ܔܜܔblack♛whiteܔܜܔ

ﻫﺮ ﺁﺩمی ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ . . . ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ جایی به ﯾﮏ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮمبگردد ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﺴﺖ ! ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ! + مثــِ یِه پَروانه .. گــیر تو مُـشتِ روزگـــــار + یک مشتــ قُرص .. کمی آبــ لطفا" .. خسته ام از زندگی + خَستـَـم .. مثــِ آهویی کــِ بــِـ دُمـبـآلِ صـَیــآد میگــرِده + حـِــسِ لــبــآسی کــِ سآیزِ هـیـچ کَــسـی نـیـستــــ + به اُمـــــــید این شب میخوابمـ .. کــِه صُب پآ نشمـ

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste11
 • کلمات کلیدی
فراموش آنکه دوستش داری مثل این است که شبی فراموش کنی چراغ حیاط خلوت را خاموش کنی تمام روز بعد چراغ روشن است و نور خورشید مانع از آن است که بفهمی... اما همین که شب فرا می رسد تاریکی، تو را وادار می کند به یاد آوری... + مُـــردِه اَم ،، مثلِ ی کــِ مُرتَبــ مُـردِه بــآشَــد + زِنــدِگــی دَر مَــن بــی هَــدَفــــ رآه مـــی رَوَد + هـمـه مـُنتظــر فَــرَجَــن ولــی فَــرَج داریم تا فَــرَج + سَــردَم مانند یکـــ لیوان چای کـــِ مدتهاستــــ ی بـــِ فکرش نیستــــ

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste10
 • کلمات کلیدی
شایـــد دوباره خوب شـــوم میان سبزه ها بــــدوم سبزه هایی که این روزها بوی زندگی نمی دهد ...! و دوباره لبخند بــــزنم لبخنــــــدی خوش؛ ولـــــی هرگز؛ مثلِ روز اول نخـــــواهم شــــد هرگـــــز ..... + تَنهایی تنها سَهمی بُود کِــ اَز مَــن دریغ نشُد + مُــدتــ هــآستــ زَنــگــ زَدِه ،، تـمــآمِ وُجُــودَم

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste9
 • کلمات کلیدی
حــال و هــَواے اینجـا اَمــّا دُرستــ نسبـَتــ عَڪسـ בارב بـا آبــ و هــَواے בلــت ! اینجـا هــَوا آنقَـבر شـَرجـیستــ ڪـﮧ رخت ـها ے בلتنگے فـُرصـَتے بـَراے خـُشڪ شـבَטּ نـבارنـد. + هـَمـﮧ בنیـا בر حڪمـ یـﮧ دوربیـטּ عڪاّسے استــ ، لبخـَنـב بـزَنیـב :) + موهاهاهاهاها پسورده وبمو پیدا ...واایی دیگه هیشکی این دورو ور نیست تار عنکبوت زده بود وبلاگ:d

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste3
 • کلمات کلیدی
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻋﺸﻘﻰ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻛﺴﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ! ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﻳﺴﺖ .. ﮔﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﻭﺳﻄﻬﺎ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﺷﻮﺧﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﻴﺒﺮﺩ .. + با چـتر به خــواندنم بیـا، حــرف های من همه بـارانی اند ... + آرامــــم آرامتــــر از نبضــــــــ یکــــــــ مُــــرده + خوابــــــــم نمی آیـــــد فقــــط می خـــــوابم ڪــــــــه بیـــــدار نبـــــــاشم...!

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste5
 • کلمات کلیدی
با چشمــاטּ بــاز می خوابــــم ، با چشمـــاטּ بستـــہ بیــدارم، ایــטּ منــم! روزهــایــم ، شبهـــایـــم ، می رود ومـטּ فقط نگــاه می ڪنـــم ! بـــہ دلهـــره هایـــم ! ڪـہ بلعیـده اند مــــرا...!!! + فَرآموشی وجود نَدآره ؛ فَقَط عآدت میکُنی.. + سَخته بآشی؛اَمآ دیده نَشی.. + َبعضی آهَنگآ خیلی نآمَــــردن.. :s

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste6
 • کلمات کلیدی
حــال و هــَواے اینجـا اَمــّا دُرستــ نسبـَتــ عَڪسـ בارב بـا آبــ و هــَواے בلــت ! اینجـا هــَوا آنقَـבر شـَرجـیستــ ڪـﮧ رخت ـها ے בلتنگے فـُرصـَتے بـَراے خـُشڪ شـבَטּ نـבارنـد. + هـَمـﮧ בنیـا בر حڪمـ یـﮧ دوربیـטּ عڪاّسے استــ ، لبخـَنـב بـزَنیـב :) + موهاهاهاهاها پسورده وبمو پیدا ...واایی دیگه هیشکی این دورو ور نیست تار عنکبوت زده بود وبلاگ:d

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste3
 • کلمات کلیدی
چند وقتـﮯست هر چـﮧ مـﮯگردم هیچ حرفـﮯ بهتر از س ُ ڪوت پیدا ن ـِمـﮯڪنم نگآهم امٌـآ . . . گاهـﮯ حرف مـﮯ زند گاهـﮯ فریــآد مـﮯڪشد و من همیشـﮧ بـﮧ دنبال ڪسـﮯ مـﮯگردم ڪـﮧ بفهمد این نگآه خستـﮧ چـﮧ مـﮯخوآهد بگوید . . . + هیشکی نیس ؟:s

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste4
 • کلمات کلیدی
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻋﺸﻘﻰ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻛﺴﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ! ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﻳﺴﺖ .. ﮔﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﻭﺳﻄﻬﺎ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﺷﻮﺧﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﻴﺒﺮﺩ .. + با چـتر به خــواندنم بیـا، حــرف های من همه بـارانی اند ... + آرامــــم آرامتــــر از نبضــــــــ یکــــــــ مُــــرده + خوابــــــــم نمی آیـــــد فقــــط می خـــــوابم ڪــــــــه بیـــــدار نبـــــــاشم...!

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste5
 • کلمات کلیدی
با چشمــاטּ بــاز می خوابــــم ، با چشمـــاטּ بستـــہ بیــدارم، ایــטּ منــم! روزهــایــم ، شبهـــایـــم ، می رود ومـטּ فقط نگــاه می ڪنـــم ! بـــہ دلهـــره هایـــم ! ڪـہ بلعیـده اند مــــرا...!!! + فَرآموشی وجود نَدآره ؛ فَقَط عآدت میکُنی.. + سَخته بآشی؛اَمآ دیده نَشی.. + َبعضی آهَنگآ خیلی نآمَــــردن.. :s

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste6
 • کلمات کلیدی
حــال و هــَواے اینجـا اَمــّا دُرستــ نسبـَتــ عَڪسـ בارב بـا آبــ و هــَواے בلــت ! اینجـا هــَوا آنقَـבر شـَرجـیستــ ڪـﮧ رخت ـها ے בلتنگے فـُرصـَتے بـَراے خـُشڪ شـבَטּ نـבارنـد. + هـَمـﮧ בنیـا בر حڪمـ یـﮧ دوربیـטּ عڪاّسے استــ ، لبخـَنـב بـزَنیـב :) + موهاهاهاهاها پسورده وبمو پیدا ...واایی دیگه هیشکی این دورو ور نیست تار عنکبوت زده بود وبلاگ:d

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste3
 • کلمات کلیدی
چند وقتـﮯست هر چـﮧ مـﮯگردم هیچ حرفـﮯ بهتر از س ُ ڪوت پیدا ن ـِمـﮯڪنم نگآهم امٌـآ . . . گاهـﮯ حرف مـﮯ زند گاهـﮯ فریــآد مـﮯڪشد و من همیشـﮧ بـﮧ دنبال ڪسـﮯ مـﮯگردم ڪـﮧ بفهمد این نگآه خستـﮧ چـﮧ مـﮯخوآهد بگوید . . . + هیشکی نیس ؟:s

اطلاعات

 • مطالب مشابه poooste4
 • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها