جستجوی عبارت list


this is a grocery shopping list and food recipe creation app with todo list functions. shopping list. = the shopping list module enables...

این دفعه من برات میگم ، که تکرار شه ، که یادت بمونه ، که مطمئن شی:شما که برقِ ستاره ی عشقید
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در ظلمتِ بی حرارتِ قلب ها
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که سوزانده اید جرقه ی بوسه رابر خا ترِ تشنه ی لب ها
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و به ما آموخته اید تحمل و قدرت را در شکنجه ها
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و در تعب ها
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و پاهای آبله گون
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />با کفش های گران
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در جُستجوی عشقِ شما می کند عبوربر راه های دور
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و در شه ی شماست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />مردی که زورق اش را می راند
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />بر آبِ دوردست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که عشقتان زندگیست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که خشمتان مرگ است !
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که زیبایید تا مردان
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />زیبایی را بستایند
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و هر مرد که به راهی می شتابد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />جادوییِ نوشخندی از شماستو هر مرد در ِ خویش
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />به زنجیرِ زرینِ عشقی ست پای بست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که عشقتان زندگیست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که خشمتان مرگ است !
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که روحِ زندگی هستید
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و زندگی بی شما اجاقی ست خاموش،
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که نغمه یِ آغوشِ روحِتان
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در گوشِ جانِ مرد فرح زاستشما که در سفرِ پُرهراسِ زندگی، مردان را
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در آغوشِ خویش آرامش بخشیده اید
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و شما را پرستیده است هر مردِ خودپرست، ــ
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />عشقِتان را به ما دهید
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که عشقتان زندگیست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />و خشمِتان را به دشمنانِ ما
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />شما که خشمتان مرگ است

it may not be that often, but you may sometimes need to get the list of files in a folder. there may be several reasons such as to create a list of file names, copy all the file names, export a list of file names to excel, etc. no matter what the reason is, windows has no default option to create a list of all the filenames in a folder. however, listing file names in a folder is not that hard in windows. here is how to create or copy a folder’s file list in windows.... this story continues at make tech easier the post how to copy a folder’s file list in windows appeared first on make tech easier .

یک شبی مجنون ش را ش ت
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پر ز لیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا را به دستم داده ای
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">وندر این بازی ش تم داده ای نشتر عشقش به جانم می زنی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دردم از لیلاست آنم می زنی خسته ام زین عشق، دل خونم مکن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">من که مجنونم تو مجنونم مکن مرد این بازیچه دیگر نیستم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این تو و لیلای تو … من نیستم گفت: ای دیوانه لیلایت منم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در رگ پنهان و پیدایت منم سال ها با جور لیلا ساختی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">من کنارت بودم و نشناختی عشق لیلا در دلت انداختم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">صد عشق یک جا باختم ت آوارهء صحرا نشد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گفتم عاقل می شوی اما نشد سوختم در حسرت یک یا ربت
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">غیر لیلا بر نیامد از لبت روز و شب او را صدا کردی ولی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دیدم امشب با منی گفتم بلی مطمئن بودم به من سر میزنی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در حریم خانه ام در میزنی حال این لیلا که خوارت کرده بود
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">درس عشقش بیقرارت کرده بود مرد راهم باش تا شاهت کنم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">صد چو لیلا کشته در راهت کنم. – شعر از: مرتضی عبداللهی

we've been talking about homekit since wwdc 2014. though they've been slow to trickle out, the list of homekit-compatible devices continues to grow and will only continue to do so once apple releases the forthcoming home app. to help you out, here's a list of all homekit-certified devices. the post growing list of devices compatible with apple’s homekit appeared first on digital trends .

sectog h (sektograf, s. g h) - time planner, clearly showing the list of events and to-do list in the form of a pie chart - during...


کبوتر با کبوتر باز با باز . . . . . گرفت مادر زنم ناگه مرا گاز
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> یکی از بزرگان اهل تمیز . . …. . . از ترس زنش رفت زیر میز
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> شنیدم از نیک مردی فقیر . . . . . که موشی پرید توی ظرف پنیر
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> ربنی آدم اعضای یکدیگرند . . . . . سرِ یک قران پول به هم می پرند
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> اگر داری تو عقل و دانش و هوش . . . . . برو دیپلم بگیر فالوده بفروش
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> تو کز محنت دیگران بی غمی . . . . . بخور جای من جان من شلغمی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> تو نیکی می کن و در دجله انداز . . . . . خودم شیرجه میرم درش میارم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> هرچه از دوست می رسد نی ت . . . . . آب شلغم بهتر از آب کدوست
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> میازار موری که دانه کش است . . ….. . . که شلوار زیرش بدون کش است
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> سعدیا مرد ن ام نمیرد هرگز . . . . . مرده آنست که مشتش بزنی جم نخورد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> میازار موری که دانه کش است . . . … . که جدش در هفت تیر کش است
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> یارب آن دلبر شیرین که سپردی به منش . . . . . از بس که ننر بود سپردم به ننش !
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند . . . . . سر هفت مرد کچل را فر شش ماهه زدند

برگرفته شده از bestofbyan.blog.ir و نویسنده شعر ها http://matalebetanz.blog.ir/

hello world
this is new article 2.html,we even see, please modify or add main body content.
related articles?


hello world

list of the best litecoin casino portals

find the top litecoin casino sites

list of the best litecoin casino websites


the only shopping list app you've ever needed. create and manage a shopping list in seconds and see matching grocery ads and deals...

09199319896image result for accurate locator runabotف یاب تصویری امریکایی رانبوت پلاسrunabout
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />ف یاب تصویری امریکایی رانبوت، آ ین فن آوری 4 سنسوری که برای ف ی و گنج ی حرفه ای مناسب است.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />این سیستم، نرم افزار پیش رفته ای دارد که تحلیل داده ها را بسیار آسان تر از سایر برندهای موجود می سازد. نرم افزار این سیستم، ارائه گر یک نمایش سه بعدی از میدان مغناطیسی اسکن شده است.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />این ف یاب ارزان قیمت ترین اسکنر چندسنسوری ماست. به طوری که همان مزایای آنتن های چند سنسوری ما را در خود دارد، با این تفاوت که قیمتش پایین تر است.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />قیمت بسته شامل یک لپ تاپ ازپیش تنظیم شده ی 12 یا 14 اینچی می باشد.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />مدل و ساخت لپ تاپ ممکن است بدون اطلاع قبلی به مشتری تغییر داده شود.این سیستم ویژگی های زیر را دارد:
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• لپ تاپ ازپیش تنظیم شده
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• واحد کنترل دوشبکه ای
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• کوله پشتی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• دسته سیم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• کابل
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• باتری 18 ولتی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• شارژر 18 ولتی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• نرم افزار
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• ویدئو
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• دسته قابل تنظیم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• پشتیبانی فنی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• محفظه ی پلیکان
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• 4 آنتن حس گر 20 اینچی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />تجهیزات اختیاری این دستگاه
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />4 آنتن حس گر 12 اینچی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />4 آنتن حس گر 36 اینچی

برای ک ن بالای ۶ ماه مواد لازم قلم ماهیچه یا گوشت ماهیچه یک تیکه
list-style: none; border: 0px none;">برنج ایرانی نیم دانه یا برنج قهوه ای یک قاشق غذاخوری
list-style: none; border: 0px none;">بلغور گندم(دلخواه) یک قاشق چایخوری
list-style: none; border: 0px none;">نخود ۵ تا ۱۰ عدد زردچوبه نصف قاشق چایخوری
list-style: none; border: 0px none;">نمک دریا نوک قاشق چایخوری
list-style: none; border: 0px none;">آب به مقدار لازم
list-style: none; border: 0px none;">روغن حیوانی یک قاشق غذاخوری
list-style: none; border: 0px none;">سویق(دلخواه) یک قاشق مرباخوری ادامه مطلب


حجمِ قیرینِ نه درکجایی،نادَرکجایی و بی درزمانی. و آنگاه
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />احساسِ سرانگشتانِ نیازِ ی را جُستن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در زمان و مکان
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />به مهربانی: «ــ من هم اینجا هستم!» پچپچه یی که غلتاغلت تکرار می شود
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />تا دوردست های لامکانی. □ کشفِ سح مرموزِ هم داستانی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />در تلنگرِ زودگذرِ شه انسانی.

پ.ن: برای همیشه برای او که از گذشته بود.

زنگ زبان vocabulary 8 list with definitions and descriptions. please take cornell notes. vocabulary list #8 vocabulary , زنگ زبان لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |

great list...who know who going win tonight...it be great show watch...

chalk list is a task and project manager. it can retrieve ignment details listed in your blackboard calendar. simply copy and paste...

پاسخ معما : ملیت رنگ سیگار نوشیدنی حیوان
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نروژ زرد dunhill آّب گربه
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دانمارک آبی blend چای اسب
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انگلیس قرمز pallmall شیر پرنده
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آلمان سبز prince قهوه ماهی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سوئد سفید blue master آبجو سگ

the list of supported us banks for google's mobile payments service android pay has grown further, surp ing the 600 mark. a total of 31 new financial entities have been added to the list recently. the list of newly-added entities includes the following names: alcoa pittsburgh federal credit union, america's first fcu (visa), bank of american fork, bank of eastman/magnolia state bank, bank of washington, carolina fcu, and central national bank. others that have made it to the list include citizens commerce national bank, community financial credit union, credit union of colorado,...


کتاب ielts high score vocabulary listکتاب-ielts-high-score-vocabulary-<font style=list" />کتاب ielts high score vocabulary list، پرکاربردترین لغات آیلتس برای گرفتن نمره بالا ، در قالب فایل pdf و در 39 صفحه. اگر شما متقاضی آزمون ایلتس هستید بی شک به دنبال راهی هستید تا بتونید بالاترین نمره را در ایلتس ب کنید. کتاب ielts high score vocabulary list ... فایل

09199319896related imageف یاب تصویری امریکایی pinpointer proپین پوینتر پرو ، آ ین فن آوری ف یاب تصویری ست که هم به عنوان طلایاب و گنج یاب حرفه ای و هم به عنوان ف یاب متناسب است. ویژگی این دستگاه وجی گرافیکی و عددی زنده و هم زمان ست که برای جستجوی بهتر تعبیه شده است.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />نرم افزار آن، ارائه دهنده ی نمایش دوبعدی از محدوده ی زیر آنتن و به صورت زنده است که شامل اعداد یافت شده ی کم، زیاد و معمولی است. نرم افزار این سیستم، اخیراً به روزرسانی شد تا در آن بوق های بالا و پایین گنجانده شود و بدین طریق، تشخیص هدف آسان تر شود.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />قابلیت های ف یاب پین پوینتر پرو آرت
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• تراز اتوماتیک زمین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت نصب بر روی قایق/وسایل نقلیه
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• گنج ی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• معدن ی
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت یافتن بقایای آبرفتی (placer pay deposits)
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت یافتن بقایای کشتی های غرق شده
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت یافتن مواد معدنی و ف ات
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت جستجو در مکان های ناهموار زیرسطحی (subsurface anomalies)
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت جستجو در منجلاب/گسل
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• کم حجم و سبکوزن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• قابلیت علامت گذاری روی موقعیت هاویژگی های منحصربه فرد ف یاب پین پوینتر پرو:
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• واحد کنترل درونی و آنتن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• واحد کنترل درونی و آنتن، همه در یک محفظه هستند
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• لپتاپ فوق العاده ی ازپیش تنظیم شده (umpc)
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• شارژر باتری umpc
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• کابل
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• سی دی نرم افزار
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• فلش درایو نرم افزار
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• دفترچه ی راهنمای کاربر
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• محفظه ی آنتن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" />• کوله پشتی

قرار شد که شود قبله از همان بنیاد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خدا به صاحبمان لوح پادشاهی داد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نشسته موج ملک صف به صف پی امداد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زمین بهانه شد و شهر طوس شد ایجاد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"> برای گردش خورشید دور گوهرشاد ادامه مطلب

this application is an easy-to-use call list. sort the list by name or date - filter by type of call - call and send sms - add (or...

the 2017 sag awards are under way, and deadline will be updating the winners list live from the shrine auditorium in los angeles. hardware will be handed out in 13 categories spanning film and television. sag-aftra earlier today released the winners of the stunt ensemble awards for movies and tv: the beattle-heavy saw ridge and game of thrones . here is the list of winners so far at the 23rd annual sag awards. outstanding performance by a male actor in a television movi…

stay on top of life's everyday challenges with tasks iq, a powerful task & to-do list manager designed to help organize and prioritize...

۱/ اینجا طرح ترافیکی هست من نمی تونم از این جلوتر برم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۲/ برای رسیدن به مقصد شما دو تا مسیر هست. یکی نزدیک تر و کم ترافیک تر. یکی دورتر و پرترافیک. فقط مسیر نزدیک یکم پیاده روی دارید.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۳/ بنزین آزاد می م، مجبورم کرایه رو گرون تر بگیرم.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۴/ مقصد شما اون ور ، کرایه ماکزیمم باید بدین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۵/ این کرایه بدون کولر هست باید پول بیشتری بابت کولر بدین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۶/ من از میان بر اوردمتون کرایه رو یکم بیشتر بدین.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۷/ من ده ساله دارم تو این مسیر مسافر کشی می کنم، کرایه اش اینی که من می گم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۸/ هیچ کی غیر از من شما رو سوار نمی کرد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۹/ همین دیروز نیم میلیون ج ماشین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۰/ ما همیشه هوای مسافرامون رو داشتیم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۱/ آقا ببخشید یادم اومد باید جایی می رفتم، میشه همین جا پیاده بشین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۲/ مسافرکشا الحق بی انصافن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۳/ مسافری؟ از کجا می یای؟
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۴/ شما باید آدرس دقیق می دادی، به کل این منطقه می گن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۵/ من تا اینجا رو بلدم، بقیه رو شما بگید کجا برم.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۶/ مبلغی که بهتون دادم، هیچ کی با این مبلغ این مسیر رو نمی برت تون
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">حالا اگه یه موقع راننده تا ی یکی از این حرف ها رو بهتون زد، حواس تون باشه ممکنه سرتون کلاه بذاره. حتماً دقت کنید.

hi, enjoy complete and most comprehensive list of uk tv channels with accurate ellite information. here is the list of uk tv channels:...

hi, enjoy complete and most comprehensive list of bangla tv channels with accurate ellite information. here is the list of bangla...

است اج اسانس قدمتی طولانی دارد. وجود ادوات سفالین تقطیر که
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">قدمتی 5000 ساله دارند، وجود گلاب در ایران و رم باستان از جمله شواھد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">استفاده از مواد خوشبو در تاریخ بشر است. در قرن 16 میلادی، کت چاپ شد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که در آن 60 گیاه اسانس دار معرفی شده بود. شھر در فرانسه و شھر
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کلن در آلمان محل تولید عطر و اسانس از قرن 18 میلادی تاکنون می باشند.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سنگ نگاره ھایی وجود دارد که مصریان باستان را در حال عطرسازی نشان می
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دھد. غالیه، دستنبو، شمامه، عبیر از جمله مواد معطری ھستند که در آثار
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شعرای ایرانی یافت می شوند. hosnani

stephen colbert reveals that the white house list of terrorist attacks it claims the media is deliberately under reporting or not covering at all, is missing one of the biggest attacks. also, the list is filled with typos. hours earlier, president donald trump was asked why he thinks the press is not reporting on terror attacks – a stunning claim he made one day earlier in a speech to military personnel. "i don't have to think, i have to know," he responded. "because i am…

۱/ اینجا طرح ترافیکی هست من نمی تونم از این جلوتر برم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۲/ برای رسیدن به مقصد شما دو تا مسیر هست. یکی نزدیک تر و کم ترافیک تر. یکی دورتر و پرترافیک. فقط مسیر نزدیک یکم پیاده روی دارید.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۳/ بنزین آزاد می م، مجبورم کرایه رو گرون تر بگیرم.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۴/ مقصد شما اون ور ، کرایه ماکزیمم باید بدین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۵/ این کرایه بدون کولر هست باید پول بیشتری بابت کولر بدین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۶/ من از میان بر اوردمتون کرایه رو یکم بیشتر بدین.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۷/ من ده ساله دارم تو این مسیر مسافر کشی می کنم، کرایه اش اینی که من می گم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۸/ هیچ کی غیر از من شما رو سوار نمی کرد
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۹/ همین دیروز نیم میلیون ج ماشین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۰/ ما همیشه هوای مسافرامون رو داشتیم
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۱/ آقا ببخشید یادم اومد باید جایی می رفتم، میشه همین جا پیاده بشین
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۲/ مسافرکشا الحق بی انصافن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۳/ مسافری؟ از کجا می یای؟
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۴/ شما باید آدرس دقیق می دادی، به کل این منطقه می گن
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۵/ من تا اینجا رو بلدم، بقیه رو شما بگید کجا برم.
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">۱۶/ مبلغی که بهتون دادم، هیچ کی با این مبلغ این مسیر رو نمی برت تون
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">
list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">حالا اگه یه موقع راننده تا ی یکی از این حرف ها رو بهتون زد، حواس تون باشه ممکنه سرتون کلاه بذاره. حتماً دقت کنید.

set list: reed foehl the raynham channel copyright 2017. this item belongs to: movies/opensource_movies. this item has files of the following types: archive bit , mpeg2, metadata

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها