باغ بالا

اصطلاحات متداول در میان مردم از قدیم الایام حکایت و داستانی داشتند. اصطلاح سر یکی از این اصطلاحاتی است که از قدیم الایام تا به حال بسیار از آن استفاده می شده و به معنای مزاحم می باشد. از لحاظ لغوی این کلمه به معنای مردم بی حیا، مخل و برهمزن کار، گرانجان که نه بر جای خود در مجلس نشیند، ی که بی موقع به جایی بیاید و بنشیند که جای او نباشد معنی میدهد. و اما حکایت کوتاه و پند آموز سر چگونه شکل گرفت؟ آورده اند که ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی مؤمن ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ می رفت. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ بودند ﻭ ﻣﺴﺖ کرده ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ می بندند ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می کند. ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. سرانجام یکی ﺍﺯ آنان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: «ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ می دانی ﮐﻪ ﻣﻦ به خاطر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ می خورم.» وقتی مرد ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎن خندیدند. ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ نگذاشت.» «سر » که می گویند حکایتش این است.

اطلاعات

اصطلاحات متداول در میان مردم از قدیم الایام حکایت و داستانی داشتند. اصطلاح سر یکی از این اصطلاحاتی است که از قدیم الایام تا به حال بسیار از آن استفاده می شده و به معنای مزاحم می باشد. از لحاظ لغوی این کلمه به معنای مردم بی حیا، مخل و برهمزن کار، گرانجان که نه بر جای خود در مجلس نشیند، ی که بی موقع به جایی بیاید و بنشیند که جای او نباشد معنی میدهد. و اما حکایت کوتاه و پند آموز سر چگونه شکل گرفت؟ آورده اند که ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی مؤمن ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ می رفت. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ بودند ﻭ ﻣﺴﺖ کرده ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ می بندند ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می کند. ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. سرانجام یکی ﺍﺯ آنان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: «ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ می دانی ﮐﻪ ﻣﻦ به خاطر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ می خورم.» وقتی مرد ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎن خندیدند. ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ نگذاشت.» «سر » که می گویند حکایتش این است.

اطلاعات

داستان ضرب المثل از آنهاست که نان را پشت در می مالند یکی بود یکی نبود، مردی بود که هم فقیر بود و هم خسیس. تصمیم گرفت که با پسرش به شهری رفته و به کارهای ساختمانی مشغول شوند. پدر تصمیم گرفت که پول زیادی ج نکند و دست مزدش را پس انداز کند. و به پسرش هم گفت باید خیلی صرفه جویی کنیم حتی در غذا خوردنمان، پسر گفت باشد، چلو، پلو نمی خوریم. اما نان و پنیر که می خوریم؟ پدر گفت: نان و پنیر؟ بله نان و پنیر می خوریم. فردای آن روز پدر مقداری پنیر ید و توی شیشه گذاشت و یک نان هم ید و وسط سفره گذاشت و گفت: بسم الله بخور! پسر تکه نانی برداشت و می خواست در شیشه ی پنیر را باز کند و بخورد. پدر گفت : چه می کنی؟ مگر نگفتم که باید صرفه جویی کنیم؟ پسر گفت: نان بی پنیر که خوردن ندارد. پدر گفت: نان را به شیشه ی پنیر بمال و بخور. از آن به بعد هر دو صبح تا عصر کار می د. نانی می یدند و آن را به شیشه ی پنیر می د. از قضا روزی مجبور شدند جدا از هم کار کنند. عصر که شد پسر نانی ید و به خانه برگشت اما هر چه دنبال کلید گشت آن را پیدا نکرد. بسیار گرسنه بود. فکری به خاطرش رسید. نان را تکه کرد و به در خانه مالید و خورد. در این لحظه پدر رسید و از او پرسید چه می کنی؟ پسر گفت: نان و پنیر می خورم خیلی گرسنه ام بود. پدر عصبانی شد و گفت: یک شب نمی توانستی نان بدون پنیر بخوری؟ پسر شرمنده شد و سرش را پایین انداخت. از آن پس به افراد خسیس که حاضر نیستند برای نیازهای اصلی زندگی پول ج کنند می گویند: از آنهاست که نان را پشت در می مالند.

اطلاعات

ﭘﺴﺮ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻼ ﺕ ﺷﻬﺮ، ﺧﺮﺝ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﮔﺸﻮﺩ، ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺍﺳﺖ. ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩ. ﭘﺴﺮﮎ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ: ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ؟ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ. ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﮐﻪ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﮎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﺸﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ... ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﯼ ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه داستان ماه: یک لیوان شیر
 • کلمات کلیدی ﻟﯿﻮﺍﻥ ,ﺑﺮﺍﯼ ,ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ,ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ,ﺟﻮﺍﻥ ,ﺩﺧﺘﺮ ,ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ,ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ
محمد معروف به کمال المُلک نقاش ایرانی (۱۲۲۴ کاشان- ۱۳۱۹ نیشابور) یکی از مشهورترین و پر نفوذترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار می آید. او برادرزاده صنیع الملک است. وی در یکی از خانواده های هنرمند و سرشناس در کاشان چشم به جهان گشود. پس از گذراندن تحصیلات ابت در کاشان به همراه برادر بزرگترش به تهران آمد و در دارالفنون در رشتهٔ نقاشی ادامه تحصیل داد. پس از گذشت سه سال تحصیل وی در دارالفنون، هنگامی که ناصر الدین شاه از این مدرسه بازدید می کرد، کار او را پسندید و وی را به دربار فراخواند.

اطلاعات

معمای صندوق امانات مدرسه در یک مدرسه، ۱۰۰۰ دانش آموز و ۱۰۰۰ صندوق امانات وجود دارد. مدیر مدرسه از اولین دانش آموز درخواست می کند که درب تک تک صندوق ها را باز کند. سپس از دانش آموز دوم می خواهد که درب تک تک صندوق هایی را که شماره آن ها مضربی از عدد دو است، ببندد. سپس از دانش آموز سوم می خواهد که با مراجعه به صندوق های دارای شماره ای با مضرب سه، درب صندوق های باز را بسته و درب صندوق بسته را باز کند. در ادامه از دانش آموز چهارم می خواهد که با مراجعه به صندوق های دارای شماره ای با مضرب ۴، درب صندوق های باز را بسته و درب صندوق های بسته را باز کند و این کار تا آ ین دانش آموز مدرسه ادامه می یابد. بعد از اینکه آ ین دانش آموز درخواست مدیر مدرسه را اجرا کرد، درب چه تعداد از صندوق های امانات مدرسه باز خواهد بود؟ ۱: ۳۱ درب ۲: ۲۹ درب ۳: ۲۸ درب ۴: ۲۷ درب

اطلاعات

رد الشمس بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم از جویریة بن مسهر روایت شده که گفت: ما به همراه المؤمنین علىّ بن ابى طالب علیهما السلام از جنگ خوارج باز مى‏گشتیم تا اینکه به سرزمین بابل رسیدیم (محلّى بوده نزدیک حلّه امروزى در عراق که مسجدى بنام مسجد شمس هم امروز در حلّه مشهور است و مردم به قصد زیارت و عبادت به آنجا می روند) وقت عصر فرا رسید، المؤمنین علیه السّلام در آنجا فرود آمد و لشکریان نیز فرود آمدند، حضرت فرمود: اى مردم، این سرزمین مورد لعن و غضب خداوند است و در طىّ روزگار سه بار- و بنا بر خبر دیگر دو بار- تاکنون به عذاب الهى دچار شده یا مردمش مورد عذاب قرار گرفته ‏اند و هم اکنون نیز در انتظار عذاب سوّم است و این زمین یکى از زمینهاى مؤتفکه است (یعنى سرزمینهائى که دچار سرنگونى و ابى شده و از جمله اى قوم لوط است که خداوند آنها را با فرو بردن در زمین هلاک ساخته است) و این نخستین سرزمینى است که در آن بت مورد پرستش قرار گرفته، بنا بر این هیچ و وصىّ ى را جایز نیست که در چنین زمینى گزارد، ولى هر از شما که به خواهد مى‏تواند اینجا بخواند. پس مردم به دو سوى جاده یا راه مایل شده و به پرداختند و آن حضرت بر مرکب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سوار شده و روانه گشت، جویریه (راوى خبر) می گوید: با خودم گفتم: به خدا قسم من از المؤمنین علیه السّلام پیروى می کنم.‏(من لا یحضره الفقیه ج‏1، ص204) منافقان گفتند: او ش را نمی خواند و خوان ها را می کشد ! ـ منظور آنها از خوان ها اهل نهروان بود . جویریه می گوید: من گفتم: تا حضرت نخوانده من هم م را نخواهم خواند، امروز م را بر عهده وی قرار می دهم. به همراه یکصد تن از سوار ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه حکایت و روایت هفته: رد الشمس
 • کلمات کلیدی نماز ,حضرت ,علیه ,خورشيد ,فرمود ,گفتم ,امير المؤمنين ,الله علیه ,امیرالمؤمنین علیه ,علیه السّلام ,ناگهان خورشيد
نوحه عاشورایی بابایم کجاست از غلام کویتی پور nohe by gholam koveiti poor called amme babayam kojast متن نوحه بابایم کجاست از غلام کویتی پور دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا بابایم کجاست بابایم کجاست دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا بابایم کجاست بابایم کجاست من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا بابایم کجاست بابایم کجاست میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ گر بیاید میکنم گر بیاید گیرمش اندر بغا من تنگاتنگ گر بیاید گیرمش اندر بغل من تنگاتنگ شو برون از خیمه بین بابم چرا نامد ز جنگ شوق و رونق غیر از این بابم چرا کرده درنگ ذکر لا حول ولا الله از خونه میاید چرا ذکر لا حول ولا الله از خونه میاید چرا بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست گر نموده تشنگی قلب مرا کباب من نمیخواهم در این دشت بلا یک قطره آب جای آب و جای نان به من فرما جواب جای آب و جای نان به من فرما جواب ده به من یک پاسخی تو از بهر خدا ده به من یک پاسخی تو از بهر خدا بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست دیدار پدر آب حیاتم میدهد دیدار پدر آب حیاتم میدهد چهرهء نورانی اش از غم نجاتم میدهد چهرهء نورانی اش از غم نجاتم میدهد جای عمویم پدر آب فراتم میدهد گر بیاید میکند سیرآب طفلان فرات حسین شیهه اسب پدر ای میاید به گوش شوق دیدار پدر برد از سر من عقل و هوش این صدا می افکند در خیمه ها جوش و وش تامد از میدان صدا از ساقه خیرالنساء بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بر زمین ای ذوالجناح بر آتش اینسان می زنی پای ...

اطلاعات

عصر عاشورا یکی از آثار نگارگری محمود فرشچیان است که در عاشورای سال ۱۳۵۵ به تصویر کشیده شده است. موضوع این اثر بازگشت مرکب بی سوار حسین بن علی به سوی خیمه ها در عصر عاشورا است. فرشچیان این اثر را با کیفیت ترین در میان تولیدات خود می داند. این اثر در سال ۱۳۶۹ به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد. وی آثار دیگری نیز پیرامون عاشورا دارد که از آن جمله تابلو «پرچمدار حق» پیرامون عباس بن علی و «هدیه عشق؛ حضرت علی اصغر» در کربلا است. فرشچیان خود دربارهٔ خلق این اثر می گوید: سه سال پیش از انقلاب، روز عاشورا، مادرم گفت: برو روضه گوش کن تا چند کلام حرف حساب بشنوی. گفتم: من حالا کاری دارم بعد خواهم رفت. رفتم اتاق، اما خودم ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد، قلم را برداشتم و تابلوی «عصر عاشورا» را شروع . قلم را که برداشتم همین تابلو شد که الان هست، بدون هیچ تغییری. الان که بعد از سی سال به این تابلو نگاه می کنم، می بینم اگر می خواستم این کار را امروز بکشم، باز هم همین تابلو به وجود می آمد، بدون هیچ تغییری. یک چیزی دارد این تابلو که خود من هم گریه ام می گیرد... تفکر حاکم بر تابلو هم همان اصل حاکم برتابلوی ضامن آهو است، یعنی تمام خطوط مدور بوده و به وجود مبارک حضرت زینب (س) ختم می شد. این تابلو جزو آثار هنری یونسکو می باشد و بر خلاف سایر آثار وی، او در این اثر از کادر افقی استفاده کرده که بیانگر ایستایی و انرژی های از نفس افتاده است.

اطلاعات

نوحه عاشورایی بنشین تا به تو گویم زینب از حیسن ف ی nohe by hosein fakhri called beneshin ta be to gooyam zeinab متن نوحه بنشین تا به تو گویم زینب از حسین ف ی بنشین تا به تو گویم زینب غم دل با تو بگویم زینب بعد من قافله سالار تویی، خواهر من دختر حیدر کرار تویی، خواهر من خون ما جمله در این دشت روان خواهد شد خولی و شمر به ما دشمن جان خواهد شد، خواهر من خواهرم! اکبر و عباس و علی اصغر من هدف نیزه و پیکان جفا خواهد شد، خواهر من جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا سر به کف، جان به ره دین خدا خواهد شد، خواهر من خواهرم! خون شهیدان به بیایان بلا نهر جوشنده و پر شور و نوا خواهد شد، خواهر من چون که با دجله و با نهر فرات آمیزد خواهرم! خوب نگر تا که چه ها خواهد شد، خواهر من موج طوفنده و غرّان چو هزاران شمشیر بی امان بر سر عُدوان خدا خواهد شد، خواهر من چون که خون چشم عدو را بندد بزم طاغوت به یک لحظه عزا خواهد شد، خواهر من بعد من خواهر من باز نما قصه ما چو زبانت سپر آل عبا خواهد شد، خواهر من چون که بر نی سر پر خون حسینت بینی خواهرم! صبر نما! ظلم فنا خواهد شد، خواهر من اهل بیتم همه در سوگ پدر می گریند ام کلثوم در آن دم به نوا خواهد شد، خواهر من گر تو را مضطر و نالان و پریشان بینند شاد و خندان دو لب دشمن ما خواهد شد، خواهر من لشگر خصم شما را به اسیری گیرند شام غم مسکن و مأوای شما خواهد شد، خواهرمن این زمان نوبت شمشیر زبان می اید تیز و برّان چو خون خواهد شد، خواهر من

اطلاعات

چپ دست ها معمولا هوش فضایی بالاترین دارند و پتانسیل خلاقیتشون بالاست یعنی اینکه ظرفیت خلاقیت بالایی دارند اما این به معنای این نیست که همیشه از آون استفاده میکنند. هر ساله 13 آگوست هم برای افراد چپ نامگذاری .

اطلاعات

میزان ریزگردها در امیدیه به 422 میکروگرم برمترمکعب رسید به گزارش افکارنیوز ، شهریار عسکری رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: از صبح روز 6 شهرستان در استان خوزستان درگیر پدیده گرد و غبار شده اند که اهواز بیشترین میزان ریزگردها را دارد. وی گفت: همچنین طبق آ ین آمار به دست آمده میزان ریزگردها در گرد یک هزار و 87، شوشتر 727، امیدیه 422، بهبهان 129 و مشک 256 است. رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: همچنین طبق آمار ساعت 11 صبح امروز میزان ریزگردها در اهواز یک هزار و 429، گرد یک هزار و 221، شوشتر 589، امیدیه 383، بهبهان 137 و مشک 210 میکروگرم برمترمکعب گزارش شده است که روند افزایش را نشان می دهد. طبق پیش بینی هواشناسی استان دلیل این ریزگردها وزش بادشدید در داخل کشور و نیز کشور عراق است که تا پایان امروز ادامه دارد. آ ین پدیده گرد و غبار شنبه هفته جاری در چهار شهرستان خوزستان رخ داد که بیشترین میزان گرد و غبار در شهرستان ماهشهر 4.4 برابر حد مجاز بود. بازسازی منبع تأمین آب شرب روستای سور مقداد امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حمیدرضا شفیعی نیا مدیر امور آبفا روستایی شهرستان امیدیه اظهار کرد: اصلاح و بازسازی این منبع ف ی تاثیر به سزایی در کیفیت و کمیت آب شرب اهالی روستای سور مقداد داشته است. وی بیان داشت: حجم این منبع هوایی 50 هزار متر مکعب است. شفیعی نیا افزود: عملیات اصلاح و بازسازی توسط کارکنان این امور و با کم ترین هزینه و حداقل ترین امکانات انجام شد و روستای سور مقداد 50 خانوار جمعیتی بالغ بر 187 نفر را تحت پوشش دارد. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اخبار هفته
 • کلمات کلیدی امیدیه ,کودکان ,نوجوانان ,میزان ,کانون ,بوشهر ,میزان ریزگردها ,پرورش فکری ,ایرانجوان بوشهر ,شانزدهم نهایی ,کانون پرورش ,برابر ایرانجوان بوشهر ,
7 مهر روزی که جنگ دریایی سالامیس روی داد امروز ـ 29 سپتامبر، سالروز جنگ دریایی سالامیس است که در سال 480 پیش از میلاد میان ایران و اتحادیه یونانیان روی داد و ایران در آن موفق نشد. نیروی زمینی یونانیان در برابر ایران توان مقاومت نداشت و همه امید ژنرالهای یونانی به جنگ دریایی بود. مورّخان، تعداد کشتی های ایران را 400 تا 700 نوشته اند، ولی بیشتر این کشتی ها به دست عنصر ایرانی هدایت نمی شد. این کشتی ها متعلق به وابستگان به ایران از جمله فنیقیه [ و لبنان]، مصر و ایونی ها بودند که نسبت به ایران تا پای جان وفاداری نداشتند و فرماندهی یونانیان این را می دانست. در آن زمان با این که آبراه دریای سرخ به رود نیل به تصمیم داریوش بزرگ ساخته شده بود، ولی هنوز انتقال کشتی از خلیج پارس به مدیترانه از طریق آن آبراه چندان متداول نشده بود. زیراکه، ناویان خلیج پارس با اوضاع مدیترانه آشنا نبودند. بنابراین، فرماندهی ایران تصمیم گرفته بود که در لشکرکشی سال 480 پیش از میلاد به یونان از کشتی های ساتراپی ها و وابستگان خارجی ایران استفاده کند و این کشتی ها ضمن حمل تدارکات و م ومات نیروی زمینی، وظیفه حمله و دفاع هم داشتند. بامداد 29 سپتامبر به خشایارشا اطلاع رسید که یونانیان که از آتن به جزیره سالامیس فرار کرده بودند قصد رفتن به منطقه «کرنت» و مقاومت از آنجا را دارند که یک فریب جنگی بود. خشایارشا به کشتی های مصری نیروی خود دستور داد که در باریکه میان دو قسمت جزیره، راه را بر آنان ببندند که این کشتی ها با حمله متقابل غیر منتظره یونانیان رو به رو شدند و چون این باریکه عرض کمی داشت و جای مانور نبود برای نجات خود با بی ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه گاهشمار تاریخ: جنگ سالامیس
 • کلمات کلیدی كشتي ,يوناني ,يونانيان ,نيروي ,سالاميس ,دريايي ,خليج پارس ,ارتش ايران ,نيروي زميني ,دريايي سالاميس
سندرم راپونزل این بیماری هم در اقایون و هم در خانمها وجود دارد اما میزان شیوع آن به مراتب در خانمها و مخصوصا دختران جوان بالاتر است. مخصوصا دختران جوانی که دچار افسردگی هستند. از آنجا که بدن قادر به هضم مو (مخصوصا زمانی که به صورت یک توده در بیاد) نیست در نهایت پس از گذشت زمان و ورود مو به درون معده یک توده پر از مو پدید می آید که به مرور تشکیل دنبالچه میدهد و دنباله آن همانند تصویر بالا به سمت روده باریک حرکت میکند و باعث مسدود شدن آن میشود در این ح فرد قادر به خوردن غذا نیست و از آنجایی که معده بسته شده هر چه مصرف کند به صورت استفراغ دفع خواهد کرد و در صورت عدم رسیدگی باعث مرگ می شود . بعد از جراحی معده و وج مو، روان درمانی میتواند در حل مشکلات بیمار بسیار چاره ساز شود.

اطلاعات

ماست هایشان را کیسه د اصطلـاح ماست هایشان را کیسه د کنایه از : جا خوردن، ترسیدن، از تهدید ی غلاف و دم در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتن است. ژنرال کریم خان ملقب به مختارالسلطنه منصوب ناصرالدین شاه قاجار بود. گدایان و بیکاره ها در زمان حکومت مختارالسلطنه به سبب گرانی و نابسامانی شهر ضمن عبور از کنار دکانها چیزی برمی داشتند و به اصطلاح ناخونک می زدند. مختارالسطنه برای جلوگیری از این بی نظمی دستور داد گوش چند نفر از گدایان را با میخ به درخت در کوچه ها و خیابان های تهران میخکوب د و بدین وسیله از آنها رفع مزاحمت شد. روزی به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده است. مختارالسلطنه ماست فروشان را از گرانفروشی برحذر داشت. روزی برای اطمینان خاطر با قیافه ناشناخته به یکی از دکان ها رفت و مقداری ماست خواست. ماست فروش که مختارالسلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید:«چه جور ماست می خواهی؟» مختارالسلطنه گفت: «مگر چند جور ماست داریم؟» ماست فروش جواب داد:« دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه!» مختارالسلطنه با شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست پرسید. ماست فروش گفت: «ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان می خواست به مشتری می فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشید می توانید ببینید و به قیمتی که برایم صرف می کند ب ید! اما ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان قرار دارد و از یک سوم ماست و دو سوم آب ترکیب شده ا ...

اطلاعات

یکی از معضلاتی که در شبکه های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام وجود دارد، انتشار کامنت های بی ادبانه از جانب برخی از کاربران است. این کامنت ها که معمولاً حاوی الفاظ نامناسب و توهین است، فضای اینستاگرام را آلوده کرده است. از این رو اینستاگرام در به روزرسانی جدید خود به فکر چاره شی برای حل این معضل افتاده است. به طوری که از این پس هر کاربر می تواند کامنت های منتشرشده در صفحه ی خود را گذاری کند. در این ترفند به نحوه ی انجام این کار می پردازیم. در این روش، اینستاگرام به طور خ ر کامنت هایی که حاوی کلمات رکیک است را مخفی می کند. لیست پیش فرض اینستاگرام شامل کلمات انگلیسی است. اما کاربر نیز می تواند کلمات دلخواه خود را به اپلیکیشن اضافه کند و این کلمات دلخواه می توانند کلماتی فارسی باشند. در واقع کاری که شما باید ید این است که کلمات رکیک را اضافه کنید تا کامنت های حاوی این کلمات از دید شما و دیگر کاربرانی که کامنت های پست های شما را می خوانند پنهان شوند. دقت کنید در واقع این کامنت ها حذف نمی شوند بلکه مخفی می شوند. در نتیجه اگر روزی این کلمات را از لیست کلمات ممنوعه حذف کنید، کامنت های حاوی این کلمات مجدد نمایان می شوند. همچنین تنها کامنت های پست های منتشرشده توسط شما تحت تأثیر این گذاری قرار می گیرند. برای ایجاد لیستی از کلمات ممنوعه، ابتدا اطمینان پیدا کنید اپلیکیشن instagram شما به آ ین نسخه به روز شده است (این قابلیت از نسخه ی 9.3 به اپ اضافه شده است). وارد صفحه ی پروفایل خود شده و سپس وارد صفحه ی settings شوید (دکمه ی چرخ دنده را لمس کنید). اکنون در محدوده ی settings، گزینه ی comments را لمس کنید. حالا برای ...

اطلاعات

نقش آموزش و پرورش در پ یشرفت جامعه بی بدیل است به گزارش خبرگزاری فارس از امیدیه، علی گلمرادی به مناسبت آغاز فصل بازگشایی مدارس در دیدار با مدیران آموزش و پرورش و معلمان مدارس این شهرستان اظهار کرد: امروز در هر جایی از این کره خاکی اگر موفقیت و عدم موفقیتی وجود دارد به میزان و کیفیت آموزش هایی که در آموزش و پرورش و آموزش عالی شکل می گیرد بستگی دارد و هرجا در آموزش مهارت افزایی را در کنار مطالب تئوری مورد توجه قرار دادیم توانسته ایم موفقیتی به دست بیاوریم. وی ادامه داد: در این منطقه با وجود صنایع گسترده نفت و گاز شرایط زندگی و امکانات رفاهی و خدماتی در شأن و منزلت مردم منطقه و شهرستان امیدیه نیست. در بازدیدهایی نیز که از مدارس این شهرستان به عمل آمد اگرچه رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسؤولان از خود مایه گذاشته اند اما کمبودهایی در این شهر صنعتی وجود دارد که باید مرتفع شود. مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر در مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است از وضع موجود و چالش ها و مشکلات رهایی پیدا کنیم همه باید دست به دست یکدیگر داده و به هم کمک کنیم. دوران تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و بالا ه انتخ توسط مردم صورت گرفت و لطف خدا نصیب بنده شد که در خدمت مردم باشیم و متفاوت از گذشته بتوانیم کارهایی در منطقه انجام دهیم. گلمرادی در پایان با بیان اینکه آموزش و پرورش می تواند نقش مؤثری در توسعه و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند، متذکر شد: با به کارگیری این همه جوان و سرمایه انسانی با انرژی و پرانگیزه بیکار می توان علاوه بر تأمین اشتغال آنها، تولیدات و محصولاتی را نیز وارد بازار مصرف داخلی کرد ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اخبار هفته
 • کلمات کلیدی آموزش ,پرورش ,منطقه ,مردم ,رایگان ,درمان ,درمان رایگان ,وجود دارد ,گزارش خبرگزاری
پس از آن که شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن کردیم ویک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت ... اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود , خاموش می شد, سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟

اطلاعات

تقویم تاریخ / اول مهر / زادروز تولد خسرو خوبان / محمد رضا شجریان خسرو خوبان فرهنگ و هنر اطلاعات پس زمینه نام اصلی محمدرضا شجریان نام مستعار سیاوش بیدگانی (تا قبل از دههٔ ۱۳۵۰) لقب: خسرو آواز ایران تولد ۱ مهر ۱۳۱۹ مشهد ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۰ ‏(۷۵ سال) ملیت ایران سبک (ها) موسیقی سنتی ایرانی (ها) عبدالله دوامی اسماعیل مهرتاش نورعلی برومند فرامرز پایور ساز(ها) سنتور، تنبک سال های فعالیت آواز: ۱۳۴۰ تا کنون ناشرین دل آواز همکاری( های) مشترک رئیس شورای عالی خانهٔ موسیقی ایران گروه چاووش گروه شیدا گروه عارف گروه آوا گروه شهناز (اکنون) نوع صوت تِنور شاگرد(ها) ایرج بسطامی شهرام ناظری حسام الدین سراج محسن کرامتی علی جهاندار قاسم رفعتی مظفر شفیعی علت معروف شدن نوع صدا و سبک مخصوص به خود اجرای آوازها و تصانیف ملی میهنی به یادماندنی خواندن دعای ربنا (برگرفته از آیات قرآن) آلبوم معروف بیداد نوا دستان راست پنجگاه عشق داند چشمهٔ نوش هم نوا با بم وب گاه وب گاه رسمی mohammad-reza shajarian ‎(born 23 september 1940 in mashhad , iran ) is an internationally and critically acclaimed persian traditional singer, composer and ostad (master) of persian . he has been called "iran's greatest living master of traditional persian . shajarian is also known for his skills in persian callig hy , and humanitarian activities. shajarian started singing at the age of five, under the supervision of his father, and at the age of twelve, he began studying the traditional cl ical repertoire known as the radif. shajarian started his singing career in 1959 at radio khorasan, rising to prominence in the 1960s with his distinct style of singing. his main teachers were ahmad ebadi, esmaeil mehrtash, abdollah davami, and nour-ali boroumand. he also learned the vocal styles of singers from previous generations, including reza gholi mirza zelli, taherzadeh, ghamar molouk vaziri, eghbal azar, and taj isfahani. when giving a lecture at california state un ...

اطلاعات

معمای ی کیف معلم روزی در مدرسه ای کیف معلمی را یدند و براساس شواهد بدست آمده پنج نفر به نام های a,b,c,d,e متهم می شوند. این پنج نفر چنین می گویند: a: من کیفی بر نداشتم. من هیچ وقت ی نکرده ام. کار d بود. b: من کیفی برنداشتم. پدرم خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم. e می داند کیست. c: من کیفی برنداشتم. من قبل از شروع سال تحصیلی e را نمی شناختم. کار d بود. d: من این کار را ن . کار e بود. a دروغ می گوید که من کیف را یده ام. e: من کیفی برنداشتم. b کیف را برداشت. c حرف مرا تایید می کند چون سالهاست مرا می شناسد. بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است. سوال: چه ی کیف را یده است؟

اطلاعات

عنوان: حاج مم جعفر در پاریس نویسنده: ایرج پزشکزاد مترجم: تعداد صفحات: 267 زبان: فارسی نوع فایل: pdf حجم: 7.39 مگابایت توضیحات: این کتاب فقط یک بار در سال 1333 توسط انتشارات صفی علیشاه منتشر شده و به شدت کمیاب است. پزشکزاد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی با اصلیت بهبهانی در تهران زاده شد. وی پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشتهٔ حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال در ایران به قضاوت در دادگستری مشغول بود. وی کار نویسندگی را در اوایل دههٔ ۳۰ با نوشتن داستان های کوتاه برای مجلات و ترجمهٔ آثار ولتر، مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد.ایرَج پـِزِشکزاد از طنزپردازان ایرانی نیمهٔ دوم قرن بیستم است. او بیشتر به خاطر خلق رمان « جان ناپلئون» و شخصیتی به همین نام، به شهرت رسید.

اطلاعات

عنوان: حاج مم جعفر در پاریس نویسنده: ایرج پزشکزاد مترجم: تعداد صفحات: 267 زبان: فارسی نوع فایل: pdf حجم: 7.39 مگابایت توضیحات: این کتاب فقط یک بار در سال 1333 توسط انتشارات صفی علیشاه منتشر شده و به شدت کمیاب است. پزشکزاد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی با اصلیت بهبهانی در تهران زاده شد. وی پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشتهٔ حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال در ایران به قضاوت در دادگستری مشغول بود. وی کار نویسندگی را در اوایل دههٔ ۳۰ با نوشتن داستان های کوتاه برای مجلات و ترجمهٔ آثار ولتر، مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد.ایرَج پـِزِشکزاد از طنزپردازان ایرانی نیمهٔ دوم قرن بیستم است. او بیشتر به خاطر خلق رمان « جان ناپلئون» و شخصیتی به همین نام، به شهرت رسید.

اطلاعات

انجیر وضعیت بقا کمترین نگرانی ( iucn 3.1 ) طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان (طبقه بندی نشده): گیاهان گلدار (طبقه بندی نشده): په ای های نو (طبقه بندی نشده): رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: موراسه تبار: فی سرده: فی زیرسرده: ficus گونه: f. carica نام علمی ficus carica لینه انجیر خوراکی ، انجیر ، شال انجیر ( نام علمی : ficus carica ) سرده انجیر دارای ۶۰۰ گونه می باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچو (فی الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. فی بنگالنسیس و فی رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند. انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از فی کاریکا ، فی پالماتا و فی پودوکاریکا. فی کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می گیرد. ولی فی پالماتا و فی پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می شوند. درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و اشعیای نبی ، قیا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است. درخت انجیر بومی آسیای غربی و کشورهای مدیترانه است و از آنجا به عربستان ، و برده شده است. درخت انجیر در نزد یونانیان مقدس و محترم بوده بطوری که صادرات آن ممنوع اعلام شده بود. شاعران و نویسندگان یونانی مانند هومر ، هرودوتوس و افلاطون در نوشته ها و اشعار خود آنرا ستوده اند در اوائل قرن هجدهم ، انجیر بوسیله میسیونرهای مذهبی اسپانیایی به کالیفرنیا برده شد و امروزه ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه گونه های گیاهی باغ بالا: انجیر ficus carica
 • کلمات کلیدی انجیر ,درخت ,میوه ,میلی‌گرم ,ویتامین ,مصرف ,درخت انجیر ,میوه انجیر ,استفاده قرار ,مورد استفاده ,منبع خوبی ,افزایش تراکم استخوان ,علمی ficus carica
کاهش دمای هوا در مناطق مختلف خوزستان به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ، تابستان روزهای آ خود را سپری می کند به همین دلیل دما کاهش می یابد و هوا خنک تر خواهد شد. البته در برخی مناطق رطوبت هوا کمی بالا خواهد رفت که با بالا رفتن رطوبت، شرجی خفیفی دوباره به خوزستان می آید و مناطق مختلف آن را فرا می گیرد. بر اساس اعلام هواشناسی خوزستان، همچنان بررسی نقشه های پیش ی نیز تغییرات فشار هوا را بر روی منطقه نشان می دهد که بعضا در بعضی ساعات باعث وزش بادهای قابل ملاحظه و انتظار برخاستن گرد و غبار محلی در بخش هایی از استان خواهد شد. در بخش های شرقی و جنوب شرقی با جنوبی شدن جریانات جوی در این مناطق، بعضا شاهد افزایش رطوبت و وقوع شرجی ضعیفی خواهیم بود. در سطوح فوقانی جو نیز اتا آ هفته جاری با تضعیف زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای بر روی استان، انتظار کاهش دما وجود دارد. بر این اساس گرم ترین ای خوزستان، اهواز و امیدیه بودند که دمای 45 درجه را در گرمترین ساعات امروز چهارشنبه تجربه د. بهره برداریاز پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، س رست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه اظهار کرد: یک پروژه آبیاری تحت فشار به مساحت 11 تار در روستای رضا از توابع این شهرستان به بهره برداری رسید. سید داود علوی افزود: اعتبار این پروژه 929 میلیون ریال از اعتبار صندوق توسعه ملی و آورده شخصی می باشد. وی بیان داشت: با اجرای این طرح برای 3 نفر زمینه اشتغال فراهم شد. کشت ماش برای نخستین بار در امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سی ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اخبار هفته
 • کلمات کلیدی شهرستان ,اميديه ,گزارش ,كشاورزي ,جهاد ,هكتار ,شهرستان اميديه ,جهاد كشاورزي ,سرپرست جهاد ,گزارش خبرنگار ,كشاورزي شهرستان ,كشاورزي شهرستان اميدي
روستایی عجیب و رویایی بر فراز ابرها روستای فیلبند یکی از زیبا ترین روستا های مناطق جنوبی بابل و آمل است که مسیر دسترسی به آن از جاده هراز، 25 کیلومتری جنوب آمل به سمت شرق و به سمت سنگچال جدا می شود. آب و هوای این روستا به گونه ای است که پیش بینی های هواشناسی در مورد آن اصلا قابل اعتماد نیست و در یک روز ممکن است شاهد چندین پدیده جوی باشید و تنها به فاصله چند ساعت هم برف هم باران و هم آفتاب را ببینید. فیلبند مرتفع ترین روستای ییلاقی حوزه مرکزی مازندران است که در جنوب بابل در بخش بندپی غربی واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2700 مـــتر است. این روستا بر فراز ابر ها قرار دارد به نحوی که اغلب روزها ابر ها همچون دریایی آبی و آرام تا بی کرانه ها چشم را می نوازد و خیره می کند اما زمانی هم که ابر و مه وجود نداشته باشد و هوا به طور کامل صاف و آفت باشد، می توان از این روستا که در بلندترین نقطه منطقه است به تماشای مناظر اطراف پرداخت که در نوع خود بسیار لذتبخش است. فیلبند به بام شرقی مازندران نیز معروف است چرا که این روستا در قله 3392 متری اندوار و حصین بن واقع شده و با نقاط همجوار خود بسیار تفاوت ارتفاع دارد. در خط الراس نزدیک به قله اندوار و در ارتفاعات جنوبی فیلبند، زاده ای بر تارک خط الراس دیده می شود که به زاده قاسم معروف است. بقعه سفیدرنگ زاده قاسم در ارتفاع 2500 متری دارای یک دالان است که توسط سایبانی ف ی و شیروانی حفاظت می شود. زمستان در فیلبند زود آغاز می شود و دیر به پایان می رسد و می توان گفت نزدیک به هفت ماه سال همه جا پوشیده از برف است و سرمای طاقت فرسایی همه جا را فرا می گیرد. این روستا ...

اطلاعات

عروسی در لامرد ازدواج: مراسم عروسی و ازدواج در شهرستان لامرد بر اساس آداب و رسوم خاص منطقه که نشان دهنده انگیزه های دینی و روحیات شاد مردم این منطقه است انجام می گیرد. سنتهای پیش از مراسم عروسی چنین اند: کاغذ گیرون یا اذن گیرون، ری گوشون و لک برون و سنتهای مراسم عروسی شامل: حنا بندان، سرتراشون، سر رو بردن داماد، چوب بازی، حلوای پس و واطلبان می باشد. کاغذگیرون یا اذن گیرون: پس از رضایت خانواده ها و خود دختر و پسر که معمولاً با رفتن چند معتمد بعنوان «قاصد» از طرف خانواده داماد به منزل پدر عروس در چندین جلسه صورت می گیرد، خانواده پسر چند معتمد از اهل روستا را به همراه یک به منزل خود دعوت می کنند و سپس این جمع، جهت مراسم عقد به خانه دختر می روند، و مراسم عقد برگزار می شود. پس از آنکه دختر لامردی، بعد از سه بار تکرار عاقد، «بله» گفت بر روی سرش نقل می پاشند و شیرینی پخش می کنند و زنها کل می کشند و شادی می نمایند. سپس بزرگان هر دو خانواده در کنار هم موارد توافق شده مانند مهریه و ... را بر روی کاغد می نویسند و همراهان آنرا امضاء می کنند، در این کاغذ که مبلغ و میزان مهریه دقیقاً مشخص شده است تمامی موارد، مانند یک مدرک ثبت شده و به خانواده داماد س می شود و مراسم «کاغذگیرون» به اتمام می رسد. ری گوشون: در روز یا شب بعد از عقد، پسر به خانه دختر که حالا«نامزد» او شده است می رود و یک هدیه زینتی مانند: ساعت، حلقه، گوشواره، گردنبند و ... برای او می برد و بدین صورت اولین دیدار پس از محرمیت را با خاطره خوش همراه می نمایند. چون اغلب اوقات هدیه اول، یک گوشواره است این مراسم به «ری گوشون» یعنی زینتی برای گوش ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه فرهنگ مردم هفته: عروسی در لامرد
 • کلمات کلیدی داماد ,عروس ,مراسم ,حنابندون ,حنابندی ,حنابندو ,حنابندو حنابندون ,حنابندی حنابندو ,عروس خومونن ,محمد صلوات ,پلنگ سرتراش ,حنابندی حنابندو حنابن
حکایت کنند: روزی مولانا ، شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو خوار هستی؟! شمس پاسخ داد: بلی. مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم! ـ حال که فهمیدی برای من مهیا کن. ـ در این موقع شب، از کجا گیر بیاورم؟! ـ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. - با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. - پس خودت برو و یداری کن. - در این شهر همه مرا می شناسند، چگونه به محله نصاری نشین بروم و ب م؟! ـ اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی چون من شب ها بدون نه می توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم... مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد قه ای به دوش می اندازد، شیشه ای بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصاری نشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور ی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد اما همین که وارد آنجا شد... مردم حیرت د و به تعقیب وی پرداختند. آن ها دیدند که مولوی داخل میکده ای شد و شیشه ای یداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله یان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ن آنجا، در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا این که مولوی به جلوی مسجدی که خود جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می د رسید. در این حال یکی از رقیبان مولانا که در جمعیت حضور داشت فریاد زد:«ای مردم! شیخ جلال الدین که هر روز هنگام به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشین رفته و یداری نموده است.» آن مرد ...

اطلاعات

بچه خمیره، خدا کریمه هرگاه بخواهند بزرگی و مهربانی خداوند متعال را وصف کنند، این مثل را می آورند. تاجری بودعقیم. هرچه زن می گرفت بچه اش نمی شد و زنها را روی اصل نزاییدن با زور طلاق می داد. بعد از اینکه چند زن گرفت و طلاق داد، دختری را عقد کرد. این دختر مادری داشت آتش و خیلی زرنگ. دختر که به خانه تاجر رفت یک هفته بعد از آن مادرش قدری خمیر درست کرد و روی شکم دخترش گذاشت و رویش پوست کشید و به دختر گفت:« هروقت که تاجر به خانه آمد به او بگو من بچه دار هستم.» دختر گفت:« مادرجان، من که بچه ندارم. تو قدری خمیر روی شکم من گذاشته ای. من چطور بگویم بچه دارم؟» مادرگفت:« نترس بچه خمیره، خدا کریمه» و هر طوری بود دختر را متقاعد کرد. تاجر که شب به خانه آمد، عیالش با شرم و حیا و با ح ی ترسان گفت:« تاجر باشی سلامت باشد، من بچه دارم.» تاجر از این خبر خیلی شاد شد. مادر دختر هم در هر پانزده روز مقداری به خمیر اضافه می کرد و روی آن را با پوست دایره می پوشاند. به این ترتیب نه ماه و نه روز تمام شد و وقت فارغ شدن دختر رسید. مادر آمد پیش دخترش ماند و به تاجر گفت:« در خانواده ما رسم است بچه را خودمان می گیریم و ماما نمی آوریم تا ده روز بچه را به پدرش نشان نمی دهیم.» تاجر قبول کرد. مادر دختر را خواباند وخمیر را از شکم اوباز کرد و به شکل بچه درست کرد و پهلوی دخترخواباند. دختر مرتب گریه می کرد و می گفت: بعد از تمام شدن این ده روز به تاجر چه خواهیم گفت؟» مادرش او را دلداری می داد و می گفت: « غصه نخور، بچه خمیره، خدا کریمه.» تا ده روز تمام شد. مادر دخترش را با بچه برداشت برد . جلوی در سگی آمد خمیر را در دهان گرفت و فرار کرد. در همان ...

اطلاعات

بازی محلی تیلا چق چق بازی محلی تیلا چق چق به معنی: تیلا = چوب مهار سیاه چادر چق چق = صدای بهم خوردن چوب بازی است. این بازی مخصوص استان لرستان است. توضیحات بازی: گروهی که بوسیله چوب های دستی بازیکنان بشرح زیر در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد: دو گروه از بازیکنان پس از یارگیری و تهیه چوب به تعداد بازیکنان ،برای خود رئیس یا سرگروه انتخاب می کنند. هدف از بازی نشانه گیری و اصابت چوب پرتاب شده حریف مقابل در هواست. پس از قرعه کشی برای شروع بازی، سرگروهی که قرعه بنامش درآمده است، چوب دستی خود را با تمام قوا به آسمان پرتاب می کند (یاران وی در این مرحله فقط نظاره گر بازی وی و یاران حریف اند) بازیکنان حریف به محض پرتاب چوب دستی رئیس گروه مقابل ،وظیفه دارند همگی چوب های خود را جهت هدف قراردادن چوب سرگروه مذکور در هوا به سمت آن پرتاب کنند. در صورت اصابت هریک از چوب ها به چوب سرگروه مقابل در هوا، بازیکنان با تکرار صدای اصابت چوب و گفتن «چق چق» یا «چقه چقه» ضمن ب یک امتیاز نوبت را از حریف گرفته و سرگروه آنها نیزهمین عمل را تکرار خواهد کرد. بازی تا جمع امتیازهای طرف مقابل ادامه می یابد و هر گروه امتیاز بیشتری حاصل از اصابت چوب حریف مقابل در هوا ب نماید بازی را برده است. در این بازی معمولا اشعاری را نیز بازیکنان یا ناظران بازی برای گرم تر شدن فضای بازی بشرح زیر می خوانند: هی کُره نو کُره نو کُْره نو (هی پسر نگو پسر نگو) چقه ی تیلا بازی شُو (صدای چوب تیلا بازی شد) هُو هُو هُوه ، هُْوه هُو (هو هو هوه هوه هو) چُوئم چیه تا پر اور (چوبم رفته تا لب ابر) دایا ار مُرد بنیتی قُور (پیره زن اگه مرد بذارید تو قبر) چُ ...

اطلاعات

داستان ذیل در مورد شخصی است که عاشق دختر همسایشان شده است. او برای رسیدن به عشقش هر کاری می کند ولی نهایتا متوسل به درگاه زمان (عج) می شود و آ ش را هم که معلوم است….اما نکاتی بسیار تامل بر انگیز در این داستان وجود دارد. من جمله اینکه زیارت وجود مقدس حضرت می تواند نصیب هر ی بشود (و این نیست که خاص عرفا یا خواص باشد) و ثانیابرای دیدار حضرت لازم نیست که حتما در خواست بسیار عارفانه ای داشته باشی. ظاهرا کیفیت درخواست مهم است نه نوع در خواست. اینکه هر چی می خواهی را خالصانه طلب کنی. عالم ثقه شیخ باقر کاظمی مجاور در نجف حدیث کرد که در نجف اشرف مرد مومنی بود که او را شیخ محمد حسن سریره مینامیدند. او در سلک اهل علم و مرد با صداقتی بود. بیمار بود و در نهایت تنگدستی و فقر و احتیاج زندگی می کرد. حتی قوت و غذای یومیه خود را نداشت و بیش تر اوقات به خارج نجف در بیابان نزد اعراف اطراف نجف می رفت تا این که قُوت و آذوقه ای برای خود تهیه کند امّا آنچه به دست می آورد او را کفایت نمیکرد. با همین حال, سخت دوست داشت با دختری از اهل نجف ازدواج کند که عاشق او شده بود و او را از خانواده اش خواستگاری کرده بود اما فامیل های آن زن به سبب فقر و تهیدستی شیخ به او جواب مثبت نداده بودند و او از جهت این ابتلا در همّ و غمّ شدید بود . هنگامی که تهی دستی و بیماری او شدت یافت و از ازدواج با آن زن مایوس شد تصمیم گرفت چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه برود تا بلکه حصرت صاحب الامر عجل اللّه فرجه را از ناحیه ای که نمی داند ببیند و مراد خود از او بگیرد. شیخ باقر میگوید: شیخ محمد گفت: من چهل شب چهارشنبه مواظبت بر رفتن به مسجد کوفه! هنگامی که ش ...

اطلاعات

عروس خودپسندی، آشپزی بلد نبود و نزد مادرشوهرش زندگی می کرد. مادرشوهر پخت و پز را بعهده داشت. یک روز مادرشوهر مریض شد و از قضا آن روز مهمان داشتند. عروس می خواست پلو بپزد ولی بلد نبود، پیش خودش فکر کرد اگر از ی نپرسد پلویش اب می شود و اگر از مادر شوهرش بپرسد آبرویش می رود و او را سرزنش می کند. پیش مادر شوهرش رفت و سعی کرد طوری سوال کند که او متوجه نشود که بلد نیست آشپزی کند. از مادرشوهر پرسید: چند پیمانه برنج بپزم که نه کم باشد، نه زیاد؟ مادر شوهر جواب سوال را داد و پرسید: پختن آنرا بلدی؟ عروس گفت: اختیار دارید تا حالا هزار بار پلو پخته ام. ولی اگر شما هم بفرمائید بهتر است. مادرشوهر گفت: اول برنج را خوب باید پاک کنی. عروس گفت: میدانم. مادرشوهر گفت: بعد دو بار آنرا می شویی و می گذاری تا چند ساعت در آب بماند. عروس گفت: میدانم. مادرشوهر گفت: برنجها را توی دیگ می ریزی و روی آن آب می ریزی و کمی نمک می ریزی و می گذاری روی اجاق تا بجوشد. عروس گفت: اینها را می دانم. مادرشوهر گفت: وقتی دیدی مغز برنج زیر دندان خشک نیست، آنرا در آبکش بریز تا آب زیادی آن برود. بعد دوباره آنرا روی دیگ بگذار و رویش را روغن بده. عروس گفت: اینها را می دانم. مادر شوهر از اینکه هی عروس می گفت خودم می دانم ناراحت شد و فکر کرد به او درسی بدهد تا اینقدر مغرور نباشد، برای همین گفت: یک خشت هم بر در دیگ بگذار و روی آنهم آتش بریز و بگذار تا یک ساعت بماند و برنج خوب دم بکشد. عروس گفت: متشکرم ولی اینها را می دانستم. عروس به تمام حرفها عمل کرد وآ هم یک خشت خام بر در دیگ گذاشت. ولی بعد از چند دقیقه خشت بر اثر بخار دیگ وا رفت و توی برنجها ریخت. عرو ...

اطلاعات

آهنگ محلی لری بویر احمدی کل بزن از کاظم کریمی new by kazem karimi called kel bezan مشخصات آهنگ کل بزن از کاظم کریمی این آهنگ تک ترانه می باشد سبک آهنگ کل بزن از کاظم کریمی محلی بویراحمدی می باشد مدت زمان آهنگ کل بزن از کاظم کریمی 03:41 دقیقه است.

اطلاعات

عنوان: عقربها، آهوها، عقابها نویسنده: بهرام حیدری مترجم: تعداد صفحات: 130 زبان: فارسی نوع فایل: pdf حجم: 2.47 مگابایت توضیحات: بهرام حیدری نویسندهٔ بختیاری ایرانی است. او از نویسندگان نوگرای دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است و به همراه نویسندگان دیگری از جمله عدنان غریفی ناصر تقوایی، احمد محمود، احمد آقایی، منصور خا ار، پرویز مسجدی، حسین رحمت، علی گ اده، مسعود میناوی، ناصر مؤذن، محمد ایوبی، پرویز زاهدی و نسیم خا ار از شکل دهندگان داستان نویسی جنوب است. بدون شک، بهرام حیدری را باید یکی از معدود نویسندگان آوانگارد در زمینهٔ ادبیات روستایی–اقلیمی ایران به حساب آورد. یکی از نسل کمیاب و گم شده، که همواره ناشناس و گمنام باقی ماند و به خاطر خاستگاه طبقاتی و ذهنیت خاص و بی پروایِ خویش که خیلی ها را خوش نمی آمد، نتوانست در اذهان و قلوب بسیاری از روشنفکران آن زمان، راهی بیابد. حتی در زمانی که کتاب «لالی» وی به همراه کتاب «نان و گل» نسیم خا ار به عنوان بهترین مجموعه داستان های سال ۱۳۵۸ شناخته شدند، او هنوز گمنام بود و شاید جامعهٔ ادبی آن زمان، به خاطر نثر و فضاهای داستانی اش، نتوانست او را تاب بیاورد و به خاطر بسپارد.

اطلاعات

فقیری از کنار دکان کباب فروشی میگذشت. مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخها کرده و به روی آتش نهاده باد میزند و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که در توبره داشت خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد و سپس براه افتاد تا از آنجا برود ولی مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست وی را گرفت و گفت: کجا میروی پول دود کباب را که خورده ای بده. از قضا ملا از آنجا میگذشت جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر ماس و زاری میکند و تقاضا مینماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش میخواست پول دودی را که وی خورده است بگیرد. ملا دلش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود من پول دود کب را که او خورده است میدهم. کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد. ملا پس از رقتن فقیر چند سکه از جیبش خارج کرده و در حال که آنها را یکی پس از دیگری به روی زمین میانداخت به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر. مرد کباب فروش با حیرت به ملا نگریست و گفت: این چه طرز پول دادن است مرد خدا؟ ملا همان طور که پول ها را بر زمین میانداخت تا ص از آنها بلند شود گفت: خوب جان من ی که دود کباب و بوی آنرا بفروشد و بخواهد برای آن پول بگیرد باید به جای پول صدای آنرا تحویل بگیرد.

اطلاعات

انجیر وضعیت بقا کمترین نگرانی ( iucn 3.1 ) طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان (طبقه بندی نشده): گیاهان گلدار (طبقه بندی نشده): په ای های نو (طبقه بندی نشده): رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: موراسه تبار: فی سرده: فی زیرسرده: ficus گونه: f. carica نام علمی ficus carica لینه انجیر خوراکی ، انجیر ، شال انجیر ( نام علمی : ficus carica ) سرده انجیر دارای ۶۰۰ گونه می باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچو (فی الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. فی بنگالنسیس و فی رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند. انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از فی کاریکا ، فی پالماتا و فی پودوکاریکا. فی کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می گیرد. ولی فی پالماتا و فی پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می شوند. درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و اشعیای نبی ، قیا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است. درخت انجیر بومی آسیای غربی و کشورهای مدیترانه است و از آنجا به عربستان ، و برده شده است. درخت انجیر در نزد یونانیان مقدس و محترم بوده بطوری که صادرات آن ممنوع اعلام شده بود. شاعران و نویسندگان یونانی مانند هومر ، هرودوتوس و افلاطون در نوشته ها و اشعار خود آنرا ستوده اند در اوائل قرن هجدهم ، انجیر بوسیله میسیونرهای مذهبی اسپانیایی به کالیفرنیا برده شد و امروزه ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه گونه های گیاهی باغ بالا: انجیر ficus carica
 • کلمات کلیدی انجیر ,درخت ,میوه ,میلی‌گرم ,ویتامین ,مصرف ,درخت انجیر ,میوه انجیر ,استفاده قرار ,مورد استفاده ,منبع خوبی ,افزایش تراکم استخوان ,علمی ficus carica

آخرین جستجو ها