قرارگاه سایبری عماریون

مقدمه:نوعی از تشیع، در جامعه ی امروز ما به عنوان دین رسمی پذیرفته شده که بخش هایی از قواعد نظری و قوانین عملی آن، در هیچ کتاب و سندی نوشته نشده و مستند به هیچ سند معتبری از وحی نیست، ولی به شدت در عمل، مراعات می شود و بدنه ی اصلی فرهنگی دینداری عوام شیعه ی امروز را تشکیل می دهد، این نوع از تشیع را «تشیع نانوشته» می نامیم.چون این دیدگاه ها و اعمال، در نزد تقریباً عموم شیعیان ایران رایج است، از آن به «تشیع» یاد می کنیم ولی در حقیقت، اینها تشیع ناب و خالص نیست. و از آن جهت به آن «نانوشته» می گوییم که عمده ی آن، حتی در جایی نوشته نشده و فقط به صورت به از نسلی به نسل بعد منتقل می گردد، یا به صورت موجی توسط رسانه های جمعی (تلویزیون، رادیو، اینترنت و رو مه) به قالب عملی دینی جلوه گر می شود.البته باید توجه داشت که این دیدگاه ها و آداب عملی، از مواردی انتخاب شده که عمومیت دارد و قسمت زیادی از دیدگاه ها و آداب و رسوم شیعیان در نقاط مختلف ایران، در آن نیامده است.همچنین لازم به ذکر است که این دیدگاه ها و آداب، مربوط به شیعیان ایران است و اگر دیدگاه ها و آداب سایر شیعیان مانند شیعیان عراق، عربستان، هند و پا تان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، عجایب و غرایب بسیار دیگری بر این مجموعه افزوده می شود.و نیز باید توجه داشت که این دیدگاه ها و آداب و رسوم، مربوط به زمان حال است و از آنچه در گذشته، رایج بوده و اکنون مورد توجه نیست، چشم پوشی شده است. امیدواریم روزی بیاید که موارد یاد شده در ذیل، با موارد منهاجی آن، جایگزین گردد.در ادامه، نمونه هایی از تفاوت «تشیع نانوشته» به همراه مقایسه اش با دیدگاه ها و ا ...

اطلاعات

مژده ای به:علاقه مندان به تکامل فردی؛مشتاقان کمال واقعی؛جویندگان سعادت ابدی؛سالکان وادی سیر و سلوک؛تشنگان معارف ناب ی؛خستگان صحراهای حیرت؛پیکارکنندگان با نفس امّاره؛لطمه خوردگان از وساوس ؛محرومان از اخلاق و عرفان؛نرم افزار « معنوی»، نشر آثار تربیتی «حاج فردوسی» منتشر شد. لینک از سایت: http://menhajapp.ir

اطلاعات

آخرین جستجو ها