شده، بی ارزش و مس ه هستند!

اعداد اعداد طبیعی : اعدادی که از یک شروع شده و تا بی نهایت رفته و نماد این مدل از اعداد را با n که مخفف natural می باشد و کلمه ای انگلیسی است . { ... ، 5 ،4 ، 3 ، 2، 1} n = اعداد صحیح : اعدادی هستند که از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ادامه دارد و با حرف z مخفف zahlen بوده و کلمه ای آلمانی است . { ... ،3 ،2 ،1 ،0 ، 1- ،2- ،3- ، ... } z = اعداد اعشاری : اعدادی که دارای اعشار یا ممیز بوده . {... ، 3/14 ، 25/129 ، 57514/5 } اعداد حس : اعدادی هستند که از صفر شروع و تا بی نهایت ادامه دارند . { ... ،3 ،2 ،1 ، 0 } w = اعداد حقیقی : اعدادی که شامل تمام اعداد حس و گنگ و گویا و حس و اعشاری و طبیعی و... باشد را اعداد حقیقی گویند و آن را با نماد ( r ) نشان داده . اعداد گویا : هر عددی را که بتوان به صورت ری نوشت عدد گویا گویند که آن را با q مخفف quotient بوده که هر عدد صحیح یک عدد گویا است . اعداد گنگ : مجموعی از اعداد که رادیکالی بوده و جزر کاملی نداشته یا اعداد اعشاری ادامه دار که آن ها را با حرف ( َ q ) نشان می دهند .

عطف به ما سبق شدن قوانین : مقررات آیین دادرسی مدنی به معنی اخص اصولا عطف به ماسبق میشوند مگر اینکه با حقوق مکتسبه افراد تعارض پیدا کنند یا موضوع در دیوان عالی کشور مطرح باشد زیرا دیوان عالی کشور به مطابقت موضوع با مقررات حاکم در آن زمان رسیدگی میکند لذا مقررات لاحق در دیوان عالی مورد عنایت قرار نمی گیرد. قوانین مربوط به سازمان قضاوتی عطف به ماسبق می گردند یا به عبارت دیگر به علت اثر فوری قوانین، شامل دعاوی مطروحه می شوند. در صورتی که قانون تغییر کند و پرونده در دیوانعالی کشور مطرح باشد دیوان م م به رعایت مقررات لاحق نیست زیرا دیوان اختلاف را مورد رسیدگی قرار نمی دهد اما در صورت نقض رأی در دیوان و ارجاع به دادگاه دیگر، دادگاه مرجوع الیه مکلف است قانون لاحق را اجرا کند. حکمی که در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه از آن فرجام خواهی نکند نهایی شمرده می شود. حکمی که از دادگاه تالی صادر شده باشد اما قابل فرجام در دیوانعالی کشور نباشد مثل صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر در امور مالی حکم نهایی است. فایده نهایی شدن حکم این است که در موارد استثنایی حکم در صورتی قابل اجرا است که نهایی شود مثل ماده 22 قانون ثبت. قرارهای اعدادی شامل (قرار کارشناسی ـ قرار تحقیق و معاینه محل ـ قرار اناطه ـ قرار تطبیق و ...» قرارهای اعدادی یا مقدماتی شامل قاعده فراغ دادرس نمی باشند. قرار اعدادی از اعتبار قضاوت شده برخوردار نیست. قرار اعدادی سند رسمی محسوب می شود بنابراین تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل نمود. قرار اعدادی نمی توانند مستقلاً مورد شکایت قرار گیرند. پیش نمایش تندخوانی آیین دادرسی مدنی برای ورود به سایت کمک آزمون کلیک کنید. www.komakazmoon.ir

1 – خط فقط یک نقطه ی وسط دارد . 2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 4 – خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد و ما نتوانیم آن را ادامه دهیم . 5 – هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است . 6 – به نقطه ی مشترک دو نیم خط در زاویه راس زاویه می گویند . 7 – برای خواندن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه را در وسط می نویسند . 8 – زاویه به زاویه ی راست یا قائمه ، تند و باز تقسیم می شود . 9 – برای اندازه گیری زاویه ی راست یا قائمه از وسیله ای به نام گونیا استفاده می شود . 10 – زاویه ی تند از زاویه ی راست کوچکتر است . 11 – زاویه ی باز از زاویه ی راست بزرگتر است . 12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند . 13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود . 14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم ا اویه نامیده می شود . 15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم ا اویه وتر گویند . 16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود . 17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر . 18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند . ( امتحان تقسیم ) 19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است . 20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده ) مساوی است با مقسوم . 21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت . 22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم . 23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم . 24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود . 25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3 28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم . 28 – اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها زوج باشد یعنی 0 – 2 – 4 – 6 – یا 8 باشد . 29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد . 30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 32 – برای نوشتن رهای مساوی صورت و م ج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم. 33 – در ساده رها باید صورت و م ج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم . 34 – از دو ر که دارای م ج های مساوی است آن ری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد . 35 – از دو ر که دارای صورت های مساوی هستند آن ری بزرگتر است که م ش کمتر باشد . 36 – رهایی که صورت و م ج مساوی دارند مساوی هستند با 1 . 37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض 38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش . 39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن . 40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2.

درود بر همکاران تلاشگر و عزیزم نکاتی در مورد ریاضی ابت امید است راهگشا باشد. 1 – خط فقط یک نقطه ی وسط دارد . 2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 4 – خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد و ما نتوانیم آن را ادامه دهیم . 5 – هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است . 6 – به نقطه ی مشترک دو نیم خط در زاویه راس زاویه می گویند . 7 – برای خواندن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه را در وسط می نویسند . 8 – زاویه به زاویه ی راست یا قائمه ، تند و باز تقسیم می شود . 9 – برای اندازه گیری زاویه ی راست یا قائمه از وسیله ای به نام گونیا استفاده می شود . 10 – زاویه ی تند از زاویه ی راست کوچکتر است . 11 – زاویه ی باز از زاویه ی راست بزرگتر است . 12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند . 13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود . 14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم ا اویه نامیده می شود . 15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم ا اویه وتر گویند . 16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود . 17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر . 18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند . ( امتحان تقسیم ) 19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است . 20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده ) مساوی است با مقسوم . 21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت . 22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم . 23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم . 24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود . 25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3 28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم . 28 – اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها زوج باشد یعنی 0 – 2 – 4 – 6 – یا 8 باشد . 29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد . 30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 32 – برای نوشتن رهای مساوی صورت و م ج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم. 33 – در ساده رها باید صورت و م ج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم . 34 – از دو ر که دارای م ج های مساوی است آن ری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد . 35 – از دو ر که دارای صورت های مساوی هستند آن ری بزرگتر است که م ش کمتر باشد . 36 – رهایی که صورت و م ج مساوی دارند مساوی هستند با 1 . 37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض 38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش . 39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن . 40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2.

درود بر همکاران تلاشگر و عزیزم نکاتی در مورد ریاضی ابت امید است راهگشا باشد. 1 – خط فقط یک نقطه ی وسط دارد . 2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند . 4 – خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد و ما بتوانیم آن را ادامه دهیم . 5 – هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است . 6 – به نقطه ی مشترک دو نیم خط در زاویه راس زاویه می گویند . 7 – برای خواندن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه را در وسط می نویسند . 8 – زاویه به زاویه ی راست یا قائمه ، تند و باز تقسیم می شود . 9 – برای اندازه گیری زاویه ی راست یا قائمه از وسیله ای به نام گونیا استفاده می شود . 10 – زاویه ی تند از زاویه ی راست کوچکتر است . 11 – زاویه ی باز از زاویه ی راست بزرگتر است . 12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند . 13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود . 14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم ا اویه نامیده می شود . 15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم ا اویه وتر گویند . 16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود . 17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر . 18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند . ( امتحان تقسیم ) 19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است . 20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده ) مساوی است با مقسوم . 21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت . 22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم . 23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم . 24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود . 25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4 27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3 28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم . 28 – اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها زوج باشد یعنی 0 – 2 – 4 – 6 – یا 8 باشد . 29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد . 30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد . 32 – برای نوشتن رهای مساوی صورت و م ج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم. 33 – در ساده رها باید صورت و م ج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم . 34 – از دو ر که دارای م ج های مساوی است آن ری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد . 35 – از دو ر که دارای صورت های مساوی هستند آن ری بزرگتر است که م ش کمتر باشد . 36 – رهایی که صورت و م ج مساوی دارند مساوی هستند با 1 . 37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض 38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش . 39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن . 40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2.

اگر به برگه های ابلاغنامه کارشناسی که از طرف مراجع قضایی صادر می شود توجه کنیم نوع قرار کارشناسی قید شده است. یکی از انواع قرارها قرار اعدادی یا مقدماتی است که به شرح آن می پردازیم: قرار اعدادی یا مقدماتی : قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و انواع آن عبارتند از:

به توان دو رساندن اعدادی که دهگان آن 5 است ادامه مطلب

نکته های بخش پذیری : 1_ اعدادی بر دو بخش پذیر هستند که یکان آن ها 02468 باشد. 2_اعدادی بر پنج بخش پذیر هستند که یکان آندها 0 و 5 باشد . 3_ اعدادی بر ده بخش پذیر هستند که یکان آن ها 0 باشد . 4_ اعدادی بر سه بخش پذیر هستند که جمع رقم های آن ها بر سه بخش پذیر باشد. 5 _اعدادی بر نه بخش پذیر هستند که که جمع رقم های آن ها بر نه بخش پذیر باشد.

رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با بیان اینکه ارتباط میان قوه قضاییه و وکلا در هیچ کشوری نامتعارف نیست، تاکید کرد: از فحوای کلام آن افراد برمی آید که نظارت ت را می پذیرند اما نظارت قوه قضاییه را نمی پذیرند. این نظارت هیچ منافاتی با استقلال وکلا ندارد. این ناراحتی به خاطر ش تن انحصار است. البته ما از حقوقدانان انتظار این برخورد را نداریم.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها