وسط جنگ دارم قدم میزنم!

+چرا انقد بی رحمه؟ _بی رحم نیست بین خودش تو خودشو انتخاب کرده این بی رحمیه؟ +کاش بین خودمو خودش خودشو انتخاب میکردد _پس بین تو یکی دیگه یکی دیگه رو انتخاب کرد +اره

اطلاعات

هیش وخ درمقابلش رفتاراشون به پاسخی که عقلم میده گوش نمیدم به پاسخ که تو میدیو دروغه گوش میدم چرا دروغ؟ چون حرفت با عملت همخونی نداره هیش وخ به این چون اهمیت ندادم #هیش وخ به خودم اجازه اینکه فک کنم دروغ میگی ندادم #قلبم دروغو دوس داره #چ ذلیلم

اطلاعات

آخرین جستجو ها