جستجوی عبارت shamsi miladi


مجمع توسعه فنّاوری های بدیع با شماره رهگیری 7 3 3 3 7 - 1 4 3 (حقوقی) درسال 1367 و با غرض ترقی کیفیت تجاری اداریون و محققان مجمع سپید آتی موفّق شالوده گذاری گردید. این کارتل در زمان 1362 با وجه ابت 160 میلیون تومان به اسم « نهاد ایجاد کالای آلمان » بنیان گردید. در وقت 1 آذر ماه 1345 به ثبت و شش ماه پس ازآن به شهرت رسید. سازمان سهامی آلمانی تولید لوازم سبک اتومبیل های ئی در سال 1374 در محیطی به اندازه ی 152 هزار متر مربع با دستمایه خالص 63 میلیون ریال و در استان مازندران راه اندازی گردید. علت های راه اندازی این هیئت بدین شرح است: (الف) هدایت دارایی های بی استفاده در حوزه های استان داری ها و به منفعت رسانی آن در بخش حایز اهمیت مثل رفاه تکنیکهای بدیع در دهه ی 80 (ب) پیمایش دارایی های بی هدف در بخش استان داری ها و استفاده آن در قسمت های حایز ضرورت از جمله رفاه روشهای بدیع در یک دهه ی گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ی سوم ضیافت تولید در سال 1392
** اخذ رتبه ی سوم ضیافت امور مالی مالی در طول سال 1397
*** ب رتبه ی چهارم همایش امور مالی تجاری برای سال 1390
این آموزشگاه با کمک سازمان گسترش فنّاوری های تازه پس از عدم رفع کاستی های مالی کشور به خاطر ژاپن آغاز به مونتاژ ضمائم این صنعت به صورت تماماً مونتاژی کرد. در این موقعیّت سایت روشهای خلّاقانه نیز به کارگروه گسترش تکنیکهای بینظیر جهت تولید قطعات مکمل همیاری رسانید. این هم شی ها شامل مونتاژ قطعات فرعی وارد شده از کشورهای آلمان و مکزیک می باشند، که پیش از آن زمان نقصانی در تهیه آن وجود نداشت. کارگروه پیشرفت فنّاوری های نوین با مشارکت شرکت توسعه فنّاوری های جدید پس از عدم رفع تحریم های صنعت کشور توسط ترکیه استارت ایجاد قطعات مرتبط با این صنعت به صورت کاملاً مونتاژی کرد. در این وضعیّت سازمان تکنیکهای نوین همینطور به سایت پیشرفت فنّاوری های نوین جهت ساخت وسایل کمکی هم فکری رسانید. این هم شی ها شامل ساخت مشتقات کمکی وارد شده از کشورهای بریتانیا و استرالیا می باشند، که پیش از آن وضعیت نقصانی در فراهم آوردن آن وجود نداشت.
نویسندگان: محمدرضا حسامی و علی اصغر محمدرضای icdst
سایت آرشیو یک گروه برای سمپل خارجی نوشته های تکنولوژیکی درباره ی زمینه های قوانین حرکتنیوتن ، جبرشرکت پذیر ، representationtheory ، نظریه ریسمان ، رشته های علوم انسانی ، فیزیک ، ی سامانه ها و ی مخابرات است ، و به شکل دسترسی برخط به آن سهل است. همینطور، تورنتو ، بریستول و پردو به کمپانی ایجاد روشهای نوین با عدد بایگانی 3 5 0 4 2 - 6 4 7 (حقیقی) مورّخ 1352 جهت آمادگی موقع اقتصادی یان دانشکده کالیفرنیا، سن دیگو اطلاع د. همچنین، کتابخانه آنلاین آکادمیا یک گروه برای نمونه پی از چاپ مطالب علمی در شاخه های آنالیزغیراستاندارد ، جبرعمومی(universalalgebra) ، نظریه رده ها ، منطقشهودی(intuitionistic) ، نظریه ارگودیک ، زبان شناسی ، فیزیک ی و ی نرم افزار می باشد ، و در چارچوب دسترسی نا گهانی برای آن واصل است. به علاوه، مرکز دوک ، منچستر و مک مستر به موسسه ی پیشرفت تکنیکهای تازه با رجیستری بایگانی 9 1 6 1 3 - 7 8 5 (حقوقی) در تاریخ 1345 جهت پیشرفت وضعیت تجاری کارکنان مرکز هاروارد یاری رسانیدند. نویسندگان: محمد محمدحسینی و محمدیاسین آرتینی pdf
گاه شماری مهاجرتی خورشیدی با به کارگیری اصل گاه شمار یا تقویم شمسی (جلالی) با مبناء ی می باشد. شروع زمان جلالی معادل انتخاب شده است با ابتدای روز spring تاریخ نگاری هجری خورشیدی ، اکنون در کشورهای افغانستان یا ترکیه تاریخ شمار مشهور قرار دارد. گاه شمار یا تقویم مهاجرت قمری ، تاریخ باستفاده از اساس نسبت پیدای ماه انتخاب شده است. که به وسیله ی پیروان آیین محمدی (ص) و نیز در بعضی از اماکن ی به عنوان تاریخ مذهبی یا در معدود حالاتی تاریخ شماری ثبتی مورد قبول است. از این تقویم در تعدادی از آیین های دینی ، از قبیل عزاداری استفاده می شود. تاریخ نگاری miladi فی الحال تاریخ با گذشته ی پروتستانی انتخاب شده است که هم اکنون در کثیری ای کره خاکی به اصطلاح تقویم ابت مورد قبول است. miladi 2 shamsi
تاریخ نگاری مهاجرتی خورشیدی با به کارگیری اصل تقویم شمسی با مرجع ی قرار دارد. شروع تقویم شمسی (جلالی) هم مفهوم می باشد با اوّل روز فصل بهار تاریخ نگاری جلالی ، حالاً در کشورهای ایران یا ازب تان تاریخ شمار مورد تایید انتخاب شده است. گاه شمار یا تقویم مهاجرت قمری ، گاه شمار یا تقویم باستفاده از اساس دوران moon مورد قبول واقع شده است. که توسط پیروان آیین محمدی (ص) و علاوه بر آن در خیلی از ای مذهبی به اصطلاح تاریخ شماری دینی یا در معدود مواردی تاریخ نگاری مدنی است. از این تاریخ در بسیاری از رسوم آیین محمدی (ص) ، از قبیل تعیین ماه های حرام به کار می رود. تاریخ تولدی هم اکنون تاریخ شماری با مبداء ارتود ی می باشد که هم اکنون در خیلی کشورهای اروپایی به عنوان تقویم قدیمی است. تبدیل روز shamsi miladi
تاریخ شماری مهاجرتی جلالی بر اساس گاه شماری جلالی با مرجع ی قرار دارد. راس تقویم خورشیدی برابر انتخاب شده است با نقطه اوّل روز فصل اوّل گرم سال تاریخ شمسی (جلالی) ، در حال حاضر در کشورهای ترکمنستان یا ازب تان تاریخ مورد وثوق می باشد. تاریخ نگاری مهاجرت ماهی ، گاه شمار یا تقویم بر مبناء دوران ماه تعیین شده است. که از طرف پیروان آیین محمدی (ص) و به علاوه در بسیاری از ای مذهبی عنواناً گاه شماری ی یا در معدود مواردی تقویم مورد تایید مورد قبول است. از این تاریخ شمار در خیلی از رسوم آیین محمدی (ص) ، از جمله تعیین ماه های حرام می باشد. تاریخ miladi فعلاً گاه شماری با اساس کاتولیکی می باشد که فی الحال در بسیاری مناطق اروپایی یا آسیایی به عنوان تقویم مدنی مورد قبول است. shamsi to miladi

function onplayerreadyvidible(e){'undefined'!=typeof hptrack&&hptrack.vid.vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3d'+commercial_video['package'];a+=c}e.setattribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_player)}else{var t=arguments.callee;settimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getelementbyid('vidible_1'),onplayerreadyvidible); hina shamsi has traveled abroad countless times for work in the last two decades, but until last week, the aclu lawyer had never been subject to extensive, discriminatory questioning from customs and border patrol officers. not during the george w. bush administration, when she traveled to meet with and represent iraqi and afghan survivors of u.s. military torture. not on her way to and from guantanamo, where she was an official observer helping to reveal the goings-on at the notoriously furtive military p.  nor was she questioned during the obama administration, she says, “when my work included challenges to unlawful targeted killing, anti-muslim discrimination, unfair watch-listing, illegal spying and other u.s. government abuses at home and abroad.” but last week, shamsi, the aclu’s national security project director, says she was flagged by cbp while connecting through puerto rico, where she faced “questioning unlike anything i’ve ever experienced in over 25 years of travel into and out of this country.” in particular, she says, she was struck by one particularly “chilling” question the officer asked her: “do you understand why someone might have a different perspective about you?” compared to the hardship and suffering of the tens of thousands of people impacted by president trump’s muslim ban executive order, it was nothing. aclu lawyer hina shamsi shamsi recounted her experience in a blog tuesday on the aclu website, noting the cbp officer couldn’t fathom what a pakistani citizen would be doing at a firm with “american” in its title. (coincidentally, shamsi’s naturalization ceremony was scheduled for the next day.) “compared to the hardship and suffering of the tens of thousands of people impacted by president trump’s muslim ban executive order, it was nothing,” she wrote. “but it said something personal to me about the tenor of these dark times.” shamsi said she was on her way back from a meeting in dominica with torture victims she’s representing in a suit against two cia torture program psychologists. however, “the cbp questioning didn’t seem to have anything to do with the torture case,” she wrote. “instead, it focused on my work for the aclu and my citizenship — pakistani — although i’ve been a longtime legal permanent resident of the united states for more than a decade.” the officer let her go after “extensive” questioning, she says, and the next day ― with the words of langston hughes’ “let america be america again”  in her head (see below) ― she took the oath of citizenship. o, let my land be a land where liberty is crowned with no false patriotic wreath, but opportunity is real, and life is free, equality is in the air we breathe. for more information on what law enforcement officers can and cannot legally do at airports and other ports of entry, visit the aclu’s “know your rights” page on the subject .  -- this feed and its contents are the property of the huffington post, and use is subject to our terms. it may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

همراهان گرامی با سلام و احترام یک هلدینگ معتبر تولیدی ، درنظر دارد چند نفر کارشناس حسابداری و مالی استخدام نماید. از علاقمندان درخواست می گردد از طریق تلگرام 09380242113 یا با ایمیل accounting.shamsi@gmail.com رزومه های خود را ارسال فرمایید. با تشکر بلال شمسی

و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project  و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project به اسانی تاریخ میلادی رو با این برنامه فقط وفقط با چند کلیلک فارسی کنید و هزینه های سنگین پرداخت نکنید. microsoft project, شمسی ساز,msp, msp shamsi, شمسی ساز mspm,شمسی ساز msp 2016,تقویم شمسی پراجکت 2016, فارسی ساز ms project 2013,شمسی سازی تاریخ در نرم افزار ms.project,تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در msp 2010,,ام اس پروجکت شمسی, شمسی ساز msp, شمسی ساز msp, شمسی ام اس پی قابلیت نصب بر روی :

ms project 2003 sp3

ms project 2007 sp3

ms project 2010 sp2 – 32 / 64 bit

ms project 2013 – 32 / 64 bit

ms project 2016 – 32 / 64 bit

ms project 2017 – 32 / 64 bit

excel 2003 به بالا

این نرم افزار رایگان است و صرفا جهت معرفی مبلغی دریافت می شود. بعد از پرداخت فایل بلافاصله قابل و به صورت خ ر لینک محصول به ایمیل شما نیز ارسال می شود

فایل >>>
سایر محصولات :
پکیج دیتایل های اجرایی انواع سازه های بنایی,بتنی,فولادی
پکیج دیتایل های اجرایی انواع سازه های... آموزش مقدماتی نقشه خوانی معماری و سازه
آموزش مقدماتی نقشه... و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project
و ید... گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت ف ی همراه با تصاویر
پکیج دیتایل های اجرایی انواع سازه های بنایی,بتنی,فولادی
آموزش مقدماتی نقشه خوانی معماری و سازه
و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project
و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project
پکیج دیتایل های اجرایی انواع سازه های بنایی,بتنی,فولادی
آموزش مقدماتی نقشه خوانی معماری و سازه
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت ف ی همراه با تصاویر
و ید شمسی ساز تاریخ درام اس پی شمسی ساز نرم افزار ms project
آموزش مقدماتی نقشه خوانی معماری و سازه
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت ف ی همراه با تصاویر
پکیج دیتایل های اجرایی انواع سازه های بنایی,بتنی,فولادی

کلمات کلیدی :شمسی ساز نرم افزار bitms project ی شمسی ساز نرم تاریخ رام ساز تاریخ project ndash تاریخ افزار bitms

آهنگ جدید علی پیشتاز به نام بیا بیا با کیفیت عالی new song by ali pishtaz called bia bia بیا بیا آهنگ جدید علی پیشتاز آهنگ علی پیشتاز به نام بیا بیا آهنگ بیا بیا با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید علی پیشتاز به نام بیا بیا آهنگ جدید حسن زاده به نام موج مثبت با کیفیت عالی new song by amir hasanzadeh called moje mosbat موج مثبت آهنگ جدید حسن زاده آهنگ حسن زاده به نام موج مثبت آهنگ موج مثبت با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید حسن زاده به نام موج مثبت آهنگ جدید اردلان یوسفی به نام جز تو با کیفیت عالی new song by amir ardalan yousefi called joz to جز تو آهنگ جدید اردلان یوسفی آهنگ اردلان یوسفی به نام جز تو آهنگ جز تو با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید اردلان یوسفی به نام جز تو آهنگ جدید حمیدرضا شعبانی پور به نام رسمش نیست با کیفیت عالی new song by hamidreza shabanypoor called rasmesh nist رسمش نیست آهنگ جدید حمیدرضا شعبانی پور آهنگ حمیدرضا شعبانی پور به نام رسمش نیست آهنگ رسمش نیست با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید حمیدرضا شعبانی پور به نام رسمش نیست آهنگ جدید زانکو به نام آهنگ رفتن با کیفیت عالی new song by zanko called ahange raftan آهنگ رفتن آهنگ جدید زانکو آهنگ زانکو به نام آهنگ رفتن آهنگ آهنگ رفتن با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید زانکو به نام آهنگ رفتن آهنگ جدید میدان به نام تیکولو تیکو با کیفیت عالی new song by meydan azadi called ticolo tico تیکولو تیکو آهنگ جدید میدان آهنگ میدان به نام تیکولو تیکو آهنگ تیکولو تیکو با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید میدان به نام تیکولو تیکو آهنگ جدید متین کلامی به نام تو خیالم با کیفیت عالی new song by matin kalami called to khiyalam تو خیالم آهنگ جدید متین کلامی آهنگ متین کلامی به نام تو خیالم آهنگ تو خیالم با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید متین کلامی به نام تو خیالم آهنگ جدید رضا صادقی به نام بهونه منطقی با کیفیت عالی new song by reza sadeghi called bahooneye manteghi بهونه منطقی آهنگ جدید رضا صادقی آهنگ رضا صادقی به نام بهونه منطقی آهنگ بهونه منطقی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین ( بزودی از رسانه یا ) آهنگ جدید رضا صادقی به نام بهونه منطقی آهنگ جدید حسین شمسی به نام تا همیشه با کیفیت عالی new song by hosein shamsi called ta hamishe تا همیشه آهنگ جدید حسین شمسی آهنگ حسین شمسی به نام تا همیشه آهنگ تا همیشه با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید حسین شمسی به نام تا همیشه آهنگ جدید عباس گلاب به نام سادس با کیفیت علی new song by amir abbas golab called sadas سادس آهنگ جدید عباس گلاب آهنگ عباس گلاب به نام سادس آهنگ سادس با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین ( بزودی از رسانه یا ) آهنگ جدید عباس گلاب به نام سادس آهنگ جدید پویا بیاتی به نام مگه نگفتی با کیفیت عالی new song by pouya bayati called mage nagofti مگه نگفتی آهنگ جدید پویا بیاتی آهنگ پویا بیاتی به نام مگه نگفتی آهنگ مگه نگفتی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید پویا بیاتی به نام مگه نگفتی آهنگ جدید مهدی عبدالمالکی به نام تا آ دنیا با کیفیت عالی new song by mehdi abdolmaleki called ta akhare donya تا آ دنیا آهنگ جدید مهدی عبدالمالکی آهنگ مهدی عبدالمالکی به نام تا آ دنیا آهنگ تا آ دنیا با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ مهدی عبدالمالکی به نام تا آ دنیا آهنگ جدید محمدحسین به نام فراموش با کیفیت عالی new song by mohammad hossein called faramosh فراموش آهنگ جدید محمدحسین آهنگ جدید محمدحسین به نام فراموش آهنگ فراموش با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید محمدحسین به نام فراموش آهنگ جدید آرش رستمی به نام عاشق شدم من با کیفیت عالی new song by arash rostami called ashegh shodam man عاشق شدم من آهنگ جدید آرش رستمی آهنگ آرش رستمی به نام عاشق شدم من آهنگ عاشق شدم من با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید آرش رستمی به نام عاشق شدم من آهنگ جدید محسن مهر به نام موندنی با کیفیت عالی new song by mohsen mehr called moondani موندنی آهنگ جدید محسن مهر آهنگ محسن مهر به نام موندنی آهنگ موندنی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید محسن مهر به نام موندنی آهنگ جدید قاسم عرفانی به نام قدم زدن با کیفیت عالی new song by ghasem erfani called ghadam zadan قدم زدن آهنگ جدید قاسم عرفانی آهنگ قاسم عرفانی به نام قدم زدن آهنگ قدم زدن با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید قاسم عرفانی به نام قدم زدن آهنگ جدید محمدرضا رضوی به نام تنهایی با کیفیت عالی new song by mohammadreza razavi called tanhaee تنهایی آهنگ جدید محمدرضا رضوی آهنگ محمدرضا رضوی به نام تنهایی آهنگ تنهایی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید محمدرضا رضوی به نام تنهایی آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام هیچ با کیفیت عالی new song by masoud sadeghloo called hich هیچ آهنگ جدید مسعود صادقلو آهنگ مسعود صادقلو به نام هیچ آهنگ هیچ با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین ( بزودی از رسانه یا ) آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام هیچ آهنگ جدید مهرداد شفیعی به نام مولا علی با کیفیت عالی new song by mehrdad shafiei called mola ali مولا علی آهنگ جدید مهرداد شفیعی آهنگ مهرداد شفیعی به نام مولا علی آهنگ مولا علی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین آهنگ جدید مهرداد شفیعی به نام مولا علی ریمی جدید فرزاد فرزین به نام دیوونه با کیفیت عالی new remix by farzad farzin called divooneh دیوونه ریمی جدید فرزاد فرزین ریمی فرزاد فرزین به نام دیوونه آهنگ دیوونه با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و با و پخش آنلاین ریمی جدید فرزاد فرزین به نام دیوونه

بذار یارانه هامونو بگیرم من یک بوگاتی میگیرم پوزش رو میزنم
خوب مبارکش باشه به ی چه ربطی داره
96/02/04 10:52
170
اسمش رو بگین
ebiiiiiii
96/02/03 19:23
101
عجب
رضاss
96/02/03 19:19
238
ماشینه مشتی و لاتی فقط پژوووو اونم از نوع ٤٠٥ش باقی همه سوسول بازیه
96/02/03 18:50
454
یعنی از پراید منم گرونتره!!!!
96/02/03 17:37
327
مبارکش باشه
بناب
96/02/03 17:2
531
من اون پارسم ندارم داداش
یه وانت دارم که اونم خداروشکر میکنم
محمد،،آبی خفن
96/02/03 16:17
405
چیکار کنم خودمو بکشم...مبارکش باشه ماهم بهمون پارس که داریم دلخوشیم...
آرزو به دل
96/02/03 16:16
621
بذار یارانه هامونو بگیرم من یک بوگاتی میگیرم پوزش رو میزنم مگه شهر هرت خخخخ
96/02/03 16:16
3410
میتونه داره نوشه جونش نه مثله ما...
96/02/03 16:16
261
من هم سمنددارم
96/02/03 16:14
331
چقد خبر مس ه ایی دادی. خب اسمش چیه
dariushm
96/02/03 16:12
221
لطفا نگید فوتبالیست وطنی
masoud.1359
96/02/03 15:52
225
مبارکش باشه به ما چه
96/02/03 15:12
283
ما که نداریم ج نکنیم اینم که داره توقع دارین ج نکنه؟؟؟
محمد
96/02/03 15:6
240
اصلا از خیابون و ماشینای دیگه که اون سمت ع ن معلومه ایران نیست
96/02/03 14:35
237
این ع تو ایران نیس
96/02/03 14:31
130
هر که بامش بیش،برفش بیشتر
96/02/03 14:31
90
جولان ؟؟؟تهران؟؟؟
96/02/03 14:30
100
خوب یعنی چی حالا
saeed. pm
96/02/03 14:30
132
این ع اصلا تو ایران نیست
96/02/03 14:25
616
علی کریمی
sayehparishan
96/02/03 14:17
2311
همینطور که وزرا با پول نفت خوش هستن فوتبالیست هم باید خوش باشه با زحمت کشیده اش نه باد اورده اش
96/02/03 14:8
213
بابا کی گفته این ع ایرانه چرا همش بحث میکنین.خبری اومده یه ع لامبورگینی گذاشته ک مرتبط به مطلب باشه
96/02/03 13:43
3131
علی صد تا امسال مجیدی رو می ه ازاد میکنه
96/02/03 13:42
225
وقتی داری چرا استفاده نکنی
96/02/03 13:42
326
نوش جونش هر هست بره حالشو ببره
♚fateme♚
96/02/03 13:19
376
به ما چه؟؟؟ما که نمیتونیم ب یم با دیدن اینا فقط حرص میخوریم برا هرکی که هس مبارکش باشه
omidred
96/02/03 12:29
207
ع که ایران نیست مشخص
96/02/03 12:1
209
ای کاش این پولا تو سایر رشته های ورزشی هزینه می شد نه فقط فوتبال که هیچ نشانی ندیدیم ازش
محمد مهدى عشق مسى
96/02/03 12:1
122
شما به پشت ماشین نگاه کنید همش ماشین خارجیه اونجا تهران نیست ع همین ماشین تو گوگل هست
آبی دل
96/02/03 12:0
1250
بدون شک فرهاد مجیدی.
از نظر ثروت از علی جلوتره
96/02/03 11:43
397
از زحمت خودشه، دکل نفت که نفروخته
fateme6
96/02/03 10:56
191
الان واقن فکر میکنید اینجا ایرانه؟؟؟؟؟
جام نیوزم شورشو دراورده دیگه اهه
آرسام سپهری
96/02/03 10:56
101
جووووون
haidar .shamsi
96/02/03 10:55
73
دروغه دروغ
96/02/03 10:50
51
یعنی کی میتونه باشه.من که به فکر رفتم.
ممد مشهدی
96/02/03 10:50
71
بله دیگه اینا نخورن ما بخوریم.خدایا خودت جا حق نشستی
نفسم
96/02/03 10:50
919
فکرکنم فرهاد مجیدی
96/02/03 10:49
111
درجواب اون اقایی که گفته معلم هر ی میتونسته بشه چرا خودت نتونستی؟شعورم خوب چیزیه.اگه داشتی ی وقتایی استفاده کن لازمه
mojtaba70
96/02/03 10:49
114
حتما علی ه
ممد مشهدی
96/02/03 10:49
52
خدا خودت جا حق نشستی.
96/02/03 10:49
24
علی کریمی رو میگید
saeed.najaei
96/02/03 10:49
24
از کجا آورده
96/02/03 10:49
151
هزاربار گفتم ماشینو بیرون نیار خط میوفته
گوش نمیکنه دیگه
96/02/03 10:49
22
چرا اسمش و ننوشتید
سال۹۶
96/02/03 10:48
73
ناز شستش به ماچه ...
96/02/03 10:48
193
با هزار ترفند احساسات هوادار بیچاره رو تحریک میکنن که فلان عدد رو بفرست 3090 تا فلان قدر ناقابل!به تیم مورد علاقت کمک کنی
تا برن لامبورگینی ب ن....

دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها - متن دروس آزاد پایه چهارم www.masoud-shamsi. /cat-10.aspx translate this page درس آزاد درس دهم. شب یلدا. یکی از بزرگ ترین جشن های ما ایرانیان که هزار سال است با شکوه هر چه تمام آن را برگزار می کنیم شب یلدا است. این شب که طولانی ترین شب سال است به شب چله نیز معروف است .طول این شب نزدیک به 14 ساعت است. ایرانیان قدیم این شب را به علت این که تولد خورشید و مهر ش ت ناپذیر است جشن گرفته و می ... درس آزاد فرهنگ بومی ۱ فارسی پنجم ابت - شمیران خبر shemirankhabar.ir/news/170619 translate this page nov 17, 2017 - نمونه ای از درس آزاد فرهنگ بومی ۱ فارسی پنجم ابت به همراه سوالات درست و نادرست و درک مطلب کتاب فارسی خوانداری پنجم دبستان برای شما آماده شده است. درس آزاد که مخصوص فرهنگ بومی است بهتر است برای ای مختلف و استان های متفاوت به خصوص باشد. نمونه درس آزاد برای درس هشت فارسی چهارم ابت . فارسی نوشتاری پایه چهارم ابت | بیاموز biamoz.com/فارسی-نوشتاری-پایه-چهارم-ابت / translate this page کتاب فارسی نوشتاری پایه چهارم ابت ... فصل ۲ : دانایی و هوشیاری. نمونه سوالات: دانایی و هوشیاری. درس سوم: راز نشانه ها. درس چهارم: ارزش علم. درس پنجم: رهایی از قفس ... فصل ۴: فرهنگ بومی. نمونه سوالات: فرهنگ بومی. درس هشتم: درس آزاد. درس نهم: درس آزاد ... درس آزاد فارسی چهارم ابت فرهنگ بومی - خبر ایرونی iruni.ir/search/?q=درس+آزاد+فارسی+چهارم+ابت +فرهنگ+بومی translate this page معاون فرهنگی آزاد گفت: توجه همه جانبه به شاخص های علوم انسانی بومی و علوم ی یکی از برنامه های مهم در آزاد ی است که به تدریج انجام خواهد شد. به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری فارس، حجت ال ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی آزاد در نشست خبری که صبح امروز در سازمان مرکزی این برگزار ... درس آزاد چهارم و پنجم ابت کامل - جدید 96 - جدید ۹۶ jadide96.ir › جدید 96 translate this page jan 15, 2017 - درس آزاد فرهنگ بومی پنجم ایران رایگان – جدید نیوز. jadidenews.ir › ۹۵. ۲۷ دقیقه پیش – درس آزاد فارسی پایه چهارم پنجم و ششم بومی – ایران فراز … درس ازاد ۲ کلاس پنجم ابت فرهنگ بومی – کوپه. ….. کامل همراه با امکانات ورق زدن و … فارسی درس آزاد درس هفتم فرهنگ بومی ششم ابت azblog.rozblog.com/.../فارسی-درس-آزاد-درس-هفتم-فرهنگ-بومی-ش... translate this page dec 13, 2016 - 1. درس هفتم فرهنگ بومی با موضوع ایران پنجم ابت درس آزاد فرهنگ بومی . کلاس پنجم دبستان درس هفتم درس ازاد فرهنگ بومی1 . پنجم و ششم ابت .سکوت فریاد ها - کتاب فارسی کلاس هفتم ( … درس آزاد فارسی پایه نهم ادبیات بومی …,فارسی درس آزاد درس هفتم فرهنگ بومی ششم ابت .you visited this page on 12/23/17. دنیای ابت - درس آزاد پایه چهارم ابت akhavan028. /tag/درس-آزاد-پایه-چهارم-ابت translate this page jun 28, 2015 - 1- فصل آفرینش /نمونه سوال. 2- فصل دانایی و هوشیاری / نمونه سوال. 3- فصل ایران من / نمونه سوال. 4- فصل فرهنگ بومی /درس آزاد 1 / درس آراد 2. 5- فصل نام آوران / نمونه سوال. 6- فصل راه زندگی / نمونه سوال. 7- فصل علم و عمل / نمونه سوال. درس ( 1تا 10 ) /نمونه سوال. موضوعات مرتبط: چهارم ابت برچسب ها: نمونه سوال فارسی ... فرهنگ بومی درس ازاد کلاس ششم :: وبلاگ خبر newsblog.blog.ir/1396/08/30/فرهنگ-بومی-درس-ازاد-کلاس-ششم translate this page aug 30, 1996 - درس آزاد فرهنگ بومی ۱ پنجم و ششم - ایرانی ع iraniax.ir › 95 translate this page nov 27, 2016 - ۳ روز پیش – ۴ days ago – درس آزاد فارسی پایه چهارم پنجم و ششم بومی – ... درس آزاد: اه آشنایی با نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم بومی | کلاس ... kelaseazad.ir/درس-آزاد-اه -آشنایی-با-نمودهای-فرهنگ/ translate this page در کتاب فارسی پایه ششم برای شناخت بیشتر دانش آموزان از آداب زندگی و موقعیت بومی و محلی خویش ، دو درس آزاد هشتم و سیزدهم پیش بینی شده است که دانش آموزان با سرفصل قرار دادن نمونه درس های ارائه شده قبلی در کتاب و الگوبرداری از آنها لازم است که درس جدیدی را ارائه نمایند . فایل نمونه درس هشتم کلاس ششم که مربوط به فصل آداب ... [pdf]به نام خدا roshd.ir/mainpage/others/...book-4.../farsi.../shenasname-ketab.pdf translate this page درس اوّل: آفریدگار زیبایی 8. درس دوم: کوچ پرستوها 14. فصل دوم: دانایى و هوشیاری 19. درس سوم: رازِ نشانه ها 20. درس چهارم: ارزشِ علم 25. درس پنجم: رهایی از قفس 31. فصل سوم: ایران من 37. 38 درس ششم: آرش کمان گیر. 45 درس هفتم: مهمانِ شهر ما. فصل چهارم: فرهنگ بومی 51. درس هشتم: درس آزاد 52. درس نهم: درس آزاد 56. فصل پنجم: نام آوران 61. چهارم / فارسی / فصل چهارم : فرهنگ بومی / درس هشتم : آزاد - gama.ir - گاما https://blog.gama.ir/.../چهارم-فارسی-فصل-چهارم-فرهنگ-بومی-درس-ه... - translate this page no information is available for this page. learn why [pdf]درس چهارم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/93-94/196/c63.pdf translate this page نمای ساختار و محتوای فارسی چهارم )خوانداری(. کتاب فارسی )خوانداری(. فصل 1. آفرینش. فصل 2. دانایی و. هوشیاری. فصل 3. ایران من. فصل 4. فرهنگ. بومی. )فصل آزاد(. فصل 5. نام آوران. فصل 6. راه زندگی. فصل 7. علم وعمل. ستایش. درس 1: آفریدگار. زیبایی. درس 3: راز نشانه ها. درس6: آرش. کمان گیر. درس 8: درس آزاد. درس 1: باغچهٔ اطفال. درس ازاد ادبیات فارسی هفتم درباره ادبیات بومی www.asemankafinet.ir/post/220/ادبیات-بومی-چیست-.aspx translate this page ادبیات و آثار بومی مربوط به تاریخچه و شناسنامه ی یک شهر،استان،و کشور است.هر کدام از آثار شهر ها یا استان های کشورمان ارزشمند هستند.مانند زبان ها که انواع مختلفی مانند:ترکی،فارسی،کردی،گیلانی و ...ادبیات بومی من ترکی است و شهر من که در آن زندگی می کنم ارومیه است.آثار فرهنگی این شهر عبارتند از: سه گنبد،مسجد ، زاده ... درس آزاد کلاس پنجم و ششم فرهنگ بومی تبریز - ایرانی ع iraniax.ir › 95 translate this page dec 12, 2016 - فارسی درس آزاد درس هفتم فرهنگ بومی ششم ابت . bejo.rozblog.com/post/198. درس ازاد فرهنگ بومی کلاس ششم و هفتم – جدید ع – اول ۸درس آزاد فارسی پنجم دبستان فرهنگ … ۳ روز پیش – درس ازاد فرهنگ بومی کلاس هفتم و نهم ۹۵ ۹۶ – ایرانی ع . ….. درس هشتم ازاد فرهنگ بومی تبریز چهارم دبستان – | بلاگ دهی ... آموزگار ابت : اول تا ششم - درس آزاد savad20. /tag/درس-آزاد translate this page تکلیف آدینه. بانک سوالات بیگدلی. محتوای الکترونیک ( پاور پوینت و ... ) تبدیل انرژی خورشید به گرمایی. تبدیل انرژی ذخیره ای به حرکتی. نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت اول 1 دبستان شاهد بندر انزلی. ۹۱/۱۱/۰۷. برای هر کدام از درس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید. ......... فارسی ......... ................ اجتماعی ................ . درس آزاد ادبیات بومی درس هفتم پایه پنجم - تالار talarasraramiz.wooldook.ir/درس-آزاد-ادبیات-بومی-درس-هفتم-پایه-... translate this page searches related to درس آزاد ادبیات بومی درس هفتم پایه پنجم. 11 . درس هفتم فرهنگ بومی با موضوع ایران پایه پنجم – جدید نیوز ۴ – درس ازاد فصل ادبیات بومی پایه هفتم و هشتم 95 96 – 91فان … 4 days jadidenews.ir/2811/درس-هفتم-فرهنگ-بومی-با-موضوع-ایران-پایهago – درس آزاد فارسی پایه چهارم پنجم و ششم بومی – ایران فراز ... همکاران - وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان cl 4zokai. /tag/همکاران translate this page با این کار هم کمک به یاد گیری ر شده ، هم بچه ها با ذوق و شوق به رنگ آمیزی و ترسیم اشکال هندسی می پردازند در این روش نوعی ترکیب و تلفیق بین درس ریاضی و هنر نیز ایجاد می گردد . گام پنجم : برای رسیدن به .... برای دریافت چک لیست کامل درس بخوانیم و بنویسیم ..... درس ۱۹ : با توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای هر دانش آموز. درس ۲۰ ... فارسی چهارم دبستان - android apps on google play https://play.google.com/store/.../details?id...chaharomfarsikhandari translate this page rating: 4 - ‎60 votes - ‎free کتاب به صورت یک مجموعه کامل همراه با امکانات ورق زدن و جستجوی دروس به صورت کاملا رایگان جهت استفاده در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. همچنین می توانید در هر صفحه یک ترسیم شخصی متنوع و زیبا بوسیله قلم و یا لمس صفحه با رنگ آمیزی و درج متن ایجاد و آن را ذخیره کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید و یا چاپ کنید. فارسی صدای معلم | جایگاه فرهنگ بومی در کتاب های درسی و برنامه های مدارس sedayemoallem.ir/.../4610-جایگاه-فرهنگ-بومی-در-کتاب-های-درسی-... translate this page mar 6, 2016 - جایگاه ادبیات عامیانه و فرهنگ بومی در کتاب های درسی و برنامه های مدارس. فرهنگ بومی در کتاب های متوسطه اوّل. در دوره متوسطه اول درس آزاد در کتاب فارسی ، فصل ادبیّات بومی آمده است و تعلیقات آن شامل « خودارزی ، دانش زبانی ، فعالیت نوشتاری ، حکایت و روان خوانی » می باشد . با توجه به این که دانش آموزان این مقطع ... فارسی درس آزاد درس هفتم فرهنگ بومی ششم ابت www.emshab .ir/فارسی-درس-آزاد-درس-هفتم-فرهنگ-بومی... translate this page dec 12, 2016 - 8درس آزاد فارسی پنجم دبستان فرهنگ بومی راهنمای درس هنر پایه های اول و دوم و سوم ... فارسی هف. … جواب نوشتن های درس سوم و چهارم پنجم ششم هفتم هشتم فارسی نهم,مطلب سرا. ... درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابت پایه پنجم …

فضا (space) مقدمه

تصویرواژه ای است که در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت ی ان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.

مطالعات نشان می دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است و ... .
فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ می‎کند و ناپدید می شود. فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود (برای مثال در دشتهای وسیع ، فضا کاملاً بدون بعد به نظر می رسد) و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد.

با اینکه تعریف دقیق و مشخص فضا دشوار و حتی ناممکن است، ولی فضا قابل اندازه گیری است. مثلاً می گوییم هنوز فضای کافی موجود است یا این فضا پر است. نزدیکترین تعریف این است که فضا را خلأی در نظر بگیریم که می تواند شیء را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده شود. نکته دیگری که در مورد تعریف فضا باید خاطر نشان کرد، این است که همواره بر اساس یک نسبت که چیزی از پیش تعیین شده و ثابت نیست، ارتباطی میان ناظر و فضا وجود دارد. بطوری که موقعیت مکانی شخص ، فضا را تعریف می کند و فضا بنا به نقطه دید وی به صورتهای مختلف قابل ادراک می باشد. سیر تحول تاریخی مفهوم فضا فضا مفهومی است که از دیرباز توسط بسیاری از شمندان مورد توجه قرار گرفته و در دوره های مختلف تاریخی بر اساس رویکردهای اجتماعی و فرهنگی رایج ، به شیوه‎های گوناگون تعریف شده است. مصریها و هندیها با اینکه نظرات متفاوتی در مورد فضا داشتند، اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ مرز مشخصی بین فضای درونی تصور (واقعیت ذهنی) با فضای برونی (واقعیت عینی) وجود ندارد. در واقع فضای درونی و ذهنی رویاها ، اساطیر و افسانه ها با دنیای واقعی روزمره ترکیب شده بود.

آنچه بیش از هر چیز در فضای اساطیری توجه را به خود معطوف می کند، جنبه ساختی و نظام یافته فضاست، ولی این فضای نظام یافته مربوط به نوعی صورت اساطیری است که برخاسته از تخیل آفریننده می باشد. در زبان یونانیان باستان ، واژه ای برای فضا وجود نداشت. آنها بجای فضا از لفظ م ن استفاده می د. فیلسوفان یونان فضا را شیء بازتاب می خواندند.

افلاطون مسئله را بیشتر از دیدگاه تیمائوس (timaeus) بررسی کرد و از هندسه به عنوان علم الفضاء برداشت نمود، ولی آن را به ارسطو واگذاشت تا تئوری فضا (توپوز) را کامل کند.

از نظر ارسطو فضا مجموعه ای از مکانهاست. او فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف می نماید. ارسطو فضا را با ظرف قیاس می کند و آن را جایی خالی می داند که بایستی پیرامون آن بسته باشد تا بتواند وجود داشته باشد و در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد. در حقیقت برای ارسطو فضا محتوای یک ظرف بود.
لوکریتوس (lucretius) نیز با اتکاء به نظریات ارسطو ، از فضا با عنوان خلاء یاد نمود. او می گوید: همه کائنات بر دو چیز مبتنی است: اجرام و خلاء، که این اجرام در خلاء مکانی مخصوص به خود را دارا بوده و در آن در حرکت اند. در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است:

تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هرچه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد. تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان topos یا مکان بیان می کند و آن را جزئی از فضای کلی تر می داند که محدوده آن با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد. تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه بعدی و مطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر می کنند، درآمد. جیوردانو برونو (giordano bruno): در قرن شانزدهم با استناد به نظریه کپرنیک ، نظریه هایی در مقابل نظریه ارسطو عنوان کرد. به عقیده او فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد (جداره ها) ، درک می‎شود و به فضای پیرامون یا فضای م ن تبدیل می گردد. فضا مجموعه ای است از روابط میان اشیاء و آنگونه که ارسطو بیان داشته است، حتماً نمی‎بایست که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد.

در اوا قرون وسطی و رنسانس ، مجدداً مفهوم فضا بر اساس اصول اقلیدسی شکل گرفت. در عالم هنر ، جیوتو نقش مهمی را در تحول مفهوم فضا ایفا کرد، بطوری که او با کاربرد پرسپکتیو بر مبنای فضای اقلیدسی ، شیوه جدیدی برای سازمان‎ دهی و ارائه فضا ایجاد کرد. دوره رنسانس با ظهور دوره رنسانس ، فضای سه بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید که باعث تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دیگر شد. پیروزی این شکل جدید از بیان فضا باعث توجه به وجود اختلاف بین جهان بصری و میدان بصری و بدین ترتیب تمایز بین آنچه بشر از وجود آن آگاه است و آنچه می بیند، شد.

در قرون هفدهم و هجدهم ، تجربه گرایی باروک و رنسانس ، مفهوم پویاتری از فضا را بوجود آورد که بسیار پیچیده تر و سازماندهی آن مشکلتر بود. بعد از رنسانس به تدریج مفاهیم متافیزیکی فضا از مفاهیم مکانی و فیزیکی آن جدا و بیشتر به جنبه های متافیزیکی آن توجه شد، ولی برع در زمینه های علمی ، مفهوم مکانی فضا پر رنگتر گشت. نظریه دکارت دکارت از تأثیرگذارترین شمندان قرن هفدهم ، در حدفاصل بین دوران شکوفایی کلیسا از یک سو و اعتلای فلسفه اروپا از سویی دیگر ، می باشد. در نظریات او بر خصوصیت متافیزیکی فضا تأکید شده است، ولی در عین حال او با تأکید بر فیزیک و مکانیک ، اصل سیستم مختصات راست گوشه (دکارتی) را برای قابل شناسایی فاصله ها بکار برد که نمودی از فرضیه مهم اقلیدس درباره فضا بود. در روش دکارتی همه سطوح از ارزش ی انی برخوردارند و اشکال به عنوان قسمتهایی از فضای نامتناهی مطرح می شوند. تا پیش از دکارت ، فضا تنها اهمیت و بعد کیفی داشت و مکان اجسام به کمک اعداد بیان نمی شد. نقش عمده او دادن بعد کمی به فضا و مکان بود نظریات لایب نیتز و نیوتن لایب نیتز از طرفداران نظریه فضای نسبی بود و اعتقاد داشت، فضا صرفاً نوعی سیستم است که از روابط میان چیزهای بدون حجم و ذهنی تشکیل می شود. او فضا را به عنوان نظام اشیای همزیست یا نظام وجود برای تمام اشیایی که همزمان هستند، می دید. بر خلاف لایب‎نیتز ، نیوتن به فضایی متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود این فضا و زمان مستقل از اجسام و حوادثی بود که در آنها قرار می گرفتند.

در اصل ، او قائل به مطلق بودن فضا و زمان (نظریه فضای مطلق) بود. به عقیده نیوتن فضا و زمان اشیایی واقعی و ظرفهایی به گسترش نامتناهی هستند. درون آنها کل توالی رویدادهای طبیعی در جهان ، جایگاهی تعریف شده می یابند. بدین ترتیب حرکت یا س اشیاء در واقع به وقوع می پیوندد و به رابطه آنها با تغییرات دیگر اجسام مربوط نمی شود. نظریه کانت 1800 سال بعد از ارسطو ، کانت فضا را به عنوان جنبه ای از درک انسانی و متمایز و مستقل از ماده ، مورد توجه قرار داد. او جنبه های مطلق فضا و زمان در نظریه نیوتن را از مرحله دنیای خارجی تا ذهن انسان گسترش داد و نظریات فلسفی خود را بر اساس آنها پایه گذاری کرد. به عقیده کانت ، فضا و زمان مسائل مفهومی و شهودی هستند که دقیقاً در ذهن انسان و در ساختار فکری او جای دارند و از ارگانهای ادراک محسوب می شوند و نمی توانند قائم به ذات باشند.

فضا مفهومی تجربی و حاصل تجارب بدست آمده در دنیای بیرونی نیست. می توانیم صرفاً فضا را از دیدگاه انسان تعریف کنیم. فرای وضعیت ذهنی ما ، باز نمودهای فضا به هر شکلی که باشد، معنایی ندارد، چون که نه نشانگر هیچ یک از ویژگیها و مقادیر فضاست و نه نشانی از آنها در رابطه شان با یکدیگر. بدین ترتیب و با این دیدگاه آن چه ما اشیای خارجی می نامیم، هیچ چیز دیگری جز نمودهای صرف احساسهای ما نیستند که شکلشان فضاست. دیدگاه هگل هگل به حقیقت فضا و زمان معتقد نبود. در نظر او زمان صرفاً توهمی است که ناشی از عدم توانایی ما در دیدن کل است. در فلسفه برگسون نیز فضا به عنوان مشخصه ماده از قطع جریانی برمی خیزد که حقیقت است. برع زمان خصوصیت اساسی زندگی یا ذهن است. به عقیده او زمان ، زمان ریاضی نیست، بلکه همگن لحظات است و زمان ریاضی در واقع شکلی از فضاست.


img/daneshnameh_up/5/5e/origins.jpg


فضا در فیزیک تعریف فضا در فیزیک مورد اختلاف است. عقاید متنوعی که برای تعریف فضا استفاده شده اند شامل موارد ذیل می باشند: ساختاری که با یک مجموعه از "ارتباطات فاصله ای" بین اشیاء تعریف شده است.

یک مانیفولد که بوسیله یک سیستم مختصات (جایی که یک شیئ می تواند قرار گیرد( تعریف شده باشد. یک نهاد که تمام اشیاء موجود در جهان را از تماس با یکدیگر باز می دارد.

در فیزیک کلاسیک ، فضا یک فضای اقلیدسی سه بعدی است، جایی که هر موقعیتی با استفاده از سه مختصات توصیف می شود. فیزیک نسبیت از فضا-زمان بجای فضا استفاده می نماید، فضا-زمان به صورت یک مانیفولد چهار بعدی مدل شده است. سوالات فلسفی درباره فضا شامل:

آیا فضا مطلق یا بصورت خالص نسبیتی است؟ آیا فضا یک هندسه صحیح دارد یا اینکه هندسه فضایی فقط یک قرار داد است؟ شخصیتهای برجسته تاریخی مثل آیزاک نیوتن (isaac newton) (فضا مطلق است) ، لایب نیتز gottfried leibniz (فضا نسبیتی است) و هنری پوآنکاره (henri poincare) (هندسه فاصله ای یک قرار داد است)، از سردمداران این منازعه می باشند. فضا بخشهای نسبتا خالی کیهان است، بیرون از اتمسفر سیارات. گاهی به نام "فضای خارجی" نامیده می شود تا از فضای هوایی مکانهای خاکی تمیز داده شود.

از آنجائی که اتمسفر زمین هیچ سراشیبی یا بریدگی ناگهانی ندارد، بلکه بصورت تدریجی با افزایش ارتفاع رقیق می شود، هیچ مرز مشخصی بین فضا و اتمسفر وجود ندارد. در زمین ، به افرادی که بالاتر از ارتفاع 80 کیلومتری (50 مایل) سفر می کنند، فضانورد می گویند. ارتفاع 120 کیلومتری (400،000 فوت یا 75 مایل) مرزی را تعیین می کند که اثرات اتمسفر در هنگام بازگشت قابل توجه می شوند. همچنین غالبا ارتفاع 100 کیلومتری (یا 62 مایلی) برای مرز بین اتمسفر و فضا استفاده می شود.
طرز کار موتور موشکهای فضایی مقدمه یکی از عجیبترین کشفیات انسان دسترسی به فضا است که پیچیدگی و مشکلات خاص خود را دارد. راه ی به فضا پیچیده است، چرا که باید با بسیاری از مشکلات روبرو شد. مثلا: وجود خلا در فضا ، مشکلات گرما و حرارت ، مشکل ورود مجدد به زمین ، مکانیک مدارها ، ذرات و باقی مانده های فضا ، تابشهای کیهانی و خورشیدی و طراحی امکانات برای ثابت نگه داشتن اشیاء در بی وزنی.


img/daneshnameh_up/e/e2/shatel.jpg


ولی بزرگترین مشکل ایجاد انرژی لازم برای بالا بردن فضاپیما از زمین است که برای درک این موضوع باید به بررسی طرز کار موتورهای موشک پرداخت. در یک دیدگاه ساده ، می توان موتورهای موشک را به آسانی و با هزینه ای نسبتا کم طراحی کرد و حتی آن را به پرواز در آورد، اما اگر بخواهیم مسئله را در سطح کلان بررسی کنیم با مشکلات و پیچیدگیهای بسیاری مواجه هستیم و این موتورهای موشک (و به خصوص سیستم سوخت آنها) آنقدر پیچیده است که تا به حال تنها سه کشور توانسته اند با استفاده از این فناوری انسان را در مدار زمین قرار دهند. نکات پایه ای عموما وقتی ی درباره موتورها فکر می کند، خود به خود مطالبی درباره چرخش برایش تداعی می شود. برای مثال حرکت متناوب پیستون در موتور بنزینی که انرژی چرخشی برای به حرکت در آوردن چرخها را تولید می کند و یا موتور الکتریکی که با تولید میدان الکتریکی که با تولید میدان مغناطیسی نیروی چرخشی برای پنکه یا سی دی رام تولید می کنند. موتور بخار هم بطور مشابه کار می کنند. ولی موتور موشک از لحاظ ساختار متفاوت است. موتور موشکها موتورهای واکنشی هستند. اساس کار موتور موشک بر پایه قانون معروف نیوتون است که می گوید: "برای هر کنش واکنشی وجود دارد به مقدار مساوی ولی درجهت مخالف آن". موتور موشک نیز جرم را در یک جهت پرتاب می کند و از واکنش آن در جهت مخالف سود می برد. البته تصور این اصل (پرتاب جرم و سود بردن از واکنش) ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر بیاید، چرا که در عمل بسیار متفاوت می نمایاند. انفجار ، صدا و فشار چیزهایی است که در ظاهر باعث حرکت موشک می شود و نه "پرتاب جرم". چند مثال اگر تا به حال با اسلحه (به خصوص سایز بزرگ آن) s gun شلیک کرده باشید، متوجه می شوید که ضربه بسیار قوی ، با نیروی بسیار زیاد به شانه شما وارد می کند. یک اسلحه مقدار 1 انس ف را به یک جهت و با سرعت 700 مایل در ساعت شلیک می کند و در واکنش شما را به عقب حرکت می دهد.

اگر تا به حال شیر آتش نشانی را دیده باشید، متوجه می شوید که برای نگه داشتن آن باید نیروی بسیار زیادی را صرف کنید (اگر دقت کرده باشید گاهی 2 یا 3 آتش نشان یک شیر را نگه می دارند) که در اینجا شیر آتش نشانی مثل موتور موشک عمل می کند. شیر آتش نشانی ، آب را در یک جهت پرتاب می کند و آتش نشانها از نیرو و وزن خود استفاده می کنند تا در برابر واکنش آن مقاومت کنند. اگر آنها اجازه بدهند تا شیر رها شود، شیر به این طرف و آن طرف پرتاب می شود. حال اگر آتش نشانها روی یک اسکیت برد ایستاده باشند شیر آتش نشانی آنها را با سرعت زیادی به عقب می راند.

اگر یک بادکنک را باد کنید و آن را رها کنید، بادکنک به پرواز در می آید، تا وقتی که هوای داخل آن بطور کامل خالی شود. پس می توان گفت که شما یک موتور موشک ساخته اید. در اینجا چیزی که به بیرون پرتاب می شود مولکولهای هوای درون بادکنک هستند. بسیاری از مردم فکر می کنند که مولکولهای هوا اهمیتی ندارند، در حالی که اینطور نیست. هنگامی که شما به آنها اجازه می دهید تا از دریچه بادکنک به بیرون پرتاب شوند، بر اثر واکنش بوجود آمده بادکنک به جهت مخالف پرتاب می شود. سناریوی توپ بیسبال در فضا شرایط فوق را تصور کنید، مثلا شما لباس فضانوردان را پوشیده اید و در فضا در کنار فضاپیما معلق مانده اید و چندین توپ بیسبال در دست دارید. حال اگر شما توپ بیسبال را پرتاب کنید، واکنش آن بدن شما را به جهت مخالف توپ حرکت می دهد. سرعت شما پس از پرتاب توپ به وزن توپ و شتاب وارده بستگی دارد. همانطور که می دانیم حاصلضرب جرم در شتاب برابر نیرو است، یعنی: f = m.a

همچنین هر نیرویی که شما به توپ وارد کنید، توپ نیز نیرویی مساوی ولی در جهت مخالف به بدن شما وارد می کند که همان واکنش است. پس می توان گفت: m.a = m.a. حال فرض می کنیم که توپ بیسبال 1 کیلو گرم وزن داشته باشد و وزن شما و لباس فضایی هم 100 کیلوگرم باشد. پس با این حساب اگر شما توپ بیسبال را با سرعت 21 متر در ساعت پرتاب کنید.

یعنی شما با دست خود به یک توپ بیسبال 1 کیلو گرمی ، شت وارد کرده اید که سرعت 21 متر در ساعت گرفته است. واکنش آن روی بدن شما تأثیر می گذارد، ولی وزن بدن شما 100 برابر توپ بیسبال است. پس بدن شما با 100/1 سرعت توپ بیسبال (یا 0.21 متر بر ساعت) به عقب حرکت می کند. حال اگر شما می خواهید از توپ بیسبال خود قدرت بیشتری بگیرید، شما دو انتخاب دارید: افزایش جرم یا افزایش شتاب وارده. شما می توانید یا یک توپ سنگین تر پرتاب کنید و یا اینکه شما می توانید توپ بیسبال را سریعتر پرتاب کنید (شتاب آن را افزایش دهید)، و این دو تنها کارهایی است که می توانید انجام دهید.

یک موتور موشک نیز بطور کلی جرم را در قالب گازهای پر فشار پرتاب می کند؛ موتور گاز را در یک جهت به بیرون پرتاب می کند تا از واکنش آن در جهت مخالف سود ببرد. این جرم از مقدار سوختی که در موتور موشک می سوزد بدست می آید. عملیات سوختن به سوخت شتاب می دهد تا از دهانه وجی موشک با سرعت زیاد بیرون بیاید. وقتی سوخت جامد یا مایع می سوزد و به گاز تبدیل می شود، جرم آن تغییر نمی کند بلکه تغییر در حجم آن است. یعنی اگر شما مقدار یک کیلو سوخت مایع موشک را بسوزانید مقدار یک کیلو جرم با حجمی بیشتر ، از دهانه وجی موشک با دمای بالا و سرعت زیاد خارج می شود. عملیات سوختن ، جرم را شتاب می دهد. نیروی پرتاب قدرت موتور یک موشک را نیروی پرتاب آن می گویند. نیروی پرتاب در به صورت (پوند) ponds of thrust و در سیستم متریک با واحد نیوتون شناخته شده است (هر 4.45 نیوتون نیروی پرتاب برابر است با 1 پوند نیروی پرتاب). هر یک پوند نیروی پرتاب (4.45 نیوتون) مقدار نیروی است که می تواند یک شی 1 پوندی (453.59 گرم) را در ح ن مخالف نیروی جاذبه زمین نگه دارد. بنابراین در روی زمین شتاب جاذبه 21 متر در ثانیه در ثانیه (32 فوت در ثانیه در ثانیه) است.
فضانوردان
img/daneshnameh_up/4/4d/fazaii0.jpg لایکا ، اولین سگ فضا نورد
اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال
1957 م. سگی به نام لایکا را به فضا
فرستاد. لایکا در فضا جان باخت، زیرا هیچ راهی
برای بازگشت سفینه به زمین وجود نداشت.
فضانوردان انی هستند که برای کار در فضا آموزش می بینند. آنان گاهی هفته ها و ماهها در ایستگاههای فضایی یا سفینه های فضایی به پژوهشهایی ویژه می پردازند.
دیدکلی آزمایشهایی که فضانوردان انجام می دهند به کشف آنچه در فضا وجود دارد یا تأثیر شرایط فضا بر زمین کمک می کند. از سال 1961 میلادی ، که نخستین سفر فضایی انسان انجام شد، فضانوردان توانسته اند روی ماه راه بروند و در مدار زندگی کنند.img/daneshnameh_up/b/bc/thomas.jpg توماس
کار در فضا کار در سفینه فضایی شامل نگهداری و تعمیر ابزارها ، آزمایشهای علمی و پرتاب و تعمیر ها است. برای آنکه فضانوردی بتوانند با سفینه فضایی پرواز کند، باید دوره ی اموزش خلبانهای را بگذراند. متخصصان سفینه های فضایی ان یا دانشمندانی تراز اول هستند.
نیروهای شدید فضانوردان باید برای شرایط غیر عادی فضا آماده شوند. ابتدا باید آموزش ببینند که چگونه در برابر نیروی گرانش (نیروی شدیدی که هنگام برخاستن سفینه باعث می شود انسان وزن خود را شش برابر وزن معمول احساس کند)، مقاومت کنند. برای عادت به کمبود گرانش در فضا ، فضانوردان در محفظه های بسیار بزرگ آب و هواپیماهای بلند پرواز که احساس بی وزنی را به وجود می آورند، تمرین می کنند.img/daneshnameh_up/a/a0/c3-21-b070.jpg
بیماری فضا بیش از چهل درصد فضانوردان چند روز اول دچار بیماری فضازدگی می شوند؛ زیرا بی وزنی روی حس تعادل آنها اثر می گذارد. همچنین کمبود گرانش به تدریج گلبولهای قرمز خون فضانوردان را که حامل ا یژن هستند کاهش می دهد و باعث خستگی می شود.
ورزشگاه فضایی ممکن است به سبب کمبود گرانش در فضا ، قد فضانوردان تا پنج سانتیمتر بلندتر و قلب ، ماهیچه ها و استخوانهای آنها ضعیف شود. این تغییرها را می توان با برنامه غذایی خاص و انجام دادن تمرینهای ورزشی روزانه و منظم در ورزشگاهی درون سفینه مهار کرد.img/daneshnameh_up/b/bb/c3-21-a141.jpg
لباس فضایی و توپ نجات لباس فضایی ای. ا. یو. فضانورد را هنگامی که خارج از سفینه کار می کند، از تابشها حفظ می کند. توپ نجات مخصوصی را برای جابجایی فضانوردان به سفینه ای دیگر ، در مواقع اضطراری طراحی کرده اند.
حد مجاز پرتوگیری سفینه های فضایی پیوسته در معرض بیماران ذره های پرتوزایی هستند که بطور معمول جو زمین جلوی آنها را می گیرد. هر فضانوردی با خود ابزاری دارد که مقدار پرتویی را که در معرض آن است، اندازه می گیرد. حد مجاز پرتوگیری در طول عمر انسان صد راد (واحد تابش) است. این حد مدت زمانی را که یک فضانورد می تواند در فضا به سر برد محدود می کند و مأموریتهای فضایی به مریخ یا سیاره های دور دیگر را که بیش از دو سال به طول می انجامد، به خطر می اندازد. وقتی سفینه در معرض تابش مستقیم خورشید باشد، دما در فضا بین 200- درجه تا بیش از 100 درجه سانتیگراد در نوسان است محفظ دمای پایدار در سفینه فضایی بسیار مهم است و این کار به همان روش دستگاههای تهویه ی هوا در ساختمانهای روی کره ی زمین ، انجام می شود. در فضا شب و روز وجود ندارد؛ ولی فضانوردان برای آنکه بدانند چه وقت کار و چه وقت استراحت کنند برنامه روزانه خود را در دوره ای زمانی که به اندازه شبانه روز زمین است، تنظیم می کنند.

منظومه شمسی
«آیا آفرینش شما مشکل تر است یا منظومه شمسی؟ جوانب آن را بهم آورده غلظت آنرا بالا برد و آنرا ساخت ـــ و شب و روز را برای آن درست کرد»! « زمین و سیارات را نوآوری نمود». (واژه «سَـمْـک» به معنی: غـلظت و تراکم و کـلـفــتیِ بهـم برآمده است. یعنی جمع و جور و کلفـت و متراکم شده. و واژه «رَفع» در آیه نیز به معنی: "بالا بردن و افزایش دادن" است که از معانی آن است). نکات آیات: 1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست آن.2ــ مرده بودن و دوباره پا گرفتن منظومه شمسی. 3ـــ درست شب و روز برای منظومه شمسی. 1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست آن: مـنـظـومـه شمسی ما که حدوداً 5 میلیارد سال عمر دارد در ابـتدا ابر بوده که شامل دود و گاز و خا تر و غبار و برخی عناصر بوده، و در فضای منظومه شمسی پراکنده بوده است. بعد بادی که ظاهراً مـوج ناشی از انـفـجار سـتـاره ای بـوده ابعاد و جوانب آن را بهم آورده و مـنـظـومـه شـمـسی بصورت یک دیسک در آمده بوده که بدور خود می چرخیده است. بعد در قـسـمـت مرکزی آن ابر که کلفـت تر بوده، نـیروی جاذبه مـواد بیشتری را جـذب نـمـوده و در آن ناحیه متراکم گرمای لازم برای ایجاد واکنشهای هسته ای فراهم گشته و خـورشـیـد شکـل گرفـتـه است. و در اطراف آن حـلـقـه هـای دیگری از گاز و غـیره به چرخش در آمده که رفـته رفـته به کره های بزرگتری تبدیل شده اند که همان سیارات فعلی منظومه شمسی باشند. (در رابطه با پیدایش منظومه شمسی چندین نظریه وجود دارد و ما طبعاً آنکه با آیات قرآن می خواند را می گیریم). در سوره انبیاء آیه 56 می خوانیم: «رَبُّـکُـمْ رَبُّ السَّـمـواتِ وَ الْاَرْضِ الـَّـذی فـَطـَرهُـنَّ = آفریدگار شـما آفریدگار سیارات و زمین است که آنها را از درون (از مرکز) درست کرد»! « فـطـر» از جمله به معنی: "از درون و مرکزیت خود برآمدن، شکل گرفـتن، و درست شدن" است. هر کره ای نیز وقتی می خواهد درست بشود، در ابتدا در مرکز آن نیروی جاذبه آغاز به جذب مواد بدور خود می کند و رفته رفته بزرگ و بزرگ تر مـی شود و به این شکـل کره شکل می گیرد. 2ــ مرده بودن و پا گرفتن منظومه شمسی: انی که به خدا معتقد نبوده و نیستند از جمله می گفـته اند و می گویند که: وقـتی مـا می میرویم دیگر زنده نمی شویم. خدا زنده نمودن موارد گوناگونی را در قرآن برای آنها مـثال زده است. در ایـنجا زنده نـمـودن مـنظـومه شمسی را مثال زده و گـفـته: آیا آفـرینش شما مشکـل تر است یا منظومه شمسی؟ این به این معنی است که مـنـظـومـه شمسی مرده بوده و دوباره به حیات و زندگی برگردانده شده است. و در آیه 101 سوره انعام نیز گفته که خدا بدیع زمین و سیارات است. بدیع بمعنی: نوساز، نوآور، نوین پرداز و مواردی از این قبیل است (هم خانواده واژه «ابداع» است). و این موضوع از جنبه ضمنی و تلویحی به این معنی است که زمین و سیارات پیش از این چیزِ دیگری بوده اند و وضعیت فعلی آنها، شکل نوآوری شده آنست. مـنـظـومـه شمسی در واقـع در اصـل جـرم و انرژی مربوط به لاشه یک ستاره بسیار بزرگ غول آسائی بوده که مرده و لاشه آن بصورت ابر در فضای مـنظومه شمسی پراکنده شده بوده است. و منظومه شمسی فعلی نوآوری آن است. 3ـــ درست شب و روز برای منظومه شمسی: منظور از شب و روز درست برای منظومه شمسی شب و روز درست برای سیارات آنست. و شب و روز در سیارات ناشی از گردش آنها بدور خود و وضعیت محور آن نسبت به خورشید است. وقتی محور سیاره به موازات خورشید قرار می گیرد با چرخش سیاره بدور خود باعث ایجاد شب و روز می شود. ولی در صورتی که محور زمین یا هر سیاره دیگری عمود بر خورشید قرار می گرفت شب و روز ایجاد نمی شد هر چند سیاره بدور خود نیز می چـرخید. مثلاً اگر قطب شمال زمین رو به خورشید می بود قطب شمال همیشه روز می بود و قطب جنوب همیشه شب، هر چند زمـیـن بدور خود نیز می چرخید. مطرح ِ "درسـت کـردن" شب و روز برای منظومه شمسی برای استدلال به حساب و کتاب داشتن و برنامه ریزی شده بودنِ ایجاد "شب و روز" در آنست. و این چیزی است که با عـلـم نجوم عـصر محمد کـه در آن زمین مرکز عالم بود و خورشید بـدور آن می چرخید نمی خواند. چون در صورت گردش خورشید بدور زمین ایجاد شب و روز امری طبیعی می نمود، ولی در صورت گردش زمین بدور خود و بدور خورشید است که در صورت قرار نگرفـتن درست محور زمین و سیارات نسبت به خورشید شب و روز در آنها ایجاد نخواهد شد. فـاصـلـه گـرفـتـن سـیـارات و زمـیـن از هـمـدیـگـر «آیا انیکه بخدا ایمان ندارند نمی توانند ببینند کـه زمین و سیارات منظومه شمسی در آغاز "بهم چسبیده" بـودند بعد آنها را با نیرو از هم باز کردیم»؟ «خدا آنست که سیارات منظومه شمسی را با ستونهائی که آنها را نمی بینید بلند کرد». «و سیارات منظومه شمسی را بلند کرد و در آن ( در منظومه شمسی) تعادل ایجاد نمود». نکات آیات: 1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند، بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند. 2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد. 3ـــ میان سیارات تعادل وجود داد. 1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند و بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند: چنانکه پیش از این آمد خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی در ابتدا در کـنـار هـم شکـل گرفته بوده اند و بعدها از هم فاصله گرفته اند. علت اینکه قرآن دور شدن آنها را "بلند ِ" آنها توصیف نموده این است که بالای ما قـرار دارنـد و دور شـدن آنها نسبت به ما ح ِ "بلند شدن و بالا رفـتنِ آنها" دارد. 2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد: سیارات منظومه شمسی با نیروی جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهای از موج تصور می کند و به شکـل سـتـون آنـرا رسم می کند با هم نگـهـداشته شده اند. 3ـــ میان سیارات تعادل وجود دارد: عـلـتِ کشیده نشدن سیارات بطرف همدیگر و یا هل ندادن همدیگر وجود نیروی جذب و دفع متعادل میان آنها است. مثلاً خورشید زمین را بـطرف خود می کشد و زمین در حرکت خود دور خورشید که رو به دور شدن از از خورشـیـد است خود را از خورشید دفع می کند (که به آن نیروی گریز از مرکز گفته می شود). نیروی کشش خورشید و دفع زمین به یک اندازه است، به این خاطر نه خورشید می تواند زمین را بطرف خود بکشد و نه زمین از مدار خود دور خورشید خارج شده و به بیرون از منظومه شمسی برود. از آنجا که زمین در مداری شبه بیضی دور خورشید می گردد هنگامی که به خورشید نزدیک می شود سرعت آن بیشتر می شود، در نتیجه نیروی دفع (نیروی گریز از مرکز) آن نیز بیشتر می شود که برابر می شود با نیروی جاذبه بیشتر شده خورشید، و هنگامیکه از خورشید دور می شود و نیروی جاذبه خورشید کمتر می شود سرعت حرکت آن نیز کمتر می شود، و به این شکل همیشه نیروی جذب و دفع (نیروی گریز از مرکز) برابر است. این وضع در رابطه با همه اجرامی که در مرکز هستند و اجرامی که در مداری دور آنها می گردند صادق است، مانند زمین و ماه. وجـود 11 سـیـاره « یوسف به پدر خود گفت: پدرم! من یازده سیاره دیدم و خورشید و مـاه را دیدم که برای من سجده می کرده اند». نکـتـه آیـه: یوسف 11 سیاره دیده است: "خورشید" و "ماه" که یوسف در خواب دیده پدر و مادر وی (کـه مادر وی در واقع خالـه وی بوده) می باشد. و 11 سیاره 11 برادر وی می باشد، ولی دیدن 11 سیاره الـزاماً به این معنی است کـه یازده سیاره برای دیده شدن می بایست وجود داشـته باشد. در زمانی که یوسف این خواب را دیـده (یعـنی 2000 سال پیش از میلاد )، تا زمان محمد و همینطور تا پیش از اختراع تلسکوپ، انسان فـقـط سیاراتی را که بچشم می دید می شناخت. یعنی عـطارد، زهره، مریخ و مشتری. هـفتمین سیاره (اورانوس) در سال 1781 کشف شد ــــ نپتون (هشتمین سیاره) در سال 1846 ـــ و پلوتون (نهمین سیاره) در سال 1930. مجموع سیارات منظومه شمسی که فعلاً انسان آنها را می شناسد 9 تا است. در سال 1992 انـسـان یـک سـیاره یخی کوچکی را در خارج از حومه پلوتون کشف کرد. و از آن پس 15 سیاره کوچک دیگر را در همان نواحی پیدا کرده، ولی فعلاً مشغـول بررسی آنهاست که آیا سیاره هستند یا سیارک و یا چیز دیگری. در سال 2003 سیاره دیگری کشف شد که بعدها بعنوان دهمین سیاره شناخته شد. جرم آن حداقل به اندازه پلوتون است و فاصله آن از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید است. « خدا سیارات و زمین را نگه می دارد که فرونپاشند، اگر فروبپاشند دیگری غیر خدا نیست که بخواهد آنها را بگیرد. خدا خیلی بردبار است و مسائل را برای تعیین تکلیف شدن به آینده موکول می کند». هـمانطور که آیـه مطرح کـرده زمـیـن و سیارات در واقع در مدار خود نگه داشـته شده اند که فـرو نمی پاشند. چیزیکه آنها را نگه داشته نیروی جاذبه و عه (گریز از مرکز) میان آنها و خورشید است. و اینکه آیه می گوید خدا آنها را نگه داشته جنبه مجازی دارد. به این معنی که قانون جاذبه و عه (گریز از مرکز) از طرف خدا وضع شده است. (هیچیک از علومی که ما در این کتاب از آن صحبت می کنیم در زمان محمد وجود نداشته است. و منظور از موکول نمودن مسائل به آینده برای تعیین تکلیف شدن" اینست که خدا به هر ی و هر مردمی فرصت یک زندگی می دهد، و مجموع اعمال آنها را در نهایت حسابرسی می کند، و به خاطر ستمگری ی یا انی یا حاکمیتی نظام هستی را به هم نمی ریزد و همه چیز را نابود کند).

ibn al-jazari ( 19:05)badi'al-zaman abū al-'izz ismā'īl ibn al-razāz al-jazarī title al-jazari born 1136ce died 1206ce ethnicity kurdish era islamic golden age main interest(s) scholar , inventor , mechanical engineer , craftsman , artist , and mathematician father of robotics world from wikipedia, the free encyclopedia badi'al-zaman abū...abū ḥanīfa dīnawarī (19:01)ābu ḥanīfah āḥmad ibn dawūd dīnawarī title al-dinawari born 828ce died 896ce ethnicity kurd era islamic golden age main interest(s) botanist , historian , geog her , metallurgy , astronomer and mathematician ābu ḥanīfah āḥmad ibn dawūd dīnawarī (828–896)kurdish:abu hanifa was a muslim polymath excelling as much in...abu al-fida ( 19:08)abu al-fida other names abu al-fida' isma'il ibn 'ali born november , 1273 damascus died october 27, 1331 ( 1331-10-27 ) hama era medieval era region damascus scholar influenced by [show] muhammad ibn idris ash-shafi`i abu al-fida or abul-fida' al-ḥamawi or abul fida ismail hamvi (fully abu al-fida' isma'il ibn 'ali...ali ibn al-athir ( 18:56)muslim historian izz ad-dīn abu al-h an ibn al-athīr title ibn al-athir born 1160 ce, jazirat ibn umar, great seljuq empire /present-day cizre , turkey died ah 630 (1232/1233), mosul , iraq [1] ethnicity kurdish main interest(s) history notable work(s) the complete history and the lions of the forest on the...ziyab ( 22:19)abu l-hasan ‘ali ibn nafi‘ (789-857), [1] [2] ( kurdish :zryab) was a polymath of the medieval islamic period: a poet , ian , singer , chemist , cosmetologist , strategist , astronomer , botanist and geog her . his nickname ziryab means black bird in arabic , gold-hunter or gold-digger in persian and he is also...ibn hawqal ( 01:15)ibn hawqal born nisibis died ca. 978 residence islamic civilization nationality kurdish academic work era islamic golden age main interests islamic geog hy notable works ṣūrat al-’arḍ muḥammad abū’l-qāsim ibn ḥawqal ‎‎, born in nisibis,in kurdish family, upper mesopotamia;[1] travelled 943-969 ce) was a 10th-century...ibn al-akfani (13:32)muhammad ibn ibrāhīm ibn al-akfani (1286-ca. 1348-49) was an kurdish encyclopedist and physician , mathematician , astronomer and scholar . life ibn al-akfani was born in sinjar, iraq and lived in cairo, egypt. he worked at al-mansuri hospital. he died in either 1348 or 1349 of the bubonic plague.[1] work he wrote at...al-amidi ( 15:46)sayf al-din al-amidi (also known as muhammad al-amidi[1]) (died 1233[1]) was an influential jurist of the shafi`i school who worked to combine kalam (theology) with existing methods of jurisprudence.he is original kurdish descent. personal life and education al-amidi was first instructed in fiqh and hanbali law in his...ibn khallikān (19:10)muslim scholar shams al-dīn abū al-ʿabbās aḥmad ibn muḥammad ibn khallikān title chief judge born ( 1211-09-22 ) september 22, 1211 in irbil, iraq died october 30, 1282 ( 1282-10-30 ) (aged 71) in damascus, syria ethnicity kurdish region middle east notable work(s) deaths of eminent men and history of the sons of the...al-mawardi (02:39)abu al-hasan ali ibn muhammad ibn habib al-mawardi known in latin as alboacen (972-1058 ce), was a kurdish[1] islamic jurist of the shafi'i school most remembered for his works on religion, government, the caliphate, and public and constitutional law during a time of political turmoil. appointed as the chief judge...sibt al-maridini (04:22)sibt al-maridini, full name muhammad ibn muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn al-ghazal (1423 – 1506 ad), was an kurdish egyptian-born astronomer and mathematician. his father e from damascus. the word "sibt al-maridini" means "the son of al-mardini's daughter". his maternal grandfather, abdullah...ahmad ibn fadlān ( 02:39)ahmad ibn fadlān ibn al-abbās ibn rāšid ibn hammād or "ibn fazlan" or fadlan‎ was a 10th-century arab traveler, famous for his account of his travels as a member of an emb y of the abbasid caliph of baghdad to the king of the volga bulgars. his account is most known for providing a description of the volga vikings, including an eyewitness...ebn-e azraq ( 07:51)zendegi-ye nāme u dar mianfarqin, az šahrhā-ye mohemm-e diyārbakr , dar xānevāde ey asil-o saršenās motevalled šod. ettelāāt-e mafsali dar bāre-ye pedar-o xāndān-e u dar dast nist. hamin qadr mi dānim ke niyā-ye vey "rais-e abolhasan-e ali-ye bon-e azraq" yeki az rejāl-e mašhur-e zamān-e xod bud-o pišvand...ali-ye ebn-e tājeddin sanjari ( 02:39)ali-ye bon-e tājeddin bon taqi addin bon yahyā bon-e esmāil bon abd arrahmān bon-e mostafā al-sanjari al-maki nevisande -ye ketāb-e mašhur manāyeh al-karam dar zamine tārix mi bāšad. moarrefi-ye ejmāli "ali-ye bon-e tājeddin bon taqi addin bon yahyā bon-e esmāil bon abd arrahmān bon-e mostafā al-sanjari...mir hoseyn-e exlāt-i ( 01:15)kamāleddin hoseyn-e alhoseyni ma’ruf be exlāt-i bon-e ali-ye hoseyni af i[1]-o molfeb be kamāl-e addin-e hoseyni[2] az dānešmandān-e olum-e qaribe[3] az jomle olum jafr,[4] horuf,[2] khafiye[5] ,musiqidān[6]-o kimiyāgar[7]-o sufi bud. u az dānešmandān be nām-e kordtabār sade -ye 13 milādi bud.[8] az ebdāāt-e u dar...bahāe din ali ebn isā arbeli,movarrex ( 01:15)abu` al-hasan 'ali bin 'isa` b. abi al-fath al-arbali said: "the outstanding qualities of 'ali b. al-husayn are more than the stars. the one who describes them goes to a boundless place. they appear in the sky of outstanding qualities as the stars appear for those who seek guidance through them. how is that not...ebn-e al-hajeb ( 02:39)jamāl-e addin-e abu omar osmān bon-e omar ebn abibakr, nahvi ma’ruf (570 -646 h .q .). aslan irāni az nežād kard-o pedar-aš hājeb amir ezedin mousek bude . movalled-e u mesr. dar qāhere olum-e adabi-yo feqh āmuxt-o cand-i dar damešq tadris karde . kotob-e u bā oslub-i vāzeh-o rowšan nevešte šode-ast . az talifaate...mu'ayyad al-din al-'urdi ( 18:58)mu’ayyad al-din al-’urdi (died 1266) was a kurdish astronomer , mathematician , architect and engineer working at the maragheh observatory . he was born in aleppo ,todays syria , and later moved to maragheh ,azarbayjan gharbi, kurdistan , to work at the maragha observatory under the guidance of nasir al-din tusi . [ 1...baha ad-din ibn shaddad ( 22:26)bahā' ad-dīn yusuf ibn rafi ibn shaddād the honorific title "bahā' al-dīn" means "splendour of the faith") (7 march 1145 – 8 november 1234) was a 12th-century muslim jurist and scholar, a kurdish [ 1 ] historian of great note, notable for writing a biog hy of saladin whom he knew well. [ 2 ] ibn...badre-ddin abol-maali ِ -e arbali (03:43)ebn xatib arbel-i, badre-ddin abol-maali ِ mohammad-e bon ali (686 - 755q /1,287-1,354m ), adib, šāer, nevisande, nahvi-yo faqihi šāfei-st. nasab nasab-at u rā arbel-i musel-i gofte-and. az entesāb-e vey-ye be arbel-o sepas be musel conin bar mi āyad ke dar arbel-e arāq-e zāde šode-vo ba’d az an dar musel-e eqāmat...ibn qutaybah ( 22:40)abū muhammad abd-allāh ibn muslim ibn qutayba al-dīnawarī al-marwazī title ibn qutaybah born 828ce, 213 ah died 885ce, 276 ah era islamic golden age jurisprudence sunni main interest(s) politics , history , tafsir , hadith , kalam and arabic literature notable work(s) training of the secretary , `uyun al-akhbar ,...ibn al-nadim ( 21:50)abu'l-faraj muhammad bin is'hāq al-nadim (died september 17, 995 or 998) was a kurdish scholar and bibliog her . [ 1 ] he is famous as the author of the kitāb al-fihrist . it is, in his own words "an index of the books of all nations, arabs and non-arabs alike, which are extant in the arabic language and...ali-ye bon xezr āmadi ( 05:09)ali-ye bon xezr āmadi ebn-e ahmad ebne yusof-e bon xezr āmadi hanbali , molaqqab be zin-e addin-e faqih-o ālam be ta’bir xāb bud-o dar sāl-e 710 h . q . dar baqdād vafāt kard. u rāst ketāb hā-ye : 1 - l-tabsir fi al-tabir. 2- taāliq fi al-feqh-javāher etbasir. u dar kudaki nābinā šode bud-o bā in hāl az dastranj-e xod...ibn al-salah ( 21:40)abū `amr `uthmān ibn `abd al-raḥmān ṣalāḥ al-dīn al-kurdī al-shahrazūrī title "the shaikh of the shafi'i scholars." born 1181 ce/577 ah died 1245 (aged 63–64)/643 main interest(s) tafsir , hadith , shafi'i fiqh notable work(s) introduction to the science of hadith influenced by ibn dihya al-kalby abū `amr...al-gürani ( 15:39)molla gürani (d. 1410,[1] gürân veya hiler, diyarbakır - ö.1488, istanbul). şafii mezhebine bağl din alimi, müderrris, kadı, kazasker, şehzade hocası, osmanlı devleti müftüsü ve dördüncü şeyhülislamı.tam ismi,şemsuddin ahmed bin ismâil bin osman gürânî`dir.kökeni tartışmalıdır. bir torunu türk diğeri de a olduğunu...varām bon-e abi forase holi ( 01:06)a-bol hoseyne varām bon-e abi forase bon-e hamdān māleki naxai holi, mohaddes qarn-e šešom-o āqāz-e qarn-e haftom-e qamari. mohemm tarin ketāb-e vey ke bāes-e mašhur-e šodan-aš niz gardid, tanbih-e al khavater-o nezhate al-navazer-ast ke be majmue -ye varām šohrat dārad. varām bon-e abi faras dar holle, ke tā cand...vali addin-e ebn-e arāqi ( 01:05)'abdulrahim bin al-husain bin 'abdulrahman al-'iraqi al-misri (1325–1403[citation needed]), popularly known as al-hafith al-iraqi, was a well-known shafi'i scholar of hadith. works from his works is the book entitled al-mughnee 'an-hamlil-asfar fil-asfar fee takhrej maa fil-lhyaa minal-akhbar, in which he referenced...ziyāoddin-e al-marani (01:06)ziyāoddin . [ yod-e dey ] (ax ) almarani,abol-omar osmān bon-e isā bon-e darbas al-marani , al-kordi. ziyāoddin , dar asr-e xiš az a’lam shafein dar yāddāšt-e hāye feqhi bud. nesbat-aš be bani mārān mardaj(nazdik-e musel ) resad. dar arbel našo-vo namā yāft-o az ānjā be dameshq-o sepas mesr šod-o qazā-ye qaribe bedow...allāme -ye ebn-e vāj-am (02:39)dar 1,160 h.q dar rustā-ye rast nāhiye -ye bāle -ye ke kordestān-e arāq tavallod yāft-o pas az be pāyān-e resāndan-e tahsilāt-e olum-e ān zamān tā āxar-e omr be tadris-o ta’lif-e mašqul gardid,u sarāmad-e olamā-vo fozalā-ye asr-e xod bude-ast-o šāgerdān-e barjeste -ye ey rā dar howze -ye tadris-e xod parvareš nemude....mahmud bayazidi ( 15:38)mahmud bayazidi (kurdish; mehmûdê bazîdî ) (1797 doğubeyazıt–1859 erzurum), was a kurdish writer, polymath from bayazid in the ottoman empire. early life he was born in bayazid (present-day doğubeyazıt in ağrı province, turkey) in 1797. he started his studies by reading the koran, and then arabic, persian, ottoman and...şerefxanê bedlîsî ( 18:49)sharaf khan bidlisi şerefxanê bedlîsî emir , mir and khan a portrait of sharaf khan bidlisi reign emirate of bitlis successor shamsaddin bag abu alma'ali full name sharaf khan bidlisi dynasty bitlisi dynasty father shamsaddin batlisi born february 25, 1543 died 1603 (60 years) sharaf khan bidlisi statue at slemani...ezeddin hasan-e arbel-i ( 03:55)hosn-e arbel-i . [ he sin ne o be ] (ax ) ebn-e mohammad ebne ahmad ebne naja, molaqqab be ezeddin .dar nasibin dar 586 h . q . motevalled šod-o dar damešq boz-i-st-o hamanja dar 660 h . q . dar gozašt . az cešm-e kour bood liken āzādfekr-o āzāde tab’ bud, bā dānešmandān-e hame -ye melal hamkāri mi kard. nesbat be...ebussuud efendi ( 15:45)ebussuud efendi (turkish: mehmed ebussuûd efendi, 1490–august 23, 1574[1]) was a hanafi ottoman jurist and qur'an exegete. he was also called "el-imâdî",[1] because his family was from imâdiyye,kurdish descent[1] "abū s-su'ūd" or "hoca çelebi". ebussuud was the son of iskilipli sheikh...ebrāhim-e bon-e ahmad-e haskefi ( 02:39)ebn manla, abol’abbās-e šahābeddin-e ahmad-e bon mohammad-e haskefi (937-1,000 yā 1,003q /1,531-1,592 yā 1,593m ), adib, nahvi-yo ālam šāfe-i mazhab. šahr-at vey rā barx-i manabe moteaxxer-o moāser, ebn mala’ nevešte-and (masalan hāj-i xalife, 2/1,021; tabbāx, 6/138; zarkali, 1/235; .(gal,ii/29 manla-o mala’ har do...kamāleddin shahrezouri (01:05)mohammade ebne abdollahe- bne al-ghaseme shahrezouri molaqqab be kamāl-e addin . faqih-o adib-o kāteb-e qarn-e šešom-e hejri . u be sale 492 h . q . dar musel be donya āmade-vo dar mansab qazā nešast-o madrese -ye šāfeiye rā banā nemud-o āngāh be dameshgh raft-o nureddin mahmoud -ebne zangi-ye u rā mansab qazā dād. az...ma’ruf-e nowdehi barzanji (17:23)seyyed mohammad-e šahir be ma’ruf-e nowdehi az sādāt-e barzanji ke lod-aš qarye ye node az ommāl-e soleymāniye ye arāq-o mowten-e u soleymāniye bude-vo tavallod-aš dar sāl-e 1,166و vafāt-aš be sale 1,254ghamari pas az 88 sāl-e sen ettefāqoftāde-ast, ma’ruf-ast ke haštād sāl az omr-aš rā be tahsil-e va tadris -o tasnif...calabi ( 18:28)mohammad-e šahir be calabi kardi mohaqqeq-i tavānā bud.dar belād-e xod az jam’i mohaqqeqān axz elm kard.sepas dāxel rum šod.edde -ye ey az olamā-ye qarib-e 70 nafar nazd u kasb feyz d-o afrād-e ziyādi niz az olamā-vo roasā-vo bozorgān az elm-o barakāt-e u mostafid šodand ke az jomle (ostād-e man-moallef )marhum...mohammad-e vasim takhtavi mardux-i ( 17:39)in dānešmand-e kamnazir-e ke mašhur be (allāme -ye ye قلا culān-qal’e -ye ye cāhār lān)bude,farzand-e allāme -ye ahmad-e bon-e mostafā taxti-ye mardux-i az mašāhir-o fozalā-vo modarresin-e qarn-e davāzdahom-e hejri-st ke dar sāl-e 1,118 qamari dar qarye -ye ye taxte az tavābe-e sanandaj tavallod yāfte-ast....husam al-din chelebi (01:05)after salah al-din, the goldsmith, p ed away, husam al-din chelebi be e the companion and deputy to rumi. the family of husam al-din chelebi, who is described by sipehsalar as the person in whom divine light is manifested, teacher of secrets of truth and knowing god, a personality of whom saints on the muhammadi...esām addin-e mājedi ( 17:52)ālam-e āmel-o nehrir-e šahir-e marhum esām addin-e mājedi ebn-e qāzi abdolkarim dar sāl-e 1,282 šamsi dar qarye -ye ye dargāh-e soleymān hume -ye ye šahrestān-e saqqez motevalled šod.dowrān-e tahsilāt-e ā" marhum az ebtedā tā h-e ketāb-e šarh-e aqāyed-e nasf-i dar xedmat-e pedar-e mohtaram-aš ke modarres-e...mir xalil-e serti ( 17:49)u az olamā-ye qarn-e 18 milādi bude-vo u nazir-e mohammad-e bon-e ādam-o yahyā mozavveri bude-ast.u dar 1,167hejri qamari-1,756miladi dar hizān-e torkiye be donya āmade-vo pas az kasb-e ma’lumāt dar andakmoddat-i be barekat-e huš-o este’dād-aš dar elm bahre yāft-o ba’dhā ostād-o mohaqqeq-o modarres-o moallef kārdāni...abdonnabi tasuj-i ( 18:27)mala’ abdonnabi pesar-e šaraf-e addin-e mohammad-e šarif tasuj-i az dānešmandān-e qarn-e sizdahom-o az šāgerdān-e mala’ rafi’ gilāni bude-vo be vāsete -ye vey az allāme -ye majlesi revāyat mi karde-ast. vey dar zamān-e hokumat-e amir-e ahmadxān donboli be xuy mohājerat nemude-vo dar in šahr mi ziste-ast-o dar sāl-e...ahmad-e bon-e yusof ( 17:55)ahmad-e bon-e yusof-e bon-e abdollāh-e bon-e omr bon-e ali-ye bon-e xezr kordi gurān-i al-asl qarafi-e šāfei ke be ebn-e yusof ajami-ye ma’ruf-ast,osuli-yo adib bud,-o dar 810 dar mahall-e jarariye be rahmate izadi peyvast. u menhāj bayzavi rā ke dar osul-ast be nazm dar āvarde . manba-e šarh-e hāl /ketāb-e tārix-e...ahmad-e fāez-e barzanji ( 17:59)ahmad-e bon-e seyyed mahmud-e nave -ye ye hosn gol-e zardi-ye barzanji dar qarye -ye ye gol-e zard be sāl-e 1,285hejri motābeq-e 1,842miladi tavallod yāft.olum rā nazd šeyx mostafā barzanji-o mala’ ahmad-e pir hoseyni tahsil kard tā inke be hadd-e sezāvār-e xod-o amsāl-e xod resid.u dāxel vazāyef-e dini dar dowlat...jalis dinvari (04:45)abu abdollāh-e hoseyn-e musā bon-e hob ol-llah dinvari nahvi az olamā-ye nahv-ast ke dar hodud sāl-e 490 h.q vafāt yāfte-ast. az ta’lifāt-e u -"tamar al-sanaa " -al-horuf -el sobaya man alkol-am safhe -ye 33 tārix-e mašāhir-e mardux rowhāni from the book of kurdish descent scientistsgurān-i šāfei (18:10)seyyed ali-ye gurān-i šāfei dar šahr-e musel motevalled-o vafāt-aš niz hamanja be sāl-e 1,094- az mohaqqeqin-ast-o talifaati dārad,az ān jomle: hāšiye bar šarh-e shamsiyeye qotb. hāšiye bar šarh-e aqāyed nafsiyehye taftazani. manba-e šarh-e hāl /ketāb-e tārix-e mašāhir-e kordish asar-e bābā mardux rowhāni-yo ketāb-e...abu ali-ye dinvari ( 04:33)abu ali-ye ahmad nahvi dinvari az dānešmandān-e barjeste -ye elm nahv dar qarn-e sevvom-e hejri bud.az dinvar barxāste-vo be baqdād-o basre rafte-vo nazd cand tan dānešmandān-e digar olum-e bištar farā gerefte-vo ba’d rāh-e mesr dar pišgerefte-vo tā hengām-e vafāt-e 289 yā 290 be tadris-e mašqul bude-ast. az āsār-e u:...muhammad ibn muhammad ibn al-jazari ( 21:32)muhammad ibn muhammad ibn al-jazari title shaykh al-qurra ʼ [ 1 ] muqriʼ al-mamālīk [ 2 ] al-imām al-aʻẓam [ 3 ] al-hafiz born 1350 ce (25 ramadan 751 ah) [ 4 ] damascus, syria [ 4 ] died 1429 ce (5 rabi' al-awwal 833 ah) [ 4 ] [ 4 ] ethnicity kurdish jurisprudence shafi'i main interest(s) qira'at, tajwid, hadith,...abubakr-e bon-e mir rostam ( 20:38)vojud-e abubakr-e bon-e mir rostami u be tir-e šahāb fekr-e xod nokāt-e saxt-o baste ye havāši-ye sialkouti bar šarh-e šamsi-yo motavval rā bā nahāyat-e saxti fath nemud. az āsār-e gerānbahā-yi ke az u bejā mānde: -do resāle -ye ye matrah bayāniye-vo vaziyeh -veniz:hekāyāt-e latif-o nokāt-e nafis u bar aqlab kotob-e...borhān-e addin šārān-i ( 02:39)abol-erfan borhān-e addin-e ebrāhim-e bon-e hoseyn-e bon-e šahābeddin šārān-i az dānešmandān-o mohaddesin bozorg-e qarn-e yāzdahom tā āqāz-e qarn-e davāzdahom-e hejri-st. be sāl-e 1,025 dar šārān az navāhi-ye šahruz be donyā āmade-ast-o pas az pāyān-e tahsilāt-o axz-e ejāze -ye nāme -ye rāhi-ye madine monavvare...mohiyeddin sabr-i ( 15:39)mohiyeddin sabr-i al-kordi dānešmandi motedayyen-o ahl-e tahqiq-o tatabbo’ bude-ast.u tā sāl-e 1,312h.q dar šahr-e sanandaj eqāmat dāšte-vo tahsilāt-aš rā dar hamin šahr šoru’ nemude-vo be sāl-e 1,313 h.q be donbāl-e kasb-e dāneš-e tark-e yār-o diyār gofte-vo tā sāl-e 1,316 dar tartous az šahrhā-ye atanehye torkiye be...majd ad-dīn ( 15:30)the eldest brother, known as majd ad-dīn (1149–1210), was long in the service of the amir of mosul, and was an earnest student of tradition and language. his dictionary of traditions (kitāb an-ni/zdya) was published at cairo (1893), and his dictionary of family names (kitāb ul-mur a) has been edited by ferdinand...salāh-e addin-e gurān-i ( 17:58)salāh-e addin-e bon-e mohammad-e bon-e gurān-i halabi-ye adib-o mošārek dar ba’z-i olum bud ke qāzi halab šod-o dar hamanja vafāt yāft. az āsār-e u: ravāj al-bazaye fi zoy al-sanaye fi mā te malih-e qolām al-javari al-favadi fi al-javadi al-qavadi manāqeb-e al-safafi manāqeb-e šeyx abibakr bon-e abi alvafa nur masābih...diyā' ad-dīn ( 15:30)the youngest brother, known as diyā' ad-dīn (1163–1239), served saladin from 1191 on, then his son, al-malik al-afdal, and was afterwards in egypt, samo a, aleppo, mosul and baghdad. he was one of the most famous aesthetic and stylistic critics in arabian literature. his kitab al-matlial, published by the bulaq...mosannef cur-i (01:40)mirzā abubakr-e cur-i ((be kordi: mirzā abubakri chouri)) molaqqab be mosannef cur-i az dānešmandān-e dini kard sade deh-am-o yāzdahom-e hejri[1][2][3][4]-ast. dar ordibehešt sāl 1,391 gerei barā-ye bozorgdāšt-e vey-yo barresi-ye āsār-aš dar zādgāh-aš marivān bargozār šod.[7][8] zendegi vey dar sāl-e 909 hejri-ye...abu hafs umar al-suhrawardi (16:58)abu hafs umar al-suhrawardi(–1144-1234) was a kurdish ] [ 3 ] sufi from chorasmia and nephew of abu al-najib al-suhrawardi . the gifts of deep knowledge he wrote the ' awarif el-maarif , the "gifts of deep knowledge". this book was translated into english by henry wilberforce-clarke and published as "a...mohammad ebn o;-hojaj (18:56)allāme -ye ye bozorgvār-o fāzel-e asil-e nāmdār-e mohammad ebn al-hojaj hosn az qarye -ye ye sanjavi az nāhiye -ye ye ālān motevalled šode .ba’d az kasb-e tahsil-e malzum-e ān zamān bā jeddiyat-o kušeš-e tamām anvā-e olum-e aqliye-vo naqliye rā farā gerefte-vo dānešmandi sarfi-yo nahvi-yo az ahl-e balaqa-o...mir ahmad-e gonbadi ( 19:17)ahmad-e bon-e al-haj ebrāhim-e omr-e gonbadi,ke gonbad-e rustāyi dar atrāf-e kuy-ye sanjaq-ast.ahmad-e gonbadi fardi bozorgvār-o najib-o sāheb-e asl-o nasb bude-ast ke be elm-o adab-e maqrur-o nazd edde -ye ey az dānešmandān-o odabā-ye vaqt-e estefāde ye elmi karde-vo dar mahzar-e ānān dars khande.az jomle :mowlānā...esmail bon-e qāsem ( 18:01)esmail bon-e qāsem bon-e izoun bon-e hārun bon-e isaa bon-e mohammad-e bon-e salmān-e mašhur be abu ali-ye alghali,qavi hāfeze ey ahl-e zamān barā-ye loqat-o adab bude.dar malazkurd bar forāt šarqi nazdik daryāce -ye ye vān -torkiye tavallod yāft-o rošd kard-o dāxel arāq šod.ba’d hā dar baqdād šoru’ be tahsil nemud-o...abu al-najib suhrawardi ( 18:53)abu al-najib suhrawardi a (1097–1168) was a kurdish sufi.who was born in sohrevard near zanjan and founded the suhrawardiyya sufi order. he studied islamic law in baghdad , then set up a retreat by the river tigris , where he gathered disciples, which eventually e to be the sufi order of suhrawardiyya . his...sāhebe soltān donboli ( 18:08)sāhebe soltān donboli)kurdi-ye tabār): sāhebe -ye bent-e karimxān-e donboli, hamsar-e abolfathxān-e ebn-e mortezā qoli xān-e dovvom donboli bude-vo (šahbāz) taxallos mey karde-vo dar avāset-e qarn-e sizdahom-e hejri-ye qamari mey ziste-ast. "dar elm-e nojum ta’lifāti dāšte še’r rā niku mey sorude dar fan-e...mirzā ebn-e abdolqaffār ( 17:57)u hosn-e bon-e qāder-e bon-e abdolqāder bon-e ebrāhim-e bon-e abdorrahmān bon-e ebrāhim-e mašhur be mirzā ebn-e abdolqaffār-e ebn-e ebrāhim-e ebn-e abdolkarim-e ebn-e abi bakre mosnef bude-ast.dar hodud sāl-e 1,255hejri qamari motevalled šode-vo dar zādgāh-aš qarye -ye ye cur bozorg-o tarbiyat šod-o dar xāne -ye ye...nasr-e dinvari ( 17:53)nasre -bne ya’qub-e dinvari abu sa’d ke tavallā amal qarz-o e’tā rā dar neyšābur bar ohde dāšt-o har gāh soltān yamin al;-dole mahmud-e bon-e saboktakin mohtāj be neveštan-e javāb-e nāme -ye ye xalife mi šod bar u e’temād mi kard-o u tasānif-i dārad az jomle: ((ravafe al tovjihat man badāye’ al-tashbihat)) ((semār...ebrāhim-e gurān-i ( 17:53)dar šahrān(šārān)az tavābe-e šahr-e zur dar nāhiye -ye ye marivān be sal 1,025 motevalled-o dar šām-o mesr-o hejāz āmuxt-o dar madine sāken šod-o 1,101 dar madine vafāt yāft-o marqad-aš dar baqi’-ast. hāsel-e tadris-o moallefāt u az ān jomle: 1-takmil-e al-tarid le ketab al-tarif 2-hāšiye -ye šarh-e andolesiye qasiri...ebrāhim-e bon-e abdollah ( 17:52)ebrāhim-e bon-e abdollah e khalati-e daridi taghriban dar 720hejri motevalled šode-ast.dar šahr-e xod be kasb dāneš pardāxt ,-o dar pāre -ye ey az olum-e māher-o ostād gardid,-o be šahr halab raft-o dar ānjā guše gereft-o mardom be xedmat-aš raftand.u šaxsiyati bozorg dāšt-o dar nazar-e hokumat-e moazzam-o mowred...mohammad-e bon-e soleymān ( 17:50)mohammad-e bon-e soleymān šahrān-i ke ketāb :((al-dorate al-mazbibate fi šarh-e kavākeb al-doriya ali al-ghasidte al-bardiyate))az talifaate u-st. be sāl-e 1,048 be javare rahmat haq peyvast. manba-e šarh-e hāl /ketāb-e tārix-e mašāhir-e kordish asar-e bābā mardux rowhāni-yo ketāb-e dānešmandān kurdi -yaš tabār-talife...yūnus al-kātib al-mug̲h̲annī ( 01:14)yūnus al -kātib or al -mug̲h̲annī , abū sulaymān yūnus b. sulaymān b. kurd b. s̲h̲ahriyār, wellknown ian and writer on in the first half of the 2nd/8th century. he was the son of a jurist ( faḳīh ) of persian origin and a mawlā of the family of al-zubayr b. al-ʿawwām (ḳurays̲h̲). yūnus was born and grew up...nîzamî kurd ( 15:52)nîzamî gencewî kurd rug depiction of nizami ganjavi (1939) born 1141 (approximate) (earlier date around circa 1130 has also been mentioned) ganja ) died 1209 ganja/original from kurdish family period 12th century genres romantic persian epic poetry , [1] persian lyrical poetry , wisdom literature...al-shahrazuri (00:49)kurdish philosophers:al-shahrazuri shams al-din muhammad ibn mahmud shahrazuri was a 13th-century physician and philosopher of the ilkhanate and late abbasid era of iran . shahrazuri was an important historian and scholar of the late 13th century who composed a biog hical dictionary of both ancient greek and early...suhrawardi-e kurd (19:07)shahāb ad-dīn" yahya ibn habash ibn amirak as-suhrawardī religion islam, sufism , illuminationist philosophy other name(s) sohrevardi, shahab al-din personal born 1155 sohrevard (present-day zanjan province of iran ) died 1191 aleppo (present-day syria ) senior posting based in suhraward title shaykh al-ishraq,...ibn al-mustawfi ( 18:51)the statue of ibn al-mustawfi at the main entrance of the arbil citadel, iraqi kurdistan mubarak bin ahmad sharaf-aldin abu al-barakat ibn al-mustawfi (1169-1239), a famous kurdish historian of arbil , who was born in the ancient citadel of arbil . [ 1 ] he has written in several areas, history, literature and...dāneste ( 15:28)dar ešāre: bigomān-e mey-ye tavān pādšāh kurdi -yaš, ((šāhanšāh diako)) ye bozorg-e yād-o jāvdān jān rā be onvān - mo es-e noxostin nezām-e pādšāhi-ye jahān - pišāhangi-ye setorg-o mostaed dar zamine -ye ye dāneš-e hoquq-o arse -ye ye siyā dānest. (( a historical theory )) referring to an issue kurdish king:...mahmud the kurd ( 02:39)the name of mahmud the kurd (probably an itinerant master craftsman working in the second half of the 15th century) has been found on ten small, domestic objects of br . all are exquisitely worked with intricate arabesques. ... google books originally published: 2004 author: sylvia auld dar bāre-ye mahmud-e kordi...ahmad taymour pasha ( 18:25)ahmed tawfik taymour pasha (1871–1930) was an egyptian writer and historian. taymour pasha was born on 6 november 1871 in cairo to a family of the egyptian elite, his father isma'il taymur being of kurdish origin and his mother of turkish descent. works and life isma'il taymur was a member of the royal entourage of...khair al-din al-zirikli ( 07:51)kheyre-din zarkali ruznāmenegār-o šāer-e nāmi-yo movarrex-o nevisande-vo mohaqqeq-e kordtabār matrah dar jahān-e arab dar sāl-e 1,893 dar beyrut vāqe’ dar lobnān be donyā āmad.pedar-e u dar damešq suriye yek tājer-e ma’ruf bud. tahsilāt-aš dar (baxš-e elmi) madrese -ye hāšemi dar damešq bud-o pas az fāreqottahsili az...celadet bedir khan (15:37)born 26 april 1893 istanbul , ottoman empire died july 1951 damascus , syria occupation diplomat , writer , linguist , journalist , political activist . nationality kurdish celadet bedir khan ( kurdish : celadet alî bedirxan ; 26 april 1893 – 1951), also known as mîr celadet , was a kurdish diplomat , writer ,...

تحقیق در مورد اصول حسابداری 1

تحقیق در مورد اصول حسابداری 1 لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : حسابداری : عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری رویداد های مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار...ادامه و
تحقیق در مورد اسمبلی کامپیوتر 16 ص

تحقیق در مورد اسمبلی کامپیوتر 16 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : اسمبلی کامپیوتر اسمبل کامپیوتر اگر شما یک اتومبیل مثلاً از کمپانی فورد ب ید انتظار دارید که شاسی بدنه موتور گیرب ساخت کمپانی فورد باشد یا لا اقل اختصاصاً برای کمپانی فورد ساخته... تحقیق درباره شغل چشم پزشکی

تحقیق درباره شغل چشم پزشکی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 شغل چشم پزشکی تعریف و شناسایی شغل: چشم پزشکی عبارت است از علم تشخیص و درمان بیماری های چشم، و تعلیم راه های پیش گیری از امراض مسری چشم. به ی که موارد بالا را انجام می دهد، چشم پزشک می گویند. نمونه وظایف و مسئولیت های شغل: وظیفه چشم پزشک علاوه بر تشخیص بیماری، درمان و... تحقیق درباره شغل کله پزی

تحقیق درباره شغل کله پزی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 108 کلهپزی دوستان « توصیف ظاهری مغازه» یک جا سیر در بیرون مغازه موجود است که محل پخت سیر است و در کنار آن چندین مهت رنگ شده وجود دارد. این مغازه فاقد تابلو است و فقط برروی در مغازه با برچسب اسم طباخی و تلفن طباخی را نوشتهاند و بر بالای آن نوشته شده لژ خانوادگی، داخل که... پاو وینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم ( بسیج مدرسه عشق )

پاو وینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم ( بسیج مدرسه عشق ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... تحقیق در مورد اسرار غیبت زمان

تحقیق در مورد اسرار غیبت زمان لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : اسرار غیبت زمان پیشینه چرایی غیبت به قبل از تولد حضرت حجت باز می‏گردد؛ زمانی که فلسفه غیبت در میان مردم مطرح و اکرم صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله و ائمه معصومین... تحقیق درباره شغل خلبانی

تحقیق درباره شغل خلبانی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3 آشنایی با شغلخلبانی هواپیماهای مسافربری تعریف و شناسایی شغل خلبان هوانوردی است که وظیفه هدایت هواپیما را از مبداء معینی به مقصدی معین عهده دار است. نمونه وظایف و مسئولیتهای شغلی آموزش نظری و عملی هنرجویان خلبانی هواپیماهای با موتور و بی موتور و هلیکوپترها طبق ضوابط و مقررات تعیین شده، انجام آزمایشهای نظری و عملی از هنرجویان،... تحقیق در مورد استاندارد حسابداری شماره 2 43 ص

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری شماره 2 43 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 43 صفحه قسمتی از متن .doc : استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوهنقد استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد فهرست مندرجات شماره بند مقدمه 5 - 1 دامنه... تحقیق در مورد استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یک محیط هوشمند

تحقیق در مورد استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یک محیط هوشمند لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 29 صفحه قسمتی از متن .doc : استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند خلاصه : در ساخت ع نهایی هوشمند، نمایش اطلاعات برای اتاقهای کپسولی، کاربران،... تحقیق در مورد استفاده های ازgps در کشاورزی مدرن و پایدار

تحقیق در مورد استفاده های ازgps در کشاورزی مدرن و پایدار لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 7 صفحه قسمتی از متن .doc : استفاده های ازgps در کشاورزی مدرن و پایدار: امروزه پیشرفت های که در علوم مختلف صورت گرفته است باعث شده تا عدم استفاده از سیستم های ای به... تحقیق در مورد استرس و پاسخ به آن 19ص

تحقیق در مورد استرس و پاسخ به آن 19ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : موضوع تحقیق : « استرس و پاسخ به آن » استرس استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید واژه استرس به کیفیات گوناگونی... تحقیق درباره شغل حسابداری

تحقیق درباره شغل حسابداری لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 شغل حسابداری هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی ، ثبت، خلاصه اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این... تحقیق درباره شعری در خصوص پرسش مهر سئوال

تحقیق درباره شعری در خصوص پرسش مهر سئوال لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2 بسم الله الرحمن الرحیم شعری در خصوص پرسش مهر سئوال « ب » از بــــرای پیــشــــرف هـــر ملتـــی بـــــاید یــــافـــــت یک راهـــــی جدیــــد عصر ما ، عصر اطلاعات و مــــاهـــواره پس نبـــــاید غافــــل بود از آن به یک لحظــه بــا تـــــلاش و کــــوشش بسیـــــــار بـــــاید آمــــوخت علم و دانــش روز را زیـــاد با تحقیـــق... تحقیق درباره شعرای اپیکور چه انی هستند و تفکرات آنها چیست؟ 24ص

تحقیق درباره شعرای اپیکور چه انی هستند و تفکرات آنها چیست؟ 24ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 39 آزاد ی شعرای اپیکور چه انی هستند و تفکرات آنها چیست؟ :آقای حشمتی نسب محقق:حسن ماندنی تابستان 87-86 فردوسی و نوعی فلسفه اپیکوری: فردوسی یک نوع عدم تعلق به دنیا و نوعی فلسفه اپیکوری متعالی دارد که به «پندهای سلیمان» میماند و ارزشهای جاودانی شاعر، که همراه با... تحقیق درباره شعرای ایران

تحقیق درباره شعرای ایران لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18 به نام خدا ادبیات ایران شاعران مشهور ایران شعرای ایران(از آغاز شعر پارسی تا نهضت مشروطیت) بهنام بهشاد کلاس آقای حیدری شعرای ایران (از آغاز شعر پارسی تا نهضت مشروطیت) به ترتیب اسم آذربیکه ی:لطفعلی آذربیکه ی متخلص به آذر از جمله شعرای معروف قرن دوازدهم است که در سال 1123 هجری قمری در اصفهان متولد شد او... تحقیق درباره شعر و ترجمه

تحقیق درباره شعر و ترجمه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 زمستان سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است ی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید ، نتواند که ره تاریک و لغزان است وگر دست محبت سوی ی یازی به کراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است نفس ، کز... تحقیق درباره شعر های حافظ

تحقیق درباره شعر های حافظ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3 31 my life has only brought me sorrow;love’s good and bad only taught me sorrow.my constant companion is only pain,my lover has only bought me sorrow. مـن حاصل عمر خود ندارم جز غم در عشق ز نیک و بد ندارم جز غـم یک هـمدم باوفا ندیدم جز درد یک مونـس نامزد ندارم جز غـم 32 when there... تحقیق درباره شعر مریم حیدر زاده

تحقیق درباره شعر مریم حیدر زاده لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 می خوام یه قصری بسازم پنجره هاش آبی باشه من باشم و تو باشی و یک شب مهت باشه می خوام یه کاری م شاید بگی دوسم داری می خوام یه حرفی بزنم که دیگه تنهام نذاری می خوام برات از آسمون یاسای خوشبو بچینم می خوام شبا ع تو رو تو خواب گل ها ببینم... تحقیق درباره شناسایی عناصر در ترکیبات آلی

تحقیق درباره شناسایی عناصر در ترکیبات آلی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 به نام خدا شناسایی عناصر در ترکیبات آلی (تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت، گوگرد و هالوژنها) شناسایی هالوژنها آزمایش نیترات نقره اگر در ساختمان ماده آلی نیتروژن یا گوگرد حضور داشته باشد با افزایش نیترات نقره به محلول اسیدی تهیه شده از ذوب قلیایی علاوه بر هالید نقره، رسوب... تحقیق درباره شهد

تحقیق درباره شهد لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 شهد شهد.[ ش َ ] (ع اِ) انگبین با موم . ج ، شِهاد. (منتهی الارب ). ابومنصور. (السامی فی الاسامی ) (مهذب الاسماء). عسل که هنوز در موم باشد. (از بحر الجواهر). انگبین ناپالوده . (مهذب الاسماء). انگبین سپید. (زمخشری ). انگبین . (دهار). انگبین است و بعربی عسل گویند. (برهان ).عسل تا آنگاه که... تحقیق درباره ش ت مواد

تحقیق درباره ش ت مواد لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 مقدمه: از سال 1850معلوم شده است که ف تحت تنش تکراری با نوسانی،در تنشی به مراتب کمتر از تنش لازم برای ش ت در اثر یک مرتبه اعمال بار ، خواهد ش ت. ش تهایی که در شرایط بارگذاری دینامیک رخ می دهند ش تهای خستگی نامیده میشوند. که این نامگذاری احتمالا مبتنی بر این دلیل است که به طور کلی مشاهده... تحقیق درباره شناخت ز له

تحقیق درباره شناخت ز له لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 شناخت ز له / ساختمان زمین زیر سطح زمینی که ما برآن گام می گذاریم بـر خــلاف سطــــح سـخت وجامدآن ویژگیهای خاص خود را دارد. با افزایش عمق هم جنس وهم ح مواد سازنده زمین تغییر می کند . این همان چیزی است که باعث تعجب و شگفتی... تحقیق در مورد اثر ورزش بر ن 41 ص

تحقیق در مورد اثر ورزش بر ن 41 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 45 صفحه قسمتی از متن .docx : اثر ورزش بر ن مقدمه میتوان گفت که حضور ن در جوامع ورزشی از سال 1912 میلادی به بعد بوده است که البته به تدریج شاهد آن بودیم که ن تقریبا... شرح کامل واحد شماره 104 (نم ز گاز ) ، واحد شماره 105 (بازی گاز اتان ) و واحد 106 (کمرسور گاز) پالایشگاه گازی

شرح کامل واحد شماره 104 (نم ز گاز ) ، واحد شماره 105 (بازی گاز اتان ) و واحد 106 (کمرسور گاز) پالایشگاه گازی در این مقاله شرح کاملی از unit 105 ، unit 104 و unit 106 پالایشگاه گازی شامل توضیحات فنی و نقشه های اجرایی در دسترس شما قرار میگیرد. ... تحقیق در مورد اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 18 ص

تحقیق در مورد اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : « مقدمه » تفاوت زراعی و تنوع نتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت... تحقیق درباره شعر نیمایی

تحقیق درباره شعر نیمایی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 شعر نیمایی سبکی از شعر نو فارسی است که نخستین نمونه شعر نو در ادبیات فارسی بوده و برآمده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی است. تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود. با انتشار شعر افسانه نیما مانیفست شعر نو را مطرح کرد که تفاوت بزرگ محتوایی... تحقیق درباره شکوفه های رنگارنگ

تحقیق درباره شکوفه های رنگارنگ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 درس آزاد شکوفه های رنگارنگ درفصل بهار طبیعت دوباره از خواب زمستانی بیداروزنده می شود و درختان شکوفه های رنگارنگ وزیبایی می کنند . این شکوفه ها مثل ستارگان زیبا ودرخشنده هستند وما با دیده این شکوفه های زیبا خوشحال می شویم وقدر این نعمت های قشنگ وزیبا خداوند را می دانیم وآنها را اب نمی کنیم... تحقیق در مورد اتوماسیون صنعتی 19 ص

تحقیق در مورد اتوماسیون صنعتی 19 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن .doc : فصل اول اتوماسیون صنعتی با توجه به پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی و وجود رقابتهای شدید در بین صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام کارهای تولیدی و خدماتی بسیار مهم و سرنوشت... پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس )

پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 67 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... تحقیق درباره شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی

تحقیق درباره شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهابالدین و شیخ اشراق و شیخ مقتول (۵۴۹ - ۵۸۷ ق / ۱۱۵۴ - ۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی بودهاست. زندگی قابل اعتمادترین منبع برای مطالعه زندگینامه سهروردی کتاب نزهه الارواح... تحقیق در مورد اتحادهای استراتژیک

تحقیق در مورد اتحادهای استراتژیک لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : اتحادهای استراتژیک (strategic alliance) در این بخش، ما انواع مختلفی از اتحادهای (ادغام) درون شرکتی تشکیل شده را بررسی می کنیم که این اتحادها در بازارهای بین المللی وارد و کامل می شوند. به طور... تحقیق درباره شَلَمچه روستا و منطقه

تحقیق درباره شَلَمچه روستا و منطقه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 شَلَمچه روستا و منطقهای مرزی در باختر مشهر و مرز میان ایران و عراق و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره در کشور عراق میباشد. شلمچه در شمال غربی شهر مشهر قرار گرفته و میان مشهر و شلمچه شهر تازهای به نام مقاومت و روستایی به نام پل نو قرار گرفتهاست. شلمچه از شمال به حسینیه... تحقیق درباره شنا

تحقیق درباره شنا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 توضیح مختصری در با رهٔ شنا شِنا، مهارت یا ورزش شناور ماندن و حرکت، درون آب است. در واقع شنا به معنی حرکت انسان، حیوانات و یا هر مخلوقی بدون هر گونه کمک خارجی درون آب میباشد. آموختن شنا، علاوه بر تقویت جسم، در مواقع اضطراری و افتادن ناگهانی درون آب، زندگی انسان را نجات خواهد داد.بسیاری از... تحقیق در مورد اتانول اتیلن گلیکول 11ص

تحقیق در مورد اتانول اتیلن گلیکول 11ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : اتانول تاریخچه اتانول برای انسان از دوران باستان شناخته شده بود، زیرا این ماده ، جزء اصلی مشروبات الکلی است. جداسازی آن بصورت اتانول نسبتا خالص احتمالا اولین بار توسط "جابر بن حیان"... تحقیق درباره شمس

تحقیق درباره شمس لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 v.o.a zeinab shamsi 870925118 ... تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص

تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن .doc : آویشن باغی مقدمه آویشن باغی یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای است .« تیموس» کلمه ای است یونانی و به معنای شجاع می باشد. این گیاه را نماد شجاعت می... تحقیق درباره شغل پزشکی

تحقیق درباره شغل پزشکی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 شغل پزشکی هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: 1) در راه آشنایی بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد. کمک به تامین بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیلهای برای رضای خدا و تقرب به او بداند. 2) با فرهنگ ی و نظام آشنا باشد و خود را م م به رعایت... تحقیق درباره شناسامه کتاب

تحقیق درباره شناسامه کتاب لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 شناسامه کتاب : کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم در ابعاد 20*26 ساخته شده است جلد آن مصور می باشد. نوع کاغذ بکار رفته در کتاب سفید واز نوع کاغذ مرغوب می باشد. کتاب شامل 22 درس و هشت بخش به ترتیب زیر می باشد. خداشناسی – ی- ت – معاد- قرآن – آداب واخلاق – احکام –... تحقیق درباره شکایت

تحقیق درباره شکایت لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 بسم الله الرحمن الرحیم دادگاه عمومی ریاست محترم دهدز سلام علیکم احتراما"استحضار عالی می رساند درمورد شکوایه دادخواست خانم زهرا رادکیانی علیه کریم کیانی در خصوص 12قلم ج ه که بر عهدی هر مردی که می خواهد تشکیل خانواده دهد می باشد که اقای کریم کیانی هماننده دیگر خانواده منطقه اقدام کرد در صورت جلسه به امضاءشخصی دامادرسیده فراهم و... تحقیق در مورد آمار آمار جمعیت کل کشور در سالهای 81 و 82 18 ص

تحقیق در مورد آمار آمار جمعیت کل کشور در سالهای 81 و 82 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : فهرست: مقدمه.2 اطلاعات خام.3 فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381 ج و نمودار مربوط به ن و... تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران

تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 شناسایی چالشهای به کارگیریفناوری اطلاعات در ایرانمریم نصیری یار مهدی فهیمیinfo@roshand.com چکیده توجه فزاینده سازمانها و تها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته... تحقیق در مورد آموزش الکترونیکی 10 ص

تحقیق در مورد آموزش الکترونیکی 10 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن .doc : آموزش الکترونیکی e-learning اراﺋه: مانیا قرنی راهنما: سرکار خانم کاظمی گروه کامپیوتر آزمایشگاه مدارهای منطقی نیم سال اول 88 * معرفی آموزش الکترونیکی e-learning با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و... تحقیق درباره شماره نامه شما برای پیگیری

تحقیق درباره شماره نامه شما برای پیگیری لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 :شماره نامه شما برای پیگیری871586219 برای مشاهده پاسخ و پیگیری پیام حتما شماره فوق به همراه رمز خود را به خاطر داشته باشید ... تحقیق درباره شعر معلم

تحقیق درباره شعر معلم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 در بــزم عشق شمــع فـروزان معلم است مـــردم چو پیکرند اگر ، جان معلم است آن بــاغبـــان گلشن شه هـــای ژرف پـــــروردگار روح حکیمــان معلم است مــــردم معـــادن زر و سیمند در سرشت جــویــای ایـن خزائـن پنهـان معلم است هرگز گزافه نیست که گویم پس از خدای آن که خلـــق می کند انسـان معلم است ظلمات جهل را... تحقیق در مورد آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند 17 ص

تحقیق در مورد آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند 17 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : بیماری لکه نواری جو pyrenophora graminea سطح انتشار بیماری بیماری لکه نواری جواز بسیاری از مناطق جوخیز جهان از جمله هندوستان, شوروی, نروژ, ایتالیا, انگلستان, کانادا, امریکا... تحقیق درباره شغل پلیس

تحقیق درباره شغل پلیس لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 شغل پلیس چکیده این پژوهش گرایش شغلی دانش آموزان دختر پیش ی شهر تهران را نسبت به شغل پلیس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اه مهم این مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر میزان گرایش شغلی دانش آموزان دختر به این شغل است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر مراکز پیش ی تی روزانه... تحقیق درباره شغل پزشکی

تحقیق درباره شغل پزشکی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 شغل پزشکی هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: 1) در راه آشنایی بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد. کمک به تامین بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیلهای برای رضای خدا و تقرب به او بداند. 2) با فرهنگ ی و نظام آشنا باشد و خود را م م به رعایت... تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص

تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : آشنایی با انرژی هستهای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 1- مقدمه انرژی هسته ای از... تحقیق درباره شهر اهواز

تحقیق درباره شهر اهواز لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 شهر اهواز اَهواز یکی از ای بزرگ ایران و مرکز استان خوزستان است. این شهر که بخش مرکزی کلانشهر اهواز میباشد، از نظر جغرافیایی در ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفتهاست و در جلگه خوزستان به ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا واقع میباشد. شهر اهواز با... تحقیق در مورد آشنایی با انواع مختلف برنامه های م ب 21 ص

تحقیق در مورد آشنایی با انواع مختلف برنامه های م ب 21 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن .doc : آشنایی با انواع مختلف برنامههای م ب (قسمت اول) ویروسهایی که از طریق e-mail وارد سیستم میشوند معمولاً به صورت مخفیانه درون یک فایل ضمیمه شده قرار دارند که با...

...

تحقیق در مورد اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 18 ص

تحقیق در مورد اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : « مقدمه » تفاوت زراعی و تنوع نتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار...ادامه و
تحقیق درباره شعر نیمایی

تحقیق درباره شعر نیمایی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 شعر نیمایی سبکی از شعر نو فارسی است که نخستین نمونه شعر نو در ادبیات فارسی بوده و برآمده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی است. تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود. با انتشار شعر افسانه نیما مانیفست شعر نو را مطرح کرد که تفاوت بزرگ محتوایی با شعر سنتی ایران داشت.... تحقیق درباره شکوفه های رنگارنگ

تحقیق درباره شکوفه های رنگارنگ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 درس آزاد شکوفه های رنگارنگ درفصل بهار طبیعت دوباره از خواب زمستانی بیداروزنده می شود و درختان شکوفه های رنگارنگ وزیبایی می کنند . این شکوفه ها مثل ستارگان زیبا ودرخشنده هستند وما با دیده این شکوفه های زیبا خوشحال می شویم وقدر این نعمت های قشنگ وزیبا خداوند را می دانیم وآنها را اب نمی کنیم .چون همین شکوفه ها هستند... تحقیق در مورد اتوماسیون صنعتی 19 ص

تحقیق در مورد اتوماسیون صنعتی 19 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن .doc : فصل اول اتوماسیون صنعتی با توجه به پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی و وجود رقابتهای شدید در بین صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام کارهای تولیدی و خدماتی بسیار مهم و سرنوشت ساز شده است. دیگر سیستمهای... پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس )

پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 67 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... تحقیق درباره شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی

تحقیق درباره شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی شهاب الدین یحیی ابن حبش بن ک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهابالدین و شیخ اشراق و شیخ مقتول (۵۴۹ - ۵۸۷ ق / ۱۱۵۴ - ۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی بودهاست. زندگی قابل اعتمادترین منبع برای مطالعه زندگینامه سهروردی کتاب نزهه الارواح و روضه الافراح است که... تحقیق در مورد اتحادهای استراتژیک

تحقیق در مورد اتحادهای استراتژیک لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن .doc : اتحادهای استراتژیک (strategic alliance) در این بخش، ما انواع مختلفی از اتحادهای (ادغام) درون شرکتی تشکیل شده را بررسی می کنیم که این اتحادها در بازارهای بین المللی وارد و کامل می شوند. به طور خاص ، ما طبیعت اتحادهای... تحقیق درباره شَلَمچه روستا و منطقه

تحقیق درباره شَلَمچه روستا و منطقه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 شَلَمچه روستا و منطقهای مرزی در باختر مشهر و مرز میان ایران و عراق و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره در کشور عراق میباشد. شلمچه در شمال غربی شهر مشهر قرار گرفته و میان مشهر و شلمچه شهر تازهای به نام مقاومت و روستایی به نام پل نو قرار گرفتهاست. شلمچه از شمال به حسینیه از جنوب به اروندرود، از... تحقیق درباره شنا

تحقیق درباره شنا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 توضیح مختصری در با رهٔ شنا شِنا، مهارت یا ورزش شناور ماندن و حرکت، درون آب است. در واقع شنا به معنی حرکت انسان، حیوانات و یا هر مخلوقی بدون هر گونه کمک خارجی درون آب میباشد. آموختن شنا، علاوه بر تقویت جسم، در مواقع اضطراری و افتادن ناگهانی درون آب، زندگی انسان را نجات خواهد داد.بسیاری از حیوانات، هنگام تولد و به... تحقیق در مورد اتانول اتیلن گلیکول 11ص

تحقیق در مورد اتانول اتیلن گلیکول 11ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : اتانول تاریخچه اتانول برای انسان از دوران باستان شناخته شده بود، زیرا این ماده ، جزء اصلی مشروبات الکلی است. جداسازی آن بصورت اتانول نسبتا خالص احتمالا اولین بار توسط "جابر بن حیان" که صنعت تقطیر را گسترش... تحقیق درباره شمس

تحقیق درباره شمس لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 v.o.a zeinab shamsi 870925118 ... تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص

تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن .doc : آویشن باغی مقدمه آویشن باغی یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای است .« تیموس» کلمه ای است یونانی و به معنای شجاع می باشد. این گیاه را نماد شجاعت می دانسته اند. به طوری که... تحقیق درباره شغل پزشکی

تحقیق درباره شغل پزشکی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 شغل پزشکی هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: 1) در راه آشنایی بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد. کمک به تامین بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیلهای برای رضای خدا و تقرب به او بداند. 2) با فرهنگ ی و نظام آشنا باشد و خود را م م به رعایت قوانین و مقررات حاکم به... تحقیق درباره شناسامه کتاب

تحقیق درباره شناسامه کتاب لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 شناسامه کتاب : کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم در ابعاد 20*26 ساخته شده است جلد آن مصور می باشد. نوع کاغذ بکار رفته در کتاب سفید واز نوع کاغذ مرغوب می باشد. کتاب شامل 22 درس و هشت بخش به ترتیب زیر می باشد. خداشناسی – ی- ت – معاد- قرآن – آداب واخلاق – احکام – مراسمات- اجتماعی بررسی کتاب از... تحقیق درباره شکایت

تحقیق درباره شکایت لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 بسم الله الرحمن الرحیم دادگاه عمومی ریاست محترم دهدز سلام علیکم احتراما"استحضار عالی می رساند درمورد شکوایه دادخواست خانم زهرا رادکیانی علیه کریم کیانی در خصوص 12قلم ج ه که بر عهدی هر مردی که می خواهد تشکیل خانواده دهد می باشد که اقای کریم کیانی هماننده دیگر خانواده منطقه اقدام کرد در صورت جلسه به امضاءشخصی دامادرسیده فراهم و اقدام دیگری به آنها نیز... تحقیق در مورد آمار آمار جمعیت کل کشور در سالهای 81 و 82 18 ص

تحقیق در مورد آمار آمار جمعیت کل کشور در سالهای 81 و 82 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : فهرست: مقدمه.2 اطلاعات خام.3 فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381 ج و نمودار مربوط به ن و مردان..5 ج و نمودار مربوط... تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران

تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 شناسایی چالشهای به کارگیریفناوری اطلاعات در ایرانمریم نصیری یار مهدی فهیمیinfo@roshand.com چکیده توجه فزاینده سازمانها و تها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان،... تحقیق در مورد آموزش الکترونیکی 10 ص

تحقیق در مورد آموزش الکترونیکی 10 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن .doc : آموزش الکترونیکی e-learning اراﺋه: مانیا قرنی راهنما: سرکار خانم کاظمی گروه کامپیوتر آزمایشگاه مدارهای منطقی نیم سال اول 88 * معرفی آموزش الکترونیکی e-learning با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه... تحقیق درباره شماره نامه شما برای پیگیری

تحقیق درباره شماره نامه شما برای پیگیری لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 :شماره نامه شما برای پیگیری871586219 برای مشاهده پاسخ و پیگیری پیام حتما شماره فوق به همراه رمز خود را به خاطر داشته باشید ... تحقیق درباره شعر معلم

تحقیق درباره شعر معلم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 در بــزم عشق شمــع فـروزان معلم است مـــردم چو پیکرند اگر ، جان معلم است آن بــاغبـــان گلشن شه هـــای ژرف پـــــروردگار روح حکیمــان معلم است مــــردم معـــادن زر و سیمند در سرشت جــویــای ایـن خزائـن پنهـان معلم است هرگز گزافه نیست که گویم پس از خدای آن که خلـــق می کند انسـان معلم است ظلمات جهل را بشکافــد بـه نـــور علــم خضــر... تحقیق در مورد آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند 17 ص

تحقیق در مورد آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند 17 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : بیماری لکه نواری جو pyrenophora graminea سطح انتشار بیماری بیماری لکه نواری جواز بسیاری از مناطق جوخیز جهان از جمله هندوستان, شوروی, نروژ, ایتالیا, انگلستان, کانادا, امریکا و نیوزلند گزارش گردیده است.... تحقیق درباره شغل پلیس

تحقیق درباره شغل پلیس لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 شغل پلیس چکیده این پژوهش گرایش شغلی دانش آموزان دختر پیش ی شهر تهران را نسبت به شغل پلیس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اه مهم این مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر میزان گرایش شغلی دانش آموزان دختر به این شغل است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر مراکز پیش ی تی روزانه شهر تهران بوده که با... تحقیق درباره شغل پزشکی

تحقیق درباره شغل پزشکی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 شغل پزشکی هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: 1) در راه آشنایی بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد. کمک به تامین بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیلهای برای رضای خدا و تقرب به او بداند. 2) با فرهنگ ی و نظام آشنا باشد و خود را م م به رعایت قوانین و مقررات حاکم به... تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص

تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : آشنایی با انرژی هستهای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد 1- مقدمه انرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و... تحقیق درباره شهر اهواز

تحقیق درباره شهر اهواز لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 شهر اهواز اَهواز یکی از ای بزرگ ایران و مرکز استان خوزستان است. این شهر که بخش مرکزی کلانشهر اهواز میباشد، از نظر جغرافیایی در ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفتهاست و در جلگه خوزستان به ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا واقع میباشد. شهر اهواز با ۲۲۰ کیلومتر مربع مساحت، دومین... تحقیق در مورد آشنایی با انواع مختلف برنامه های م ب 21 ص

تحقیق در مورد آشنایی با انواع مختلف برنامه های م ب 21 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن .doc : آشنایی با انواع مختلف برنامههای م ب (قسمت اول) ویروسهایی که از طریق e-mail وارد سیستم میشوند معمولاً به صورت مخفیانه درون یک فایل ضمیمه شده قرار دارند که با گشودن یک صفحه ی html... تحقیق درباره شکایت1

تحقیق درباره شکایت1 لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی دهدز سلام علیکم احتراما"به استحظار می رساند این جانب کریم کیانی مدت 8الی 9ماه که همسر شرعی و قانونی به نام زهرا راد کیانی ترک منزل نموده و شش ماه را رها و به منزل پدرش رفته از تاریخ ترک منزل تا کنون بیش از پنجاه نفر از اهالی و بستگان خانم و بزرگان محل را... تحقیق درباره شهرسازی

تحقیق درباره شهرسازی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 42 شهرسازی شه های خام شهرسازی مقدمه: ماهیت امروز ای ایران از سرش پیچیدة شهر سرچشمه می گیرد. این سرشت دارای دو وجه است: یکی فرآیند شهرنشینی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی ارتباطات و مانند آن، و دیگری فرآیند د و شة شهرسازی، که برای ماسئل شهری بنیان هر دو جنبه را به چهار عامل اسای زیر نسبت می دهند: 1 – پویشهای اجتماعی... تحقیق در مورد آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی 11 ص

تحقیق در مورد آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی 11 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی یکی از وظایف مهم اپراتور، آشنا بودن به کلیه آلارمهای موجود در پست می باشد. علاوه بر آن باید دلایل... تحقیق در مورد آسیب شناسی اجتماعی

تحقیق در مورد آسیب شناسی اجتماعی لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : مقدمه ای خدای پاک و بی انباز ویار دست گیر وجرم ما را در گذار «مولوی» انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و... تحقیق در مورد فردی و حدود آن در حکومت ی 18 ص

تحقیق در مورد فردی و حدود آن در حکومت ی 18 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : فردی و حدود آن در حکومت ی اشاره : از روز 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به... تحقیق در مورد firewall و سرورها 22 ص

تحقیق در مورد firewall و سرورها 22 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 33 صفحه قسمتی از متن .doc : اصولاً یک firewall روشی است برای کنترل ، جلوگیری و چک آنچه که وارد شبکه می شود یا از آن خارج می گردد . وظیفة firewall این است که از دسترسی غیرمجاز به شبکه چه توسط... تحقیق در مورد آداب و رسوم اسان

تحقیق در مورد آداب و رسوم اسان لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : نهبندان پارچه بافی پارچه بافی در تمام نقاط استان اسان انجام میشود. بافت پارچه هایی برای تهیه و دوخت انواع البسه مردانه و نه ، بافت حوله- جابندواز وظایف سنگینی است که برعهدة ن می باشد. فرتی farati... تحقیق در مورد color image segmentation

تحقیق در مورد color image segmentation لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : clpso-based fuzzy color image segmentation چکیده: در این پروژه قصد داریم روش جدیدی جهت قطعه بندی تصاویر رنگی بااستفاده از سیستمهای فازی معرفی نماییم.به عبارتی دیگر در تصاویر رنگی ، نواحی مشابه از لحاظ رنگ را جدا کرده و تصویررا... شرح کامل واحد شماره 101 (شیرین سازی ) ، واحد شماره 102 (بازی ) و واحد 103 (پایدار سازی میعانات) پالایشگاه گازی

شرح کامل واحد شماره 101 (شیرین سازی ) ، واحد شماره 102 (بازی ) و واحد 103 (پایدار سازی میعانات) پالایشگاه گازی در این مقاله شرح کاملی از unit 102، unit 101 و unit 103 پالایشگاه گازی شامل توضیحات فنی و نقشه های اجرایی در دسترس شما قرار میگیرد. ... پاو وینت درس 6 آمادگی دفاعی نهم ( مردان مبارز و ن قهرمان )

پاو وینت درس 6 آمادگی دفاعی نهم ( مردان مبارز و ن قهرمان ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 60 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... پاو وینت درس 3 آمادگی دفاعی نهم ( انقلاب ی ، تداوم نهضت عاشورا )

پاو وینت درس 3 آمادگی دفاعی نهم ( انقلاب ی ، تداوم نهضت عاشورا ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 36 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... پاو وینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم ( بسیج مدرسه عشق )

پاو وینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم ( بسیج مدرسه عشق ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... طرح لیزری جعبه مربعی طرح اسلیمی

طرح لیزری جعبه مربعی طرح اسلیمی طرح لیزری جعبه مربعی طرح اسلیمی را می توان برای جا شکلاتی، بیسکویت و یا قراردادن زیور آلات یا اشیای کوچک مورد استفاده قرارداد. ... پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس )

پاو وینت درس 5 آمادگی دفاعی نهم ( دوران دفاع مقدس ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 67 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... پاو وینت درس 6 آمادگی دفاعی نهم ( مردان مبارز و ن قهرمان )

پاو وینت درس 6 آمادگی دفاعی نهم ( مردان مبارز و ن قهرمان ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 60 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت ... پاو وینت ع ساختمان های داخلی با سقف شیبدار دکرا

پاو وینت ع ساختمان های داخلی با سقف شیبدار دکرا دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 24 صفحه ساختمان های داخلی با سقف شیبدار دکرا ساختمان های خارجی با سقف شیبدار دکرا . متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاو وینت میباشد، شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت :توجه... پاو وینت عوامل آسیب رسان به تزئینات معماری

پاو وینت عوامل آسیب رسان به تزئینات معماری دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 13 صفحه عوامل آسیب رسان به تزئینات معماری (فیزیکی شیمیایی بیولوژیک) رطوبت نمک آلودگی جوی گیاه-جانوری(بیولوژیک) انسانی تخلخل( تخلخل باز و بسته) سوراخهای ریز یا درشتی که فضای خالی موجود درون جسم جامد به شمار می آیند. چگالی جسم جامد به دو عامل جنس مواد تشکیل دهنده و میزان تخلخل بستگی دارد. افزایش... پاو وینت عناصروجزییات

پاو وینت عناصروجزییات دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 39 صفحه بسم الله الرحمن الرحیم عناصروجزییات post tension'sدال های پس کشیده مقدمه:کاربرد پیش تنیدگی به 440 سال قبل ازمیلاد بر میگردد ،زمانی که یونانی ها کشش و تنشهای خمشی در بدنه کشتی های جنگی خود را باپیش تنیدگی ساختار بدنه بوسیله طنابهای کشیده شده کاهش میدادند.کی از ساده ترین مثالهای پیش تنیدگی تلاش برای بلند یک... پاو وینت عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری

پاو وینت عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 17 صفحه عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری 1 ـ عناصر شکل دهنده به کف : کف افقی می تواند به شکل یک تراز(صاف) ، شیبدار ( رامپ) ، ش ته( پله و ..) باشد . ویژگی های که مواد و مصالحی که کف از آن ساخته شده موثر است... مرمت و احیا قلعه منوجان

مرمت و احیا قلعه منوجان شهرستان منوجان ،یکی از 21 شهرستان استان کرمان است که در جنوب این استان و در فاصله ی حدود 390کیلومتری از شهرکرمان (مرکز استان) واقع شده است . این شهرستان با مساحت 3140 کیلومترمربع 21/2درصد از خاک استان کرمان را بخود اختصاص داده است . شهرستان قلعه گنج در شرق ، شهرستان کهنوج درشمال (واقع در استان کرمان )و شهرستان رودان در استان هرمزگان از جنوب و غرب این شهرستان را در بر گرفته اند. منوجان در سال 1381 از شهرستان... پاو وینت عناصر و جزییات2

پاو وینت عناصر و جزییات2 دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 56 صفحه عناصر و جزییات2 3d wall پانلهای سه بعدی چیست؟ این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از: 1 – هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های 5 تا 10 سانتیمتر میباشد . 2- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت 3 میلیمتر... پاو وینت عناصر و جزئیات ساختمانی

پاو وینت عناصر و جزئیات ساختمانی دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 69 صفحه *به نام یگانه نگارنده هستی* *عناصر و جزئیات ساختمانی* عنوان پروژه : نماهای کامپوزیت تاریخچه : ورق های کامپوزیت از سال 1969 در آلمان ابداع گردید و استقبال و استعمال بیش از حد این محصول در نما نشان دهنده کیفیت مناسب و عدم وجود هر گونه محدودیت در طراحی و اجرای این مصالح... پاو وینت عناصر و جزئیات انواع نماسازی و نحوه ی اجرای آن

پاو وینت عناصر و جزئیات انواع نماسازی و نحوه ی اجرای آن دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 91 صفحه عناصر و جزئیات ساختمانی انواع نماسازی و نحوه ی اجرای آن نماسازی با آجر سه سانتی متری نماسازی با آجر سه سانتی متری امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای 3 سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند.در ین شیوه ، آجـرکاری با... پاو وینت عملیات خاکی

پاو وینت عملیات خاکی دسته بندی :پاو وینت نوع فایل: ptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 21 صفحه عملیات خاکی 1-3 تعریف به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است بر : تمیز بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان وریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک وبالا ه کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق.2-3 خاکبرداری و گودبرداری 1-2-3 کلیات منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارتست...

...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها