رزهای عاشق

همیشه میترسیدم تو را از دست بدهم ، همیشه میترسیدم رهایم کنی ،مرا تنها بگذاری اما…. تو آنقدر خوبی، که به عشق و دوست داشتن وفاداری که حتی یک لحظه نیز فکر نبودنت را نمیکنم همین مرا خوشحال میکند ، همین مرا به عشق همیشه داشتنت امیدوارم میکند

اطلاعات

 • مطالب مشابه عشق همیشگی
 • کلمات کلیدی همیشه میترسیدم
گاهی وقت ها دلت می خواهد با یکی مهربان باشی دوستش بداری و برایش چای بریزی گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را صدا کنی بگویی سلام می آیی قدم بزنیم؟ گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را ببینی گاهی وقت ها… آدم چه چیزهایِ ساده ای را ندارد…..!

اطلاعات

softly d leaves of memories wil fal, i’ll pick them up & gather them all, coz 2day, 2moro & til my life is through i’ll cherish having sum1 like u! برگ های خاطره ها به آرامی میریزن و من بلندشون میکنم و اونها رو گرد هم میارم چون امروز، فردا و تا وقتی که زندگی من ادامه داره بخاطر داشتن شخصی مثل تو خوشحال خواهم بود

اطلاعات

 • مطالب مشابه love2
 • کلمات کلیدی
“ ﺁﻫﻨﮓ ” ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ !… ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ … ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ … ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ” ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ” ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ !… ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ” ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ !… ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ” ﺩﺳﺖ” ﺑﺰﻧﯽ !!

اطلاعات

زیاده خواه نیستم ! جاده ی شمال یک کلبه ی جنگلی … یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی کمی هیزم، کمی آتش،مه ِ جنگلی کمی تاریکی _ محض، کمی مستی،کمی مهتاب… و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار … …تـو باشی، مـن باشم و …هــیچ ! دنــــیــا هــم ارزانی خـــودشـــــان …

اطلاعات

 • مطالب مشابه خسته
 • کلمات کلیدی کمی‌ ,یـار
ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣ ↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮ ﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟ ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے … ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ… ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ ﺣــــﺴــــﺮﺕ ﻣــــےﺧــــﻮﺭﻡ ﺑــــہ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــــــﺎﯾﻢ ﻭ ﺩﻏــــــــﺪﻏﻪ ﻫــــــــﺎے ﻓـــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﺷــــــــﺪﻩ ﺍﻡ … ﺷــــــــﺎﯾـــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺗــﺮ ﻣــــــے ﺷـــــﺪﻡ ﻓﻘــﻂ ﻭ ﻓﻘـــﻂ … ﺍﮔــــــﺮ ﻣﯿــــﻔﻬـــﻤـــﯿﺪے… ﺣﺮﻓـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــــﻢ ﺑﻪ ﻫـــﻤــــﯿـــڹ ﺭﺍﺣﺘـــــــے ڪہ مے ﺧــــﻮﺍﻧــــے ﻧـــﻮﺷــــتہ ﻧﺸــــــــﺪﻩﺍﻧـــــــﺪ

اطلاعات

 • مطالب مشابه بی روح
 • کلمات کلیدی
میـان بـاغ چشــمانـم هــزاران رمــز و راز ِ نــی بـه هــر جـوی و بـه هــر بنـــدش بـســی رنـج و ســتم در پــی مــرا در خلــوت شــب هــا خُشــا دسـتــی کــه نـاز آرد میـان ســجدهً مســتــی صـدایــی در فــراز آرد خُشــا در گـلشــن عشــقم هجــوم بـاد و طــوفـان نیـســت درون بـاغــی از وحشــت نفــیـر مــرگ انســان نیـســت در اینـجــا هیــچ گــرگــی نیـســت همــه هــم قــد و هـمســاننـد ، بــزرگــی نیـســت در اینـجــا چشــم هــا ، واگــوی احســاسـنـد درون دیــده ، خــاری نیـســت و یـا در آســتیـن هــاشـان نفــیـر مــرگ و مــاری نیـســت در اینـجــا هــر صـدایــی ، ســبـز مــی آیـد مــرا از وحشــت طــوفـان ، مــلالــی نیـســت میـان کــوچــهً بـن بســت صـدای قیــل و قـالــی نیـســت کـســی در کیـن و نفــرت نیـســت ، چــه خُشــبختــم در اینـجــا ، در هــوای عشــق بـایـد زیـســت

اطلاعات

 • مطالب مشابه خودم خودش
 • کلمات کلیدی نیـســت ,اینـجــا ,هــر ,میـان ,نفــیـر مــرگ
softly d leaves of memories wil fal, i’ll pick them up & gather them all, coz 2day, 2moro & til my life is through i’ll cherish having sum1 like u! برگ های خاطره ها به آرامی میریزن و من بلندشون میکنم و اونها رو گرد هم میارم چون امروز، فردا و تا وقتی که زندگی من ادامه داره بخاطر داشتن شخصی مثل تو خوشحال خواهم بود

اطلاعات

 • مطالب مشابه love2
 • کلمات کلیدی
“ ﺁﻫﻨﮓ ” ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ !… ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ … ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ … ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ” ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ” ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ !… ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ” ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ !… ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ” ﺩﺳﺖ” ﺑﺰﻧﯽ !!

اطلاعات

زیاده خواه نیستم ! جاده ی شمال یک کلبه ی جنگلی … یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی کمی هیزم، کمی آتش،مه ِ جنگلی کمی تاریکی _ محض، کمی مستی،کمی مهتاب… و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار … …تـو باشی، مـن باشم و …هــیچ ! دنــــیــا هــم ارزانی خـــودشـــــان …

اطلاعات

 • مطالب مشابه خسته
 • کلمات کلیدی کمی‌ ,یـار
ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣ ↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮ ﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟ ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے … ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ… ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ ﺣــــﺴــــﺮﺕ ﻣــــےﺧــــﻮﺭﻡ ﺑــــہ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــــــﺎﯾﻢ ﻭ ﺩﻏــــــــﺪﻏﻪ ﻫــــــــﺎے ﻓـــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﺷــــــــﺪﻩ ﺍﻡ … ﺷــــــــﺎﯾـــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺗــﺮ ﻣــــــے ﺷـــــﺪﻡ ﻓﻘــﻂ ﻭ ﻓﻘـــﻂ … ﺍﮔــــــﺮ ﻣﯿــــﻔﻬـــﻤـــﯿﺪے… ﺣﺮﻓـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــــﻢ ﺑﻪ ﻫـــﻤــــﯿـــڹ ﺭﺍﺣﺘـــــــے ڪہ مے ﺧــــﻮﺍﻧــــے ﻧـــﻮﺷــــتہ ﻧﺸــــــــﺪﻩﺍﻧـــــــﺪ

اطلاعات

 • مطالب مشابه بی روح
 • کلمات کلیدی
میـان بـاغ چشــمانـم هــزاران رمــز و راز ِ نــی بـه هــر جـوی و بـه هــر بنـــدش بـســی رنـج و ســتم در پــی مــرا در خلــوت شــب هــا خُشــا دسـتــی کــه نـاز آرد میـان ســجدهً مســتــی صـدایــی در فــراز آرد خُشــا در گـلشــن عشــقم هجــوم بـاد و طــوفـان نیـســت درون بـاغــی از وحشــت نفــیـر مــرگ انســان نیـســت در اینـجــا هیــچ گــرگــی نیـســت همــه هــم قــد و هـمســاننـد ، بــزرگــی نیـســت در اینـجــا چشــم هــا ، واگــوی احســاسـنـد درون دیــده ، خــاری نیـســت و یـا در آســتیـن هــاشـان نفــیـر مــرگ و مــاری نیـســت در اینـجــا هــر صـدایــی ، ســبـز مــی آیـد مــرا از وحشــت طــوفـان ، مــلالــی نیـســت میـان کــوچــهً بـن بســت صـدای قیــل و قـالــی نیـســت کـســی در کیـن و نفــرت نیـســت ، چــه خُشــبختــم در اینـجــا ، در هــوای عشــق بـایـد زیـســت

اطلاعات

 • مطالب مشابه خودم خودش
 • کلمات کلیدی نیـســت ,اینـجــا ,هــر ,میـان ,نفــیـر مــرگ
زندگی خواهم کرد نه در انبوه تصاویر و تع ر سیاه زندگی خواهم کرد پشت یک پنجره ی باز شده رو به عبور، در دل غربت یک دانه ی پنهان شده در بستر خاک، مثل یک ذرّه ی نده به موسیقی نور فارغ از ثانیه هایی که مرا می پویند، فارغ از خاطره هایی که مرا می جویند، زیر امنیّتِ بی منّتِ یک سنگ سپید با صمیمانه ترین واژه ی ابراز امید در تنِ تُردترین ریشه که لمسم کند از عمق زمین، نور خواهم نوشید شور خواهم پاشید خالی از وسوسه، افسوس، فریب. بی تعلق به زمان..بی تعلق به مکان من در آغوش پر از مهر زمین من در آرامش بی خدشه ی خاک تهی ازبغض و پریشانی و درد زندگی خواهد کرد...

اطلاعات

 • مطالب مشابه زندگی کن
 • کلمات کلیدی خواهم ,زندگی ,زندگی خواهم

آخرین جستجو ها