مهربان چون باران

امروز زود تر از خورشید بیدارشو کاغذهای مچاله شده و ته مانده های سیگار را دور بریز دست و رویت را وضو بده سجاده ات را پهن کن! زبانت را به دعا آغشته کن! عطر گل محمدی آرامت خواهد کرد شمعدانی های پژمرده را جان بده... پنجره را باز کن! اجازه بده نسیم سرد گونه ات را لمس کند بگذار تا چشمان پف کرده ات را ببوسد حال خوبی خواهد بود وقتی به استقبال صبح می روی و ورجه ورجه گنجشکان را به تماشا می نشینی...! دلکم! دنیا به آ نرسیده است! قاصدک هنوز اینجاست...

اطلاعات

گوشه ای از این شهر شلوغ، خسته بر نیمکتی نشسته ام نسیم سرد مرا در آغوش کشیده است سوی دیگر نی لبکی غمگین پاییز را به تماشا برده است واژه ها کرور کرور از ذهنم میگذرند پیدایش نمی کنم... آن عاشقانه هایی که مدام می سرودم... چیزی که می بینم سراب است... سر که دل نی لبک را خون کرده است و روزگاری که مدام کج خلقی می کند...!

اطلاعات

  • مطالب مشابه دل ش تن
  • کلمات کلیدی
امروز می خواهم شانه به شانه تو پاییز را قدم بزنم می خواهم با تو دست به دل پاییز بگذارم و بگویم اش مهرت ماندگار خزان زیبا... می خواهم با تو در آینه اش بنگرم و یاد بگیرم بسان پاییز باشم که مهربانانه می بخشد به نسیم تمام برگهایش را... می خواهم دلم راضی شود بلکه ببخشد تو را...!!!

اطلاعات

  • مطالب مشابه پاییز
  • کلمات کلیدی پاییز ,خواهم
آنگاه که دست نشانده هوس بودی و با مهر دو پهلو، عشق حلوا می کردی، چه دلها که نش ت! چه اشکها که نریخت! چه مهربانیها که له و لورده نشد! چه احساساتی که خفقان نگرفت! هیچ فکر می کردی شاید از بین آنها یکی خدایت شود...! فکر می کردی یک روز پاییز به تن کنی، رز و مریم را شاهد بگیری برای شرمساریت....! هیچ فکر می کردی تیشه به ریشه عشق زده ای... فکر می کردی با چه باید پاک کرد دل چرکین را ...! مگر میشود آ ...!!!

اطلاعات

  • مطالب مشابه دل ش ته
  • کلمات کلیدی کردی
در دامنه ی علم آن کوه خطر!!! دلم تکرار می خواهد دلم آن رعد و برق را خواهد ضجه های آسمان را خواهد لرزش زمین را خواهد آن طوفان خشمگین را خواهد گلوله های تگرگ وحشی را خواهد آن شب سرد سهمگین را خواهد می خواهم بار دیگر نامش را بر زبان بیاورم می خواهم دستانم را به دستان گرم خدا بسپارم می خواهم آرامش آن شب تکرار شود... خدایا شکرانه سجودت می کنم به بودن...!!!

اطلاعات

  • مطالب مشابه علم کوه
  • کلمات کلیدی خواهم
امروز تمام حواست به خورشید باشد مهربانی را در چشمانش ببین ببین چگونه بر قدوم پاییز بوسه می زند چگونه مهرش را به آغوش کشیده است چه دگرگون شده است حواسش پرت است عشق که حاکم شود اینچنین است لو رفته ای! آشکاراست که تو خورشید همیشگی نیستی...! پاییزتون لبریز از عشق

اطلاعات

  • مطالب مشابه پاییز
  • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها